Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
32 / 21.09.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 877 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 878 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 879 Kaupunginjohtaja/1

V 7.10.2015, Kaupunginhallituksen varajäsenen ja kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 880 Kaupunginjohtaja/2

V 7.10.2015, Yleisten töiden lautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 881 Kaupunginjohtaja/3

V 7.10.2015, Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 882 Kaupunginjohtaja/4

V 7.10.2015, Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 883 Sivistystoimi/1

V 7.10.2015, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Susanna Hytin eronpyyntö

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 3

Liite 4


§ 884 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 7.10.2015, Winbergin sataman asemakaavan muuttaminen (nro 12322, Karhusaarentie 34) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 885 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 7.10.2015, Kampin korttelin 194 ja katuaukioalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12298, Lasipalatsi, Amos Andersonin taidemuseo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 886 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 7.10.2015, Suutarilan rantapuistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12217) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 887 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen edustajan valinta liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) johtokuntaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 888 Kaupunginjohtaja/4

Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 889 Kaupunginjohtaja/5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 6 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 890 Kaupunginjohtaja/6

Lainan myöntäminen Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 891 Kaupunginjohtaja/7

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen palvelupäällikön viran lakkauttaminen 1.1.2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 892 Kaupunginjohtaja/8

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen osastopäällikön viran perustaminen 1.1.2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 893 Kaupunginjohtaja/9

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle eri alueiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 894 Kaupunginjohtaja/10

Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 894 Stadsdirektören/10

Tillsättande av en tvåspråkighetskommitté (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)§ 895 Kaupunginjohtaja/11

Asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 896 Kaupunginjohtaja/12

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Vantaalla 20.-21.10.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 897 Kaupunginjohtaja/13

Jäsenen nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 898 Kaupunginjohtaja/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 899 Kaupunginjohtaja/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 900 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta 'Maantien 101 (Kehä I) Myllypurontien eritasoliittymän rakentaminen' (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 901 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hakemuksesta paineviemärin sijoittamiseksi mereen Laajasalossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 902 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Metsähallituksen hakemuksesta rakentaa laituri Vallisaareen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vesilupahakemus, Vallisaaren itäranta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 903 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Huber Packaging Oy:n hakemuksesta ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Huber Packaging Oy ympäristösuojelulain mukainen hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 904 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Destamatic Oy:n Kyläsaaren jätteiden lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö, kaupunginhallitus, 14.8.2015

Liite 2

Kyläsaaren jätteiden lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista koskeva ympäristölupahakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 905 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 906 Rakennus- ja ympäristötoimi/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 907 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 §:n 1 momentin muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 908 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 909 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 910 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04