Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
31 / 14.09.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 848 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 849 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 850 Kaupunginjohtaja/1

V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kestävyyskriteerien huomioimisesta Helsingin sähkönhankinnassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Helen Oy:n lausunto valtuustoaloitteesta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 851 Kaupunginjohtaja/2

V 23.9.2015, Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista siten, että alueen museoarvolle koituisi haittaa mahdollisimman vähän (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

HSY:n lausunto

Liite 4

Helen Oy:n lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 852 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 23.9.2015, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite "parklet" -kokeilun toteuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite, allekirjoitettu

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 853 Sivistystoimi/1

V 23.9.2015, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin työllisyysohjelman laatimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 854 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 23.9.2015, Suutarilan rantapuistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12217) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 855 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 23.9.2015, Munksnäs högstadieskolan perusparannuksen hankehinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Munksnäs högstadieskola_HKA_17062015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 856 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 23.9.2015, Vuokrausperusteet (Kaarela, Malminkartano, tontti 33254/2) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 857 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja/1

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet (pdf) (html)


§ 858 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen edustajien valinta sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja sen 2. jaostoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 859 Kaupunginjohtaja/4

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Vantaalla 20.-21.10.2015 (pdf) (html)


§ 860 Kaupunginjohtaja/5

Jäsenen nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään (pdf) (html)


§ 861 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 9.9.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 862 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 863 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 864 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin kaupungin tukkutorin toimitusjohtajan avoimen viran hoito (pdf) (html)


§ 865 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Koirasaarten ja Haakoninlahti 2 alueiden ruoppaukseen, läjitykseen ja täyttöön sekä valmistelulupaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 866 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi vuosiksi 2014-2023 (pdf) (html)

Liite 1

Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2014-2023

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 867 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2014-2023

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 868 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta laiturin ja ruoppauksen pysyttämiseen yhteisellä vesialueella Kuusisaaressa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemus rakennetulle laiturille ja ruoppaukselle sekä hakemus oikeudesta sijoittaa laituri yhteiselle vesialueelle sekä oikeus ruopata yhteistä vesialuetta vesilain mukaisesti

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 869 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 870 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 871 Sivistystoimi/1

Työllistämistoimikunnan jäsenen ja kahden varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Nina Brunbergin eronpyyntö työllistämistoimikunnasta

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 872 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 873 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus ja esisopimus Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa Kumpulan asemakaavamuutoksen johdosta (AK 12336, Gadolininkatu 1) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus ja esisopimus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 874 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttösopimus Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa Pitäjänmäen asemakaavamuutoksen johdosta (AK 12271, tontit 46016/11 ja 14, Hiomotie 2-4,) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 875 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto ympäristöministeriölle vuokra-asunto- ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 876 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04