Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
29 / 31.08.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 776 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 777 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 778 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston 26.8.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 779 Kaupunginjohtaja/1

V 9.9.2015, Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 780 Kaupunginjohtaja/2

V 9.9.2015, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 781 Kaupunginjohtaja/3

V 9.9.2015, Varhaiskasvatuslautakunnan kahden jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 782 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 9.9.2015, Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 783 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 9.9.2015, Viikin (36.ko) korttelin 36202 sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12282, Viikin monitoimitalon ja Viikin kentän alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Osa päätöshistoriaa

Liite 8

Liite 9

As Oy Helsingin Rosmariinin 2.kirje liitteineen

Liite 10

Liite 11

Liikuntavirasto, vastaus Viikin Latokartanon kentältä tontille suunnitellusta tiestä sekä kentän suoja-aidasta

Liite 12

Kaupunkisuunnitteluviraston vastaus Viikin Latokartanon kentältä tontille suunnitellusta tiestä sekä kentän suoja-aidasta

Liite 13

Muistio huoltoajoa koskevasta maastokatselmuksesta 20.8.2015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 784 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 9.9.2015, Vartiokylän korttelin 45264 tontin 2 asemakaavan muuttaminen (Kiviportintie 3, nro 12337) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 785 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 9.9.2015, Suutarilan korttelin 40158 tontin 1 asemakaavan muuttaminen (Päitsitien länsipää, nro 12312) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 786 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen edustajan valinta sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä varaedustajan valinta nuorisolautakuntaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 787 Kaupunginjohtaja/5

Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 788 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 789 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 790 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Sähköverkko Oy:n hakemuksesta merikaapelien sijoittamiseksi Lauttasaarensalmeen (pdf) (html)

Liite 1

ESAVIn lausuntopyyntö Kaupunginhallitukselta

Liite 2

Helen Sähköverkko Oyn lupahakemusasiakirjat merikaapelien sijoittamisesta Lauttasaarensalmeen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 791 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Käytöstä poistuneen ajoneuvo- ja pelastuskaluston lahjoitukset sopimuspalokunnille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 792 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 22.6.2015, Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 793 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 794 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 795 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 796 Sivistystoimi/1

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 797 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 798 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Rakennuskiellon pidentäminen Lauttasaaren länsiosassa ja Lemislahden venesatama-alueella (nro 12356) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 799 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Ulkosaarten Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12357) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 800 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Ennakkopäätös aravarajoituslain mukaisen lunastusoikeuden käyttämättä jättämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Tulosyksiköt

Liite 2

VVO Asunnot Oy:n ennakkopäätöspyyntö aravarajoituslain 8 §n mukaisen lunastusoikeuden käyttämättä jättämisestä


§ 801 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Asuntotuotantotoimikunnan pysyvän asiantuntijajäsenen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Juhani Tuuttilan eronpyyntö asuntotuotantotoimikunnan asiantuntijajäsenyydestä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 802 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston apulaisosastopäällikön virkanimikkeen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 803 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 22.4.2015 § 115 tehdystä valituksesta asemakaava-asiassa (piirustus nro 12266, Kruununhaan arvokkaat porrashuoneet) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 804 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Lausunnon antaminen asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle uudesta kymmenen vuoden välimallista vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 805 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 806 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04