Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
14 / 07.04.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 348 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 349 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 350 Kaupunginjohtaja/1

V 22.4.2015, Kaupunginorkesterin johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 351 Kaupunginjohtaja/2

V 22.4.2015, Kaj / Kunnan asukkaan aloite Lasipalatsin sisäpihan (vanhan linja-autoaseman) elävöittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Kuntalaisaloite, Lasipalatsin sisäpiha parempaan käyttöön

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Kaupunginjohtaja/3

V 22.4.2015, Kaj / Kunnan asukkaan aloitteet Hakaniemen sillan korvaavasta tunnelivaihtoehdosta (pdf) (html)

Liite 1

Kruununhaan asukasyhdistyksen ja Stadin rantaryhmän kirjeet

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 22.4.2015, Kruununhaan tonttien 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 asemakaavan muuttaminen (nro 12266, Kruununhaan arvokkaat porrashuoneet) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5.2.2014

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 354 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 22.4.2015, Ullanlinnan tontin 104/14 asemakaavan muuttaminen (nro 12264, Punanotkonkatu 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Maankäyttösopimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 355 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 22.4.2015, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2015 (pdf) (html)


§ 356 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja/1

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuosilomien vahvistaminen lomakautena (pdf) (html)


§ 357 Kaupunginjohtaja/3

Vaalitoimikuntien asettaminen ja jäsenten nimeäminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 358 Kaupunginjohtaja/4

Valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponsi luottamuselinten kokoustilojen sisäilmaongelmista ja korvaavien tilojen järjestämisestä (pdf) (html)


§ 359 Kaupunginjohtaja/5

Tietotekniikkaohjelma 2015–2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 360 Kaupunginjohtaja/6

Primäärilainan myöntäminen eräälle asuntotuotantotoimikunnan hankkeelle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Kaupunginjohtaja/7

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö (pdf) (html)

Liite 1


§ 362 Kaupunginjohtaja/8

Muutos vaalipäivän äänestyspaikkoihin äänestysalueilla 28D ja 28E eduskuntavaaleissa 2015 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 363 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 364 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 365 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä - Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Varsasaaren yhteysvenelaiturin uusimiseen sekä siihen liittyviin ruoppaus- ja täyttötöihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lupahakemus Varsasaaren laiturin uusimiseen, Sito Oy:n raportti 9.6.2014

Liite 3

Rakennusviraston täydennys Varsasaaren laiturin uusimisen vesilupahakemukseen 17.12.2014

Liite 4

Espoon eteläosien yleiskaava 2030

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 366 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto ehdotuksesta Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2016 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 367 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 368 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan asettaminen 2015 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 369 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä laiksi kaupunkiraideliikenteestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 370 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Lausunto ehdotuksesta Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2016-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 371 Rakennus- ja ympäristötoimi/7

Iltakouluasia: Helsinki LED-hankkeen selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta ja kustannuksista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372 Rakennus- ja ympäristötoimi/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 373 Sivistystoimi/1

Tietokeskuksen johtajan sijaisen määrääminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 374 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 375 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 376 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Toimistotilojen vuokraus rakennusviraston käyttöön, Elimäenkatu 5 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 377 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04