Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
04 / 26.01.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 85 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 86 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 87 Kaupunginjohtaja/1

V 11.2.2015, Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Kaupunginjohtaja/2

V 11.2.2015, Eräiden vuoden 2014 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen ja toimintakatteen alittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 89 Kaupunginjohtaja/3

V 11.2.2015, Vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2015 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1


§ 90 Kaupunginjohtaja/4

V 11.2.2015, Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 91 Sivistystoimi/1

V 11.2.2015, Helsingin kaupungin eläintarhan johtosäännön uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto valtiovarainministeriölle metropolihallintoa koskevasta lainsäädännöstä (pdf) (html)


§ 93 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 95 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 96 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi vilkkaasti liikennöityjen teiden ja katujen ajoratamerkintöjen parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto sisäministeriölle erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun asetuksen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 99 Sivistystoimi/1

Lausunto hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen kaupunginvaltuuston 10.9.2014 § 284 tekemästä lukioiden yhdistämistä koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valitusasiakirjat

Liite 3

Opetusviraston lausunto kaupunginhallitukselle


§ 100 Sivistystoimi/2

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden alle 18-vuotiaiden perusopetukseen liittyvien kustannusten korvaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 101 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 102 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan asettaminen kaupunginhallituksen vuonna 2015 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 103 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Varhaiskasvatusviraston uusi virka (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 105 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04