Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
48 / 16.12.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjantarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Kaupunginvaltuuston 11.12.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


Asia/3

V 15.1.2020, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

V 15.1.2020, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 14.11.2019


Asia/5

V 15.1.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 10.11.2019


Asia/6

V 12.2.2020, Valtuutettu Atte Kalevan aloite Malmin lentokentän alueen YVA-menettelystä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Kaupunkistrategian valtuustokauden puolivälin arviointi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/8

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston matka Alankomaihin Amsterdamiin ajalla 18.–20.3.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Alustava ohjelma


Asia/9

Helsingin nuorisoneuvoston asettaminen vuosiksi 2020-2021 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/11

Helsingin kaupungin tasa-arvohanke (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


Asia/13

Pakilan ala-asteen sekä päiväkoti Havukan väistötilojen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Pohjapiirrokset 21.10.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Morsianluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Madeluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Valtuutettu Otto Meren aloite äänestysluettelojaon muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/19

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi yhteistyösopimusmallin soveltamisesta Tapahtumien Tiekartta -työssä kaupunkikulttuuritapahtumien turvaamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Kaupunginhallituksen myöntämät yleisavustukset vuodelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Avustuskuulutus 5.12.2018

Liite 2

Yhteenveto kaupunginhallituksen yleisavustuksista vuonna 2020

Liite 3

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet

Liite 4

Kaupunginhallitukselle osoitetut avustushakemukset vuodelle 2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi biomassan polton ilmastopäästöistä ja kestävyyskriteereiden toteutumisesta raportoimisesta konsernijaostolle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Valtuutettu Juhani Strandénin toivomusponsi mahdollisuudesta käyttää todellisia päästöjä ja ympäristövaikutuksia laskettaessa ja raportoitaessa biomassan käyttöä energiatuotannossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/24

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:04