Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
20 / 14.05.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 327 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 328 Asia/2

V 30.5.2018, Oulunkylässä sijaitseviin veteraaniasuntoihin liittyvät omaisuusjärjestelyt ja toiminnan siirtäminen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa (pdf) (html)


§ 329 Asia/3

V 30.5.2018, Kaisaniemen ala-asteen koulun perusparannushankkeen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 330 Asia/4

V 30.5.2018, Matalalattiaisten raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Asia/5

V 30.5.2018, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asiakasmaksujen perinnästä kaupungin omana toimintana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 332 Asia/6

V 30.5.2018, Valtuutettu Mari Holopaisen valtuustoaloite englannin kielen ottamisesta Helsingin kaupungin kolmanneksi asiointikieleksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Asia/7

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset syyskaudella 2018 (pdf) (html)


§ 334 Asia/8

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2021 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet (pdf) (html)


§ 335 Asia/9

Yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 24.4.2018


§ 336 Asia/10

Kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimusten keskeiset muutokset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 337 Asia/11

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 338 Asia/12

Tasehallinnan yleiset periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 339 Asia/13

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden katurakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 340 Asia/14

Lähiörahastosta vuonna 2018 rahoitettavat hankkeet (pdf) (html)


§ 341 Asia/15

Katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet (pdf) (html)


§ 342 Asia/16

Luvan myöntäminen alueen vuokraamiseksi Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 343 Asia/17

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)


§ 344 Asia/18

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 345 Asia/19

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi mahdollisuuksien selvittämisestä vastuullisuusperiaatteiden laatimiseksi kaupungin varallisuudenhoidolle ja sijoitustoiminnalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 346 Asia/20

Valtuutettujen Anna Vuorjoen, Laura Kolben, Silvia Modigin ja Maria Ohisalon toivomusponnet koskien nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Asia/21

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen koulutuksen lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 348 Asia/22

Turvapaikanhakijoiden ja paperittomien henkilöiden palvelutarpeita koordinoivan työryhmän selvitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Paperittomiin henkilöihin liittyvät haasteet, palvelutarpeet ja toimenpiteet -selvitys

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Asia/23

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Asia/24

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja koordinointi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Asia/25

Valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponsi palvelujen kustannusvaikuttavuuden mittareiden kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Asia/26

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi edullisen vuokra-asuntotuotannon osuuden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353 Asia/27

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi Helsingin kaupungin saamisesta edelläkävijäksi ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 354 Asia/28

Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatuohjelman valmistelemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 355 Asia/29

Valtuutettu Jörn Donnerin toivomusponsi laaja-alaisen komitean asettamisesta visioimaan monimuotoista kulttuuri-ilmapiiriä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 356 Asia/30

Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi vaihtoehtoisten keinojen löytämiseksi leipäjonoille ruoan jakelussa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 357 Asia/31

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04