Kaupunginhallitus
20 / 14.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 30.5.2018, Oulunkylässä sijaitseviin veteraaniasuntoihin liittyvät omaisuusjärjestelyt ja toiminnan siirtäminen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa (pdf) (html)


Asia/3

V 30.5.2018, Kaisaniemen ala-asteen koulun perusparannushankkeen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

V 30.5.2018, Matalalattiaisten raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

V 30.5.2018, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asiakasmaksujen perinnästä kaupungin omana toimintana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

V 30.5.2018, Valtuutettu Mari Holopaisen valtuustoaloite englannin kielen ottamisesta Helsingin kaupungin kolmanneksi asiointikieleksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset syyskaudella 2018 (pdf) (html)


Asia/8

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2021 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1


Asia/9

Yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 24.4.2018


Asia/10

Kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimusten keskeiset muutokset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/11

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Tasehallinnan yleiset periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/13

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden katurakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Lähiörahastosta vuonna 2018 rahoitettavat hankkeet (pdf) (html)

Liite 1


Asia/15

Katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet (pdf) (html)

Liite 1


Asia/16

Luvan myöntäminen alueen vuokraamiseksi Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)


Asia/18

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/19

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi mahdollisuuksien selvittämisestä vastuullisuusperiaatteiden laatimiseksi kaupungin varallisuudenhoidolle ja sijoitustoiminnalle (pdf) (html)

Liite 1


Asia/20

Valtuutettujen Anna Vuorjoen, Laura Kolben, Silvia Modigin ja Maria Ohisalon toivomusponnet koskien nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen koulutuksen lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Turvapaikanhakijoiden ja paperittomien henkilöiden palvelutarpeita koordinoivan työryhmän selvitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Paperittomiin henkilöihin liittyvät haasteet, palvelutarpeet ja toimenpiteet -selvitys

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/24

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja koordinointi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/25

Valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponsi palvelujen kustannusvaikuttavuuden mittareiden kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/26

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi edullisen vuokra-asuntotuotannon osuuden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/27

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi Helsingin kaupungin saamisesta edelläkävijäksi ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/28

Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatuohjelman valmistelemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/29

Valtuutettu Jörn Donnerin toivomusponsi laaja-alaisen komitean asettamisesta visioimaan monimuotoista kulttuuri-ilmapiiriä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/30

Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi vaihtoehtoisten keinojen löytämiseksi leipäjonoille ruoan jakelussa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/31

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
02.03.2018 15:07