Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
36 / 13.10.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 909 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 910 Asia/4

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 § 321 tekemän päätöksen Helsingin kaupunkistrategia 2017−2021 toimeenpano (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 911 Asia/5

Edustajien nimeäminen MAL 2019 -suunnitelman valmisteluun (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 912 Asia/6

Kaupunginvaltuuston 11.10.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 913 Asia/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 914 Asia/8

V 15.11.2017, Helsingin kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2020 (pdf) (html)


§ 915 Asia/2

V 15.11.2017, Vuoden 2018 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)


§ 916 Asia/3

V 15.11.2017, Vuoden 2018 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04