Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
45 / 19.12.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1140 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1141 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1142 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Iso-Huopalahden ja Vuosaaren kaatopaikkojen ja Haagan ampumarata-alueen kunnostamisen suunnitteluun sekä Tuomarinkylän Mombergintien ja Potmäen kunnostamiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 1143 Kaupunginjohtaja/4

Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2013 - 2015 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys (pdf) (html)


§ 1144 Kaupunginjohtaja/5

Harmaan talouden torjuntaohjeen tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1145 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginhallituksen toimivallan siirtäminen henkilörekistereitä koskevissa asioissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1146 Kaupunginjohtaja/7

Talous- ja suunnittelukeskuksen eräät virkajärjestelyt (pdf) (html)


§ 1147 Kaupunginjohtaja/8

Seure Henkilöstöpalvelut Oyn omistuspohjan laajentaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1148 Kaupunginjohtaja/9

Tasehallinnan periaatteet ja sijoitustoimintaa koskevat ohjeet Helsingin kaupunkikonsernissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1149 Kaupunginjohtaja/10

Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelma 2011-2014 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1150 Kaupunginjohtaja/11

Kaupunginvaltuuston 14.12.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1151 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1152 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1153 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Vt Tea Vikstedtin toivomusponsi: Maahanmuuttajanaisten kulttuuritoiminnan lisääminen Vuosaaressa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1154 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Palkkatuella työllistämiseen käytettävän Helsinki-lisän myöntämisperusteiden ja määrän tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 1155 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Helsingin Musiikkitalo Oy:n suunnattu maksullinen osakeanti ja osakassopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1156 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen vuodelle 2012 (pdf) (html)


§ 1157 Sivistys- ja henkilöstötoimi/5

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Talin kartanorakennusten maa-alueesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1158 Sivistys- ja henkilöstötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1159 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön viran perustaminen ja rakennuttajapäällikön viran lakkauttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1160 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön viran haettavaksi julistaminen ja määräaikaisen hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1161 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1162 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1163 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käytön vahvistamisesta Pasilan jatkosuunnittelussa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1164 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttösopimus Ab Mercator Oy:n kanssa Forumin Kauppakeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1165 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n suuret peruskorjaushankkeet vuonna 2012 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1166 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Esitys Lauttasaaren vesitornin purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1167 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1168 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Eron myöntäminen vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenelle ja uuden jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 1169 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: Perheneuvoloiden jonojen lyhentäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1170 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämisjohtajan avoimen viran hoitaminen ajalla 1.1.2012-31.12.2012 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1171 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04