Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
37 / 24.10.2011Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 927 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 928 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 929 Kaupunginjohtaja/1

V Kiinteistölautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 930 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Pasilan korttelin nro 17056 osan ja katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä korttelin nro 17052 ja korttelin nro 17053 osan ym. alueiden (Ilmalanrinteen ja HSY:n vesihuollon alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11561) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 931 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Suurmetsän kortteleiden nro 41199, 41219 ja 41220 sekä katu- ja puistoalueiden (Jakomäen liikekeskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11926) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 932 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Laajasalon kortteleiden nro 49271 - 49276 ym. alueiden (Haakoninlahti 1 -alue Kruunuvuorenrannassa) asemakaavan hyväksyminen (nro 12010) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 933 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen Kotinummentien pohjoisosan uuden asuntoalueen esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 934 Kaupunginjohtaja/4

Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 935 Kaupunginjohtaja/5

Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi: Lähisuhdeväkivallan ehkäisyä koskevan työryhmän uhreja edustavien tahojen riittävä edustus (pdf) (html)


§ 936 Kaupunginjohtaja/6

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi: Kaupungin sisäisten ennustemenetelmien tarkistaminen (pdf) (html)


§ 937 Kaupunginjohtaja/7

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: Asiakkaat hyvinvointipalvelujen suunnittelussa ja kehittämisprosesseissa (pdf) (html)


§ 938 Kaupunginjohtaja/8

Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi: Kaupungin palvelujen tuottamisvaihtoehtojen vaikutukset yhdenvertaisuuteen (pdf) (html)


§ 939 Kaupunginjohtaja/9

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi: Strategiaohjelman 2009-2012 edellyttämä asukkaiden kuuleminen (pdf) (html)


§ 940 Kaupunginjohtaja/10

Valtuutettu Mari Puoskarin toivomusponsi: Ulkopuolisen arvion pyytäminen palvelutuotannon tehostamisesta (pdf) (html)


§ 941 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 942 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 943 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 944 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisesta kehittämisohjelmasta 2012 - 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 945 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

OKM:n luonnos vuosia 2011-2016 koskevaksi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 946 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 947 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Esisopimus ja sopimus Sponda Kiinteistöt Oy:n kanssa liittyen Ilmalanrinteen alueen asemakaavan muutosehdotukseen (nro 11561) ja Ylen alueen (nro 11444) asemakaavaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 948 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Rakennusvalvontaviraston yleisen osaston päällikkönä toimivan hallintopäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)


§ 949 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi: Asukasdemokratian kehittäminen asukkaita osallistamalla (pdf) (html)


§ 950 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi: Vuokralaisdemokratian toteutumisen tukeminen (pdf) (html)


§ 951 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Valtuutettu Julia Virkkusen toivomusponsi: Asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistämisen vaikutuksista tiedottaminen (pdf) (html)


§ 952 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Käytännössä toimivan demokraattisen muodon luominen fuusioyhtiön asukasedustuksen valinnalle (pdf) (html)


§ 953 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Viikin tontin 36035/1 sekä tonttien 36037/2 ja 3 varaaminen myytäväksi tarjouskilpailulla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 954 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 955 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04