Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
12 / 18.03.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 192 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 193 Asia/2

V 27.3.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 11.3.2019


§ 194 Asia/3

V 27.3.2019, Länsi-Pasilan Pöllölaakson asemakaavan muutos (nro 12374) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Asia/4

V 27.3.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kaarela, Honkasuo, Perhosniitty) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Asia/5

Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 197 Asia/6

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Asia/7

Esitys valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Asia/8

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi Fallkullan hevostallien tilanteen parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Asia/9

Kaupunkistrategian kehitettävät mittarit (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Asia/10

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Salmisaaren voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 18.1.2019, Salmisaaren voimalaitoksen ympäristöluvan tarkastaminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Liite 2

Liite 3

Hakemuksen täydennys 27.12.2018

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Asia/11

Kaupunginvaltuuston 13.3.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 203 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04