Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
16 / 16.04.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 207 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 208 Asia/2

V 25.4.2018, Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2017 väliseltä ajalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 209 Asia/3

V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite esteettömästä ulkoliikuntapuistosta (pdf) (html)

Liite 1

Kunnan asukkaan aloite

Liite 2


§ 210 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kulttuurijaoston jäsenten virkamatka pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien konferenssiin Osloon 23.-25.5.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan virkamatka Torontoon 17.–22.5.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Asia/6

Soitinlainan myöntäminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 213 Asia/7

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle Länsisataman esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Asia/8

Helsingin Medialukion julkisivun ja vesikaton uusimista sekä ilmanvaihdon muutostöitä koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Asia/9

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä tehdystä selvityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausuntopyynnön liite, selvitys (1)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Asia/10

Kaupunginvaltuuston 11.4.2018 § 79 tekemän päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Asia/11

Tontin varaaminen Kiinteistö Oy HUS-Asunnoille (Munkkiniemi, Niemenmäki tontti 30120/9) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Asia/12

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Asia/13

Lausunto Uusimaa-kaava 2050 valmisteluaineistosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Asia/14

Kaupunginvaltuuston 4. ja 11.4.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 221 Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04