Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
07 / 26.02.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 96 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 97 Asia/2

V 14.3.2018, Vuoden 2017 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1


§ 98 Asia/3

V 14.3.2018, Vuoden 2017 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Asia/4

V 14.3.2018, Laajasalon Stansvikinkallion asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12410) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/5

V 14.3.2018, Laajasalon Kruunuvuorenrannan Kaivoskallion huviloiden asemakaavan muutos (nro 12405) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/6

Eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja määrärahan siirtäminen, kaupunginhallituksen 12.2.2018 § 85 korjaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/7

Länsimetron liikennöinnin ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 103 Asia/8

Kaupunkistrategian mittarit (pdf) (html)


§ 104 Asia/9

Viestintäjohtajan viran perustaminen kaupunginkansliaan ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


§ 105 Asia/10

Lausunto tarkastuslautakunnalle tarkastusjohtajan viran täyttämistä koskevassa asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista


§ 106 Asia/11

Lähiöprojektin toimintaraportti viimeiseltä toimintavuodelta 2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 107 Asia/12

Nuorten palkkaus Siisti kesä hankkeeseen v. 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 108 Asia/13

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Asia/14

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksista kielikoulutuksen kehittämiseksi "Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta" (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Asia/15

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi lapsikohtaisesta budjetoinnista kaupunkistrategian valmistelussa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Asia/16

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi toimenpiteistä pitkäaikaistyöttömyyden ja siitä kaupungille aiheutuvien työmarkkinatuen kustannusten vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Asia/17

Kaupunginvaltuuston 14.2.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 113 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04