Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
03 / 22.01.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 20 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 21 Asia/2

V 31.1.2018, Sosiaali- ja terveystoimialan varastopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/3

V 31.1.2018, Pohjois-Haagan Ida Aalbergin tie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12431) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/4

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 § 326 tekemän päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 24 Asia/5

Vaalilautakuntien jäsenten määrääminen vuoden 2018 presidentinvaaliin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/6

Vaalitoimikuntien jäsenten määrääminen vuoden 2018 presidentinvaaliin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/7

Määräraha maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamista varten (pdf) (html)


§ 27 Asia/8

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 28 Asia/9

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2018 - Myllypuro-Seura ry:n avustushakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Asia/10

Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi opiskelija-alennusten laajentamisen kustannusvaikutuksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/11

Kaupunginvaltuuston 17.1.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 31 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04