Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
46 / 18.12.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1130 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1131 Asia/2

V 17.1.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite Vantaan Energian irtautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1132 Asia/3

V 17.1.2018, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Mellarin asukastilan tilanteen korjaamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1133 Asia/4

V 17.1.2018, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite avoimuusperiaatteesta kaupungin johtajien tapaamisissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1134 Asia/5

V 17.1.2018, MLNRV2 -nivelraitiovaunujen täyskorjaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1135 Asia/6

V 17.1.2018, Kiinteistöjen vaihto Helsingin kaupungin ja Englantilaisen koulun säätiön kesken (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1136 Asia/7

Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin asettaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1137 Asia/8

Helsingin pelastustoimen alueen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman käyttö- ja hankintakustannuksia koskevan osan tarkistaminen vuosille 2017 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 8 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 8 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1138 Asia/9

Helsingin Pyöräilijät ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1139 Asia/10

Kaupunginhallituksen asukasosallisuusavustukset vuodelle 2018 (pdf) (html)


§ 1140 Asia/11

Hakemus alueen varaamisesta moskeija ja monitoimikeskus -hanketta varten (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1141 Asia/12

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1142 Asia/13

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi pelastuslain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1143 Asia/14

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Nord Stream 2 Ag:n hakemuksesta kahden maakaasuputken sijoittamisesta Suomenlahden talousvyöhykkeelle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1144 Asia/15

Helsinki Garden -hankkeen suunnittelualuevarauksen muuttaminen ja täydentäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1145 Asia/16

Kaupunginvaltuuston 13.12.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1146 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04