Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
28 / 21.08.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 741 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 742 Asia/13

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta työttömyysturvalain muuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 743 Asia/2

V 30.8.2017, Vuokrausperusteet Kalasataman asunto- ja yhteispihatonteille sekä maanalaisille alueille (Sörnäinen, Hermanni) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12210

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 744 Asia/3

V 30.8.2017, M100 –metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 745 Asia/4

V 30.8.2017, Tapanilan Kertojantie 9:n ja 11:n asemakaavan muuttaminen (nro 12393, tontit 39213/1 ja 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 746 Asia/5

V 30.8.2017, Postipuiston pohjoisosan asuinkortteleiden ym. toteutussopimusten ja kiinteistökauppojen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 747 Asia/6

V 30.8.2017, Valtuutettu Osku Pajamäen aloite lapsiin kohdistuvien voimavarojen riittävyyden arvioimisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 748 Asia/7

Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen rahoitusosuuksien korottamista koskeva sopimuslisäys (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 749 Asia/8

Nimistötoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 750 Asia/9

Liityntäpysäköintialueiden ja eräiden terminaalialueiden hallinnan siirtäminen liikenneliikelaitokselle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 751 Asia/10

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 752 Asia/11

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 753 Asia/12

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 754 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04