Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
45 / 15.12.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1312 Kaupunginjohtaja/2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1313 Kaupunginjohtaja/1

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1314 Kaupunginjohtaja/1

V 14.1.2015, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)


§ 1315 Kaupunginjohtaja/2

V 14.1.2015, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 - 2016 (pdf) (html)


§ 1316 Kaupunginjohtaja/3

V 14.1.2015, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 – 2016 (pdf) (html)


§ 1317 Kaupunginjohtaja/4

V 14.1.2015, Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 – 2016 (pdf) (html)


§ 1318 Kaupunginjohtaja/5

V 14.1.2015, Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 – 2016 (pdf) (html)


§ 1319 Kaupunginjohtaja/6

V 14.1.2015, Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1320 Kaupunginjohtaja/7

V 14.1.2015, Lainan myöntäminen Stiftelsen Arcada -säätiölle Arcadahallen -liikuntahallin rakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1321 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 14.1.2015, Koivusaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12180) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1322 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 14.1.2015, Laajasalon Stansvikin alueen asemakaava (nro 11960, Stansvikin alue) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1323 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntöön europarlamenttivaalien laitosäänestyksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1324 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen tilakeskukselle käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin ja liikuntavirastolle esirakentamiseen sekä määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1325 Kaupunginjohtaja/5

Eräiden hankkeiden jatkorahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1326 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 10.12.2014 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1327 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1328 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1329 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Eron myöntäminen rakennusviraston HKR- Rakennuttajan tulosryhmän johtajalle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1330 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Rakennusviraston HKR-Rakennuttajan tulosryhmän johtajan viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1331 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiselvityksestä VTT:n tutkimusreaktorin käytöstäpoistohankkeelle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

YVA-selostus, VTTn FIR 1-tutkimusreaktorin käytöstäpoisto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1332 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta maa-ainesten hyödyntämistä Jätkäsaaren puistoalueen rakenteissa koskevan päätöksen lupamääräysten muuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HEL 2014-015834 Lausuntopyynnön liiteasiakirjat Jätkäsaari (1).pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1333 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin hakemuksesta Hernesaaren risteilijälaiturin rakentamisesta, merialueen täyttämisestä, ruoppauksesta ja massojen läjityksestä sekä valmiusluvasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hernesaaren risteilijälaiturin lupahakemus

Liite 3

Hernesaaren risteilijälaiturin lupahakemuksen täydennys

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1334 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1335 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin vesihuollon toiminta-alue 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 3. HSY hallituksen päätös 13.6.2014 (72 §)

Liite 4

Liite 4. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kirje 25.6.2014

Liite 5

Liite 5. Raportti HSYn vesihuollon toiminta-alueen laadinnasta

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1336 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1337 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Östersundom -toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2015-2016 (pdf) (html)

Liite 1


§ 1338 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Lausunto Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1339 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1340 Sivistystoimi/1

Kaupunginorkesterin visuaalisen ilmeen uudistus (pdf) (html)

Liite 1

Visuaalinen ilme (HKO)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1341 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1342 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04