Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
32 / 15.09.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 910 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 911 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 912 Kaupunginjohtaja/1

V 24.9.2014, Yleisten töiden lautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 913 Kaupunginjohtaja/2

V 24.9.2014, Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 914 Kaupunginjohtaja/3

V 24.9.2014, Liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttö (pdf) (html)

Liite 1

Yhteenveto hakijoista

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 915 Kaupunginjohtaja/4

V 24.9.2014, Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan sijaisen ottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 916 Kaupunginjohtaja/5

V 24.9.2014, Kj / Valtuutettu Erkki Perälän aloite innovaatiorahaston sääntöjen tarkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 917 Kaupunginjohtaja/6

V 24.9.2014, Kj / Valtuutettu Veronika Honkasalon ym. aloite kaupungin oman asukastalotoiminnan säilyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite (allekirjoitettu)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 918 Kaupunginjohtaja/7

V 24.9.2014, Ryj / Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite leikki- ja koirapuistojen puuveistosten korjaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 919 Kaupunginjohtaja/8

V 24.9.2014, Ryj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite maksuttomasta Citykäymälästä naisille ym. (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 920 Kaupunginjohtaja/9

V 24.9.2014, Kaj / Valtuutettu Hannu Oskalan aloite kävelykatukokeilun toteuttamisesta Mannerheimintiellä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu, Oskala Hannu valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia

Liite 3

Aloitteen liite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 921 Kaupunginjohtaja/10

V 24.9.2014, Stj / Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite sosiaali- ja terveysviraston toimintaohjeen korjaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu_ Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 922 Kaupunginjohtaja/11

V 24.9.2014, Sj / Valtuutettu Marcus Rantalan aloite pohjoismaisesta koulusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Marcus Rantalan aloite (allekirjoitettu)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 923 Kaupunginjohtaja/12

V 8.10.2014, Periaatepäätös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta annettavasta Helsingin kaupungin lausunnosta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 924 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 24.9.2014, Eron myöntäminen ympäristöjohtajan virasta (pdf) (html)

Liite 1

Erohakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 925 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

V 24.9.2014, Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 926 Kaupunginjohtaja/3

Pelastuslautakunnan virkamatka Lissaboniin, Portugaliin 17. - 19.9.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Pelastuslautakunnan matkaohjelma

Liite 2

Pelastuslautakunnan virkamatkalle osallistuvat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 927 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginvaltuuston 10.9.2014 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 928 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 929 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 930 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 931 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto raitioliikenteen linjastosuunnitelmaluonnoksesta 2014-2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 932 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 933 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Sörnäisten tonttien 10291/4 ja 5 (Verokampuksen) asemakaavan muutoksen nro 12174 määrääminen osittain voimaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 934 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 ja siihen liittyvät HSY:n strategiaa, vesihuoltoa ja jätehuoltoa koskevat ohjelmat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12


§ 935 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Hannu Oskalan toivomusponsi Roihuvuoren ala-asteen rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi (pdf) (html)


§ 936 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kantakaupungin eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12293) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 937 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 938 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)


§ 939 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Varhaiskasvatusviraston toimen muuttaminen viraksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 940 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Lausunto selvityksestä asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 941 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 942 Sivistystoimi/1

Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 943 Sivistystoimi/2

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi nuorisotyöttömyyden vähentämisestä mm. oppisopimusmenettelyä kehittämällä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 944 Sivistystoimi/3

Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi lasten ja nuorten kuulemisesta Maatullinpuiston kaavamuutoksen yhteydessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 945 Sivistystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04