Suoraan sisältöön

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Helsingin osallisuusmallin perustana on kaupunkilaisten tieto ja osaaminen. Parempaa Helsinkiä rakennetaan yhdessä.

Helsinki kutsuu kaupunkilaisia ja kumppaneitaan mukaan kehittämään kaupunkia, sen palveluita ja alueita. Meidän Stadi on yhteisöllisyyden, vaikuttavien tekojen ja kohtaamisten paikka. Kaupungin päätöksenteko on avointa ja osallistavaa. Positiivista kaupunkikokemusta välitetään myös hyvän palvelukulttuurin ja vuorovaikutteisen viestinnän kautta.


Helsinkiläiset voivat osallistua ja vaikuttaa kaupunkiin ideoimalla ja äänestämällä osallistuvassa budjetoinnissa, antamalla palautetta, hyödyntämällä Varaamo-palvelua sekä osallistumalla vapaaehtoistoimintaan. Stadiluotsit tukevat osallistumisessa.

Video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd.

Helsingin osallisuuden periaatteet

Helsingin osallisuuden periaatteet on kirjattu kaupungin hallintosääntöön, mikä tarkoittaa, että ne sitovat koko kaupunkiorganisaatiota. Osallisuuden periaatteet ovat yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen sekä yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen.

Osallisuusmalli käytännössä

Kaupunkilaisille osallisuusmalli näkyy entistä monipuolisempina osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksina kautta koko kaupungin toiminnan, kaikissa sen yksiköissä.

Vaikuttajatoimielimet

Kuntalain mukaan kunnassa on vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto tai sitä vastaava nuorten vaikuttajaryhmä.
• Tasa-arvotoimikunta ja yhdenvertaisuustoimikunta
• Neuvostojen asiantuntemusta ja osaamista hyödynnetään aktiivisesti kaupungin toiminnassa.
• Yhdenvertainen osallisuus 

Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli

Helsingin vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet löytyvät helposti yhdestä paikasta.
• Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia lisätään yhdessä järjestöjen kanssa.
• KUVA-toimialan koordinaattorit tukevat vapaaehtoistoimintaa kaikilla toimialoilla. 

Tilat auki

Perussääntö on, että kaupungin tilat ovat asukkaiden ja yhteisöjen helposti ja turvallisesti käytettävissä.
• Tiloilla on selkeät käyttöehdot.
• Tilat ovat sähköisesti varattavissa varaamo.hel.fi -tilavarauspalvelun kautta

Avoin data

Helsinki on avoimen datan ja päätöksenteon globaali edelläkävijä.
Avoin data edistää päätöksenteon läpinäkyvyyttä, osallisuutta ja luottamusta kaupungin toimintaan. 

Digitaalinen osallisuus

Toimivat digitaaliset osallisuuskäytännöt tukevat muuta osallistumista ja helpottavat laajojen joukkojen osallisuutta.
Digitaaliset kaupunkitasoiset, avointa lähdekoodia ja rajapintoja hyödyntävät, laiteriippumattomat kanavat:
• Palaute: www.hel.fi/palaute
• Helsinki-sovellus (Android- ja iOS-laitteille)  https://digi.hel.fi/projektit/digitaalinen-osallisuus/helsinki-sovellus/
• kerrokantasi.hel.fi
www.helsinkikanava.fi
• (Kerrokartalla.hel.fi)
• osallistu.hel.fi 

Alueellinen osallisuus: Osallistuva budjetointi, stadiluotsit ja yritysluotsit

Osallistuva budjetointi

Osallistuvaan budjetointiin varataan vuosittain 4,4 miljoonaa euroa. Asukkaat äänestävät tämän rahan käytöstä heiltä kerättyjen ehdotusten pohjalta. Äänestysikäraja on 12 vuotta. Osallistuva budjetointi antaa kuntalaisille päätöksentekovaltaa rajatussa osassa kaupungin talousarviota. Osallistuva budjetointi toimii samalla kaupunginosittaisten tarpeiden esilletulon kanavana ja äänestysratkaisu niiden priorisoinnin tukena.
• Osallistuvaa budjetointia käyttävät mm. Pariisi, New York, Madrid, Seattle, Barcelona ja Reykjavik. Helsingissä sähköisenä järjestelmänä on Barcelonan avoimen lähdekoodin järjestelmä, jolloin sitä voidaan kehittää yhdessä.
• Osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-sivusto löytyy osoitteesta https://omastadi.hel.fi
• Osallistuva budjetointi rahoitetaan käyttöbudjetin ulkopuolisesta osallisuusrahastosta. Kolmasosa rahasta on varattu koko kaupungin hankkeisiin. Kaksi kolmasosaa on jaettu suurpiireittäin asukasmäärän mukaan.
• Kansainvälisesti matala osallistumisikäraja tukee peruskoulujen uutta opetussuunnitelmaa sekä luo jokaiselle nuorelle todellisen vuosittaisen vaikuttamiskokemuksen. Heikommassa olevien osallistumista tuetaan kullakin alueella.

Stadiluotsit

Kaikille asuinalueille nimetään alueellinen työntekijä eli stadiluotsi, joka auttaa asukkaita ja yhteisöjä viemään eteenpäin aloitteita ja kehittämisehdotuksia. Stadiluotsit tekevät liikkuvaa työtä omalla alueellaan.
• Stadiluotsi edistää kaupungin, kuntalaisten ja eri toimijayhteisöjen yhteistyötä
 Kunkin alueen foorumit suunnitellaan alueyhteisön ja kaupungin tarpeiden mukaisesti yhdessä asukkaiden kanssa.
• Stadiluotsit myös tukevat osallistuvan budjetoinnin yhdenvertaista toteuttamista omalla alueellaan
• Taloudellinen ja työntekijäapu asukkaiden ja yhteisöjen ehdotuksille ja aloitteille oli voimakkain toive kuntalaisten yhteiskehittämistilaisuuksissa Helsingin osallisuusmallia valmisteltaessa.

Yritysluotsit

Yritysluotsit toimivat alueilla yritystoiminnan edistäjinä, vauhdittavat yritysten aloitteita sekä edistävät alueellisia elinkeino-ja työllistymismahdollisuuksia. Kaupungin tiloja avataan asukas- ja yhteisötoiminnalle entistä laajemmin ja niiden varaamisesta tehdään helpompaa.

Vapaaehtoistoiminta

Kaupunkiin luodaan uusi vapaaehtoistoiminnan malli, jonka myötä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet löytyvät helposti yhdestä paikasta. Digitaalisia osallistumiskanavia kehitetään. Avoimella datalla parannetaan kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä. Osallisuuden toteutumista seurataan kaikilla toimialoilla ja siitä raportoidaan säännöllisesti lautakunnille.

Lisää tietoa

Tutustu tarkemmin osallisuusmallin osa-alueisiin:
Osallisuusmallin yleisesitys (pdf)
Kaupunginhallituksen päätös 13.11.2017  
Osallisuusmallin arviointiraportti 10.6.2019
Osallisuusmallin väliaikaisen henkilörekisterin rekisteriseloste.JAA
04.02.2020 08:14