Suoraan sisältöön

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Helsingin osallisuusmallin perustana on kaupunkilaisten tieto ja osaaminen. Parempaa Helsinkiä rakennetaan yhdessä.

Helsinki kutsuu kaupunkilaisia ja kumppaneitaan mukaan kehittämään kaupunkia, sen palveluita ja alueita. Helsinki on yhteisöllisyyden, vaikuttavien tekojen ja kohtaamisten paikka. Kaupungin päätöksenteko on avointa ja osallistavaa. Positiivista kaupunkikokemusta välitetään myös hyvän palvelukulttuurin ja vuorovaikutteisen viestinnän kautta.

Helsinkiläiset voivat osallistua ja vaikuttaa kaupunkiin muun muassa ideoimalla ja äänestämällä osallistuvassa budjetoinnissa, antamalla palautetta, hyödyntämällä Varaamo-palvelua sekä osallistumalla vapaaehtoistoimintaan. Stadiluotsit tukevat alueellisessa osallistumisessa.

Video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd.

Helsingin osallisuuden periaatteet

Helsingin osallisuuden periaatteet on kirjattu kaupungin hallintosääntöön, mikä tarkoittaa, että ne sitovat koko kaupunkiorganisaatiota. Osallisuuden periaatteet ovat yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen sekä yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen.

Osallisuusmalli käytännössä

Kaupunkilaisille osallisuusmalli näkyy entistä monipuolisempina osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksina kautta koko kaupungin toiminnan kaikissa sen yksiköissä. Toimialoilla on toimialalautakuntien vahvistamat osallisuussuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Osallisuuden toteutumista seurataan myös osana kaupunkistrategian seurantaa.

Vaikuttajatoimielimet

Kuntalain mukaan kunnassa on vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto tai sitä vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Helsingissä toimivat myös tasa-arvo -ja yhdenvertaisuustoimikunta. Neuvostojen ja toimikuntien asiantuntemusta ja osaamista hyödynnetään aktiivisesti kaupungin toiminnassa yhdenvertaisen osallisuuden edistämiseksi.

Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli

Kaupunkiin luodaan uusi vapaaehtoistoiminnan malli, jonka myötä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet löytyvät helposti yhdestä paikasta. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan vapaaehtoistoiminnan kehittämisasiantuntijat tukevat vapaaehtoistoimintaa kaikilla toimialoilla. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia lisätään yhdessä järjestöjen kanssa.

Tilat auki

Perussääntö on, että kaupungin tilat ovat asukkaiden ja yhteisöjen helposti ja turvallisesti käytettävissä. Kaupungin tiloja avataan asukas- ja yhteisötoiminnalle entistä laajemmin ja niiden varaamisesta tehdään helpompaa ja tilojen käyttöehtoja selkeytetään ja yhdenmukaistetaan. Monet tilat ovat sähköisesti varattavissa varaamo.hel.fi -tilavarauspalvelun kautta

Avoin data

Helsinki on avoimen datan ja päätöksenteon globaali edelläkävijä.
Avoin data edistää päätöksenteon läpinäkyvyyttä, osallisuutta ja luottamusta kaupungin toimintaan.

Digitaalinen osallisuus

Toimivat digitaaliset osallisuuskäytännöt tukevat muuta osallistumista ja helpottavat laajojen joukkojen osallisuutta.
Digitaaliset kaupunkitasoiset, avointa lähdekoodia ja rajapintoja hyödyntävät, laiteriippumattomat kanavat:

Alueellinen osallisuus: Osallistuva budjetointi, stadiluotsit ja yritysluotsit

Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunkilaiset ideoivat ja päättävät kaupungin varojen käyttökohteista kaupunginhallituksen erikseen vahvistaman määrärahan puitteissa. Helsingin osallistuvan budjetoinnin ensimmäisellä kierroksella 2018-2019 asukkaat ideoivat ja äänestivät 4,4 miljoonan euron käytöstä. Helsingin osallistuva budjetointi kulkee nimellä OmaStadi. Ideointi ja äänestäminen tapahtuvat omastadi.hel.fi -verkkopalvelussa.

OmaStadissa kaikki voivat ehdottaa ideoita. Kaupunkilaiset ja kaupungin asiantuntijat kehittävät ehdotuksista yhdessä toteutuskelpoisia ehdotuksia.

Äänestää voivat kaikki äänestysvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset. Matala osallistumisikäraja tukee peruskoulujen uutta opetussuunnitelmaa sekä luo jokaiselle nuorelle todellisen vuosittaisen vaikuttamiskokemuksen.  

Kokonaisbudjetti jakautuu kaupungin suurpiirijaon kesken asukasluvun mukaan. 20 prosenttia summasta on varattu koko kaupunkia koskevien suunnitelmien toteuttamiselle. Kaupunki ja kaupunkilaiset järjestävät yhdessä yhteistyötä ja osallistumista tukevia tilaisuuksia osallistuvan budjetoinnin kaikissa vaiheissa.

Osallistuvaa budjetointia on toteutettu maailmalla 30 vuotta eri muodoissaan jo yli 1500 kaupungissa tai kunnassa. Helsingin omastadi.hel.fi -sivusto on toteutettu Decidim-nimisellä avoimen lähdekoodin alustalla, jota käytetään osallistuvaan budjetointiin yli kymmenessä Euroopan kaupungissa, mm. Barcelonassa, Pariisissa ja Tukholmassa.

Stadiluotsit

Kaikille seitsemälle suuralueelle on nimetty alueellinen työntekijä eli stadiluotsi, joka auttaa asukkaita ja yhteisöjä viemään eteenpäin aloitteita ja kehittämisehdotuksia. Stadiluotsit tekevät liikkuvaa työtä omalla alueellaan.

Stadiluotsit edistävät kaupungin, kuntalaisten ja eri toimijayhteisöjen yhteistyötä. Kunkin alueen foorumit suunnitellaan alueyhteisön ja kaupungin tarpeiden mukaisesti yhdessä asukkaiden kanssa. Stadiluotsit myös tukevat osallistuvan budjetoinnin yhdenvertaista toteuttamista omalla alueellaan.

Yritysluotsit

Yritysluotsit toimivat alueilla yritystoiminnan edistäjinä, vauhdittavat yritysten aloitteita sekä edistävät alueellisia elinkeino-ja työllistymismahdollisuuksia. 

Lisätietoa

Tutustu tarkemmin osallisuusmallin osa-alueisiin:
Osallisuusmallin yleisesitys (pdf)
Kaupunginhallituksen päätös 13.11.2017  
Osallisuusmallin arviointiraportti 10.6.2019
Osallisuusmallin väliaikaisen henkilörekisterin rekisteriseloste.


29.05.2020 17:47
[Error Message]