Suoraan sisältöön

Käsittelyajat

Tälle sivulle on listattu keskimääräisiä odotettavissa olevia käsittelyaikoja sellaisille asioille, jotka kuntalainen voi laittaa vireille. Tämä ei koske asioita, joiden käsittelylle on säädetty määräaika.

HKL - vahingonkorvausasiat
Kaupunginkirjasto
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto - tonttiosaston käsittelyajat
Nuorisoasiainkeskus
Rakennusvirasto - luvat ja maanvuokraus
Rakennusvalvontavirasto - rakennusluvat
Ruotsinkielinen työväenopisto Arbis
Suomenkielinen työväenopisto
Ympäristökeskus
Varhaiskasvatusvirasto - päivähoito ja esiopetus

HKL - vahingonkorvausasiat

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen -liikelaitoksen HKL vahingonkorvausasioiden arvioitu käsittelyaika on kolme kuukautta.

Kaupunginkirjasto

 • Asiat, joissa käsitellään ja päätetään kaupunginkirjastolle tulevan maksun, kor­vauksen ja muun saatavan suorittamisesta, 3 kk
 • Vahingonkorvausasiat silloin, kun kaupunginkirjasto on kaupunginkirjastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen, 3 kk
 • Kilpailutus- ja hankintapäätöksen johdosta tehty hankintaoikaisuvaatimus, 3 kk
 • Viran tai toimen valintapäätöksen johdosta tehty oikaisuvaatimus, 3 kk
 • Muut oikaisuvaatimusasiat, 3 kk

Kaupunkisuunnitteluvirasto - poikkeamispäätökset:

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtävänä on päättää niistä kunnan toimivaltaan kuuluvista poikkeamisista, joita ei ole määrätty rakennuslautakunnan tehtäväksi. Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön tehtävänä on päättää kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksessä 23.4.2013 § 140 mainituista poikkeamisista.

Poikkeamisasian käsittelyaika vaihtelee tapauskohtaisesti mm. poikkeamisen laadun, laajuuden ja vaikutusten, hakemuksen täydentämistarpeen sekä suoritettavan kuulemis- ja lausuntomenettelyn johdosta. Tässä ilmoitetut ajat ovat poikkeamisten keskimääräisiä käsittelyaikoja laskettuna hakemuksen vireilletulosta rakennusvalvontavirastossa päätöksen julkipanoon.

 • Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön päättämät poikkeamisasiat 3,5 kk
 • Kaupunkisuunnittelulautakunnan päättämät poikkeamisasiat 4,5 kk

Kiinteistövirasto

Asunto-osaston tuotteiden ja palveluiden käsittelyajat

Tuote Käsittelyaika
Vuokra-asuntohakemus 1 pv
Hitas-hintalaskelmat 2 pv
Asumisoikeuden järjestysnumero 7 pv
Hakijan hyväksyminen asumisoikeusasuntoon 3 pv
Asumisoikeusasunnon vaihto 3 pv
Asumisoikeuden luovutushintalaskelma 3 pv
Asumisoikeuden siirto 3 pv
Asuntojen korjaus- ja energia-avustukset 10 pv
Hissiavustukset 10 pv
Korkotukihakemukset, asuntojen hankintaan, rakentamiseen ja perusparantamiseen 30 pv
Käynnistys- ja investointiavustukset rakentamiseen 30 pv
Kantelut ja muutoksenhaut 30 pv

Geotekninen osasto

Geoteknisen osaston osastopäällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle

1 hyväksyä kaupungin geotekniset piirustukset ja suunnitelmat
2 myöntää lupa käyttää kaupungin valmistamaa geoteknistä aineistoa.

Tehtävän 1 osalta 5 arkipäivää
Tehtävän 2 osalta 2 arkipäivää

Tonttiosasto

 • Tontin lyhytaikainen vuokraus rakennusluvan hakemiseksi/maanrakennustöiden aloittamiseksi, 2-4 vko   
 • Tontin pitkäaikainen vuokraus, 4-6 vko
 • Tontin kauppa, 4-10 vko
 • Maanvuokrasopimuksen muutokset, 4-8 vko
 • Vuokratonttien rakennuspiirustusten tarkastaminen, 1 - 2 vko
 • Rasitesopimuksen hyväksyminen, 4-6 vko
 • Maanvuokran maksulykkäykset, noin 1vko
 • Omakotitalovuokratontin enimmäismyyntihinnan vahvistaminen, noin 4 vko    
 • Tonttien varaukset:
  • asuntotonttien yleiset tonttihaut noin 6-18 kk
  • asuntotonttien jatkuvatonttihaku noin 4-6 vko tonttihaun sulkeutumisesta
  • Muut tontinvarausmenettelyt erikseen ilmoitettavan määräajan mukaan
  • toimitilatontin varaus 3 – 12 kk
 • Maanvuokrasopimuksen muutokset, 4 – 8 vko
 • vapaan siirto-oikeuden myöntäminen, 2 vko
 • rakentamisvelvollisuuden määräajan jatkaminen, 4 -6 vko
 • tilapäisvuokraukset, 2 – 4 vko
 • etuosto-oikeuspäätökset, 2 – 8 vko

Nuorisoasiainkeskus

Nuorisoasiainkeskuksen odotettavissa olevat käsittelyajat ovat:
Koko toimintakautta (1 vuosi) koskevien tilavarausten käsittelyaika on 4 viikkoa.
Yksittäisen vuoron käsittelyaika on 2 viikkoa.

Avustukset:

Kuljetusavustus 2-3 vkoa
Leiriavustus 1-2 kuukautta
Leiriavustusennakko 1 kk
Projektiavustukset

 • alle 3 000 euroa 1-2 vkoa
 • yli 3 000 euroa 1-2 kk hakuajan päätyttyä
 • starttiavustukset 1 kk

Toiminta- ja palkkausavustus 3-4 kk
Toiminta ja palkkausavustusennakko 1 kk

Rakennusvirasto - luvat ja maanvuokraus

 • Vahingonkorvausasiat  kuusi viikkoa.
 • Oikaisuvaatimukset vahingonkorvaus-, pysäköintivirhemaksu ja –siirtoasioissa 2 kuukautta.
 • Maksumuistutukset kunnossapitomaksuista 2  kuukautta.
Luvat ja maanvuokraus Keskimääräinen käsittelyaika työpäivinä
Sijoitussuostumus (teleoperaattorit) 10
Sijoituslupa ja suostumus (muut) 20
Kaivulupa 7
Tilapäinen liikennejärjestelypäätös 7
ABC-lupa 7
Tonttikorkeusilmoitus 5
Maanvuokraus  
Työmaavuokraus 7
Ulkoilmatapahtumat (pieni) 10
Ulkoilmatapahtumat (suuri) 20
Kioskit 20
Terassit 20
Lisäpiha 20
Maatalous- ja metsästysmaat 20
Mastot 20
Vähäiset vuokraukset  
Promootiot 10
Banderollipaikat silloissa 10
Koirakoulutuskentät 10
Liikkeen edustalla olevat esittely- ja myyntitilat 10
Keskuskadun myyntikojut ja -pöydät 10
Tilapäinen sesonkiluonteinen myyntitoiminta (määritetyt paikat ja ajat) 10
Sirkus- ja tivolivierailut (perinteiset paikat) 10
Benji-hyppylaite 10
Hiekkasiilo 10
Kesäteatterit (uusi) 10
Kaupunkiviljelypaikat yhdistyksille ja yhteisöille 10
Vaali-informaatiopisteet 10
Pienimuotoinen kaupallinen taide- ja kulttuuritoiminta 10

Rakennusvalvontavirasto

Rakennusvalvonnan käsittelyajat

Ruotsinkielinen työväenopisto Arbis

Hanteringstid för beslut av olika slag

Rektorsbeslut:

 • ansökan om nedsatt kursavgift
 • anställningsbeslut

Direktionsbeslut:

 • stipendier för kursdeltagare
 • befrielse från hyra
 • anställningsbeslut

För rektors beslut gäller en veckas hanteringstid. För direktionens beslut gäller en vecka efter det att direktionen har fattat beslutet. Direktionens möten hålls vanligen tre gånger per termin.

Suomenkielinen työväenopisto

 • Avustushakemukset, käsittelyaika 3 kk (Johtokunta)
 • Kurssihinnan vapautushakemukset, käsittelyaika 1vko (Rehtori)
 • Henkilökohtaiset kurssimaksujen palautus- ja alennushakemukset, käsittelyaika 1vko (Asiakaspalveluosaston osastopäällikkö)
 • Tilankäyttöhakemukset, käsittelyaika 2vko (Asiakaspalveluosaston osastopäällikkö)
 • Vahingonkorvaushakemukset, käsittelyaika 2kk (Johtokunta)

Ympäristökeskus

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyaikoja (ympäristönsuojeluosasto)

  Tyypillinen (vrk) Vaihteluväli (vrk)
Pilaantuneen maan puhdistamista koskeva ilmoitus 45 25-90
Pilaantuneen maan käsittelyä koskeva 140 120-180
Ympäristölupahakemuksen käsittely 90 60-180
Erityisen häiritsevää melua koskevan ilmoituksen käsittely 25 7-90
Käytöstä poistetun kemikaalisäiliön jättäminen maaperään 20 7-30
Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriin liittymisestä 25 18-40


Elintarviketurvallisuusosaston hyväksymispäätösten keskimääräiset käsittelyajat

Elintarvikelain 15 §:n mukainen elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi, keskimääräinen käsittelyaika 50 vrk.
Terveydensuojelulain 18 §:n mukainen talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen, keskimääräinen käsittelyaika 80 vrk.

Keskimääräiset käsittelyajat eräissä ympäristöterveysosaston vastuulle kuuluvissa hallintoasioissa

Ilmoitus / lupa Keskimääräinen käsittelyaika
Terveydensuojelulain 13 §:n mukaiset ilmoitukset (parturikampaamot, kauneushoitolat, majoitus- ja kokoontumishuoneistot ja vastaavat) n. 1 kk (50% asioista käsitelty 33 vrk)
Terveydensuojelulain 13 §:n mukaiset ilmoitukset (päiväkodit, koulut ja vastaavat) n. 2 kk (50% asioista käsitelty 49 vrk)
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa n. 1 kk (päätösluettelo yleensä kerran kk, luvat käsitellään kiireellisyysjärjestyksessä, mahdollisuus saada lupa jopa muutamassa päivässä)
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa n. 2 vko (luvat käsitellään kiireellisyysjärjestyksessä, mahdollisuus saada lupa jopa samana päivänä)

Varhaiskasvatusvirasto - päivähoito ja esiopetus

Lasten päivähoito

Lapsen vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n mukaisen päivähoitopaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Hakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika on kolme kuukautta. 

Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Hakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika on yksi viikko.

Päivähoidossa olevalle lapselle järjestettävää tarpeellista kuljetusta koskevan hakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika on kaksi viikkoa. Lasten päivähoidon maksua koskevan asian odotettavissa oleva käsittelyaika on kaksi viikkoa.

Esiopetus

Esiopetuksen elokuussa aloittavan lapsen hakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika on 2,5 kuukautta hakuajan päätymisestä lukien. Esiopetuksen kesken toimintavuotta aloittavan lapsen hakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika on kaksi viikkoa.JAA
31.05.2017 15:36