Suoraan sisältöön

Asiointi.hel.fi - Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://asiointi.hel.fi/

Asioinnin verkkosivut sisältävät myös erillisiä asiointipalveluita, joille on julkaistu omat saavutettavuussselosteet. Nämä on listattu alla:

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

 Havaitut puutteet

  • Osassa lomakkeita on piilotettu ohjeistus, joka avautuu nuolta painamalla. Tämä voi olla epäselvää joillekin palvelun käyttäjistä. Nuolipainikkeeseen ei pysty kohdistamaan näppäimistöä käyttämällä, joten se on saavutettavissa ainoastaan hiirtä käyttäville. (WCAG 2.1: 2.1.1 Näppäimistö)
  •  Joissain lomakkeissa radiopainikkeen valinta avaa ohjeistuksen painikkeen alle. Sivun ollessa lähennettynä tekstin koko aiheuttaa sen, että se ei mahdu näytölle eikä sivua pysty normaalisti selaamaan, koska kohdistus on radiopainikkeissa. Tämän vuoksi osa lomakkeista on saavuttamaton näppäimistöä käyttäville. (WCAG 2.1: 2.1.1 Näppäimistö, 1.4.10 Responsiivisuus, 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen)
  •  Osassa lomakkeista käytetään puuttuvan tiedon ilmaisemiseen ilmoitusta, josta näppäimistöä käyttävä pääsee poistumaan sivun sisältöön. Tämä voi vaikeuttaa sivun hahmottamista silloin kun lomakevirheitä esiintyy. (WCAG 2.1: 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys)

Puutteiden korjaus

Havaitut puutteet pyritään korjaamaan siten, että sivuston käyttö näppäimistöä käyttäen sekä avustavilla tekniikoilla, on mahdollista. Korjaavat toimenpiteet edellyttävät käytetyn julkaisujärjestelmän toimintaperiaatteen muutosta ja vaikuttaa kaikkiin samaa järjestelmää käyttäviin sivustoihin. Korjauksia pyritään suorittamaan mahdollisimman nopealla aikataululla järjestelmäpäivitysten yhteydessä.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 09.06.2020.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

Ulkopuolista asiantuntija-auditointia on suorittanut Annapura Oy ja Palvelukeskus Helsinki-liikelaitos

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa Kaupunginkanslia/ Strategiaosasto/ Tietohallinto: anneli.salomaa@hel.fi

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

https://www.hel.fi/kanslia/neuvonta-fi/05.11.2020 18:28