Suoraan sisältöön

Helsinki-lisä työnantajille

Helsinki-lisä on Helsingin kaupungin harkinnanvarainen tuki yksityisen ja kolmannen sektorin työntantajille, joka palkkaa työttömän helsinkiläisen. Sen tarkoituksena on edistää työttömien helsinkiläisten työllistymistä. Helsinki-lisää on olemassa kolmea tukimuotoa: Palkan Helsinki-lisää, Työllistämisen Helsinki-lisää ja Toimeksiannon Helsinki-lisää.

Ehdot:
Työnantajaa koskevat ehdot
Työnantajalla on oltava asianmukaiset työtilat ja työnjohdollinen, ei palkkatuettu esihenkilö palkattavalle henkilölle. Helsinki-lisä ei saa johtaa siihen, että työnantaja irtisanoo tai lomauttaa muita työntekijöitään. Helsinki-lisää voidaan myöntää, kun työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä työntekijöilleen, jotka ovat irtisanottu tai lomautettu taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai kun takaisinottovelvollisuutta ei ole.
Työnantajalla ei saa olla olennaisia laiminlyöntejä verojen ja lakisääteisten maksujen suhteen. Lisäksi taloudellista toimintaa harjoittava työnantaja ei saa olla ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys eikä työnantajalla saa olla Euroopan komission päätökseen perustuvia maksamattomia perintämääräyksiä.
Elinkeinotoiminnan harjoittajille myönnettävä Helsinki-lisä on aina de minimis -tukea. Työantajan on esitettävä selvitys sille myönnetyistä de minimis -tuista kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden ajalta.

Minkälaiseen työsuhteeseen Helsinki-lisää voi hakea?
Helsinki-lisää voi hakea määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Määräaikaisen työsuhteen minimikesto on 1 kuukausi. Helsinki-lisällä tuetun työsuhteen tulee kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa täyttäen vaaditut työaikaa ja palkkaa koskevat edellytykset (työttömyysturvalaki 1290/2002 5:4§). Palkattavan henkilön työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa (oppisopimuksessa vähintään 25 tuntia viikossa). Työstä on maksettava työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole velvoittavaa työehtosopimusta, on työstä maksettava tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävää palkkaa ja palkan on perustuttava muuhun kuin vain työn tulokseen.

Helsinki-lisän maksaminen
Helsinki-lisä maksetaan työnantajalle viranhaltijapäätöksen jälkeen yhdessä erässä. Työnantaja sitoutuu käyttämään Helsinki-lisän päätöksessä mainittuun käyttötarkoitukseen.

Käytön edellytykset:

Kenet voin työllistää Helsinki-lisällä?
Jos olet työllistämässä helsinkiläisen työttömän, joka kuuluu johonkin näistä ryhmistä:
- työttömän, joka on ollut vähintään 12 kuukautta työttömänä
- työttömän, joka on saanut vähintään 200 päivää työttömyyden perusteella maksettua työmarkkinatukea
- työttömän, josta on myönnetty palkkatuki oppisopimukseen tai työsuoritukseen vaikuttavan pysyvän tai pysyväisluonteisen vamman tai sairauden perusteella.

Milloin Helsinki-lisää haetaan?
Hae Helsinki-lisää sen kalenterivuoden aikana, jolloin työllistettävän henkilön työsuhde alkaa. Helsinki-lisä haetaan työsuhteen keston mukaisesti kuitenkin enintään 12 kuukauden ajalle. Palkkatuettuun oppisopimukseen Helsinki-lisää voi hakea koko oppisopimuksen ajalle. Tuki haetaan 12 kuukauden jaksoista.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Asiointipalvelut:

Palvelusta vastaa:

Keskushallinto


Suomeksi