Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin tietojärjestelmäluettelo ja -selosteet / Förteckning över och beskrivning av datasystem

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011) on kumottu, ja tietojärjestelmäluettelon julkaiseminen on päättynyt.

Tässä hakemistossa on julkisuuslain mukaiset Helsingin kaupungin tietojärjestelmäselosteet (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999).

Virastot ja laitokset huolehtivat omien luettelotietojensa ja selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Lagom styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) är upphävd och publiceringen av informationssystemet katalogen har upphört

I det här indexet ingår Helsingfors stads förteckning över datasystem, i enlighet med offentlighetslagen (621/1999).

Varje förvaltning eller inrättning ansvarar för riktigheten av sina förteckningar och beskrivningar och för att de är uppdaterade. 

Tietojärjestelmäselosteet Beskrivningar av datasystem


Tarkastusvirasto Revisionskontoret
Tarkastusmuistioseloste
Työajanseurantaseloste


Keskushallinto Centralförvaltningen


Kaupunginkanslia Stadskansliet
ATO-seloste, asunto-ohjelmahanke  
Hel.fi-portaalin ylläpitoseloste, kaupungin verkkosivusto  
Heta-seloste, kaupungin tietovarasto: talous-, henkilöstö- ja kiinteistötietoa  
Ottolainat-seloste, kaupungin ja sen liikelaitosten ottamat lainat  
TARA-seloste, tytär- ja osakkuusyhteisöjen osavuosikatsaustietojen seuranta  
Unic Finance -seloste, RM- ja jvk-omistustukset  
Uutta Helsinkiä -portaali Portalen Nytt i Helsingfors


Rakentamispalveluliikelaitos (Stara) Affärsverket byggtjänsten
Geosovellukset  
Kukkaviljelysovellus  
Proest 2000 -kustannus- ja tarjouslaskentasovellus  
Terra-mittaussovellukset  


Taloushallintopalveluliikelaitos Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Basware Financial Performance Management (FPM)  
Group Consolidation -seloste, kaupungin konsernitilinpäätös  


Kaupunkiympäristön toimiala Stadsmiljösektorn
Facta-kuntarekisterin kauppahintaosa -seloste (kiinteistövirasto/tonttiosasto) Facta-kommunregistrets köpeskillingsdel (fastighetskontoret/tomtavdelningen)
Maanvuokrajärjestelma-seloste (kiinteistövirasto/tonttiosasto) Arrendesystemet (fastighetskontoret/tomtavdelningen)
Tonttihakutietokanta-seloste (kiinteistövirasto/tonttiosasto) Databas för tomtansökan (fastighetskontoret/tomtavdelningen)
Tietojärjestelmäselosteet (rakennusvirasto)  


Liikenneliikelaitos Trafikaffärsverket
Abakus töidenhallintajärjestelmä -seloste  
Artturi lippuautomaattien seuranta -seloste  
Basware Invoice Processing (BIP) -seloste  
Flexim työajan seuranta -seloste  
Korjaamokirja-seloste  
Laakerien kuumeneminen -seloste  
Meridian, teknisten dokumenttien arkistointi -seloste  
Metku, metroratojen kunnossapito -seloste  
Metron raportointi -seloste  
Opus Capita, maksuliikenne -seloste  
Ryhti huolto ja kunnossapito -seloste  
SK3, Kemikaalien valvonta -seloste  
Suomenlinnan liikenteen lippuautomaatit -seloste  
Tasopyörämittari-seloste  
TOP, metrojunien, turvalaitteiden ja ratasähkölaitteiden kunnossapito -seloste  
Viiri City, raitiotien huoltokoneiden paikka- ja toimenpidetiedot -seloste  


Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kultur- och fritidssektorn
PrettyLib-tietojärjestelmäseloste (kaupunginmuseo)  


Sosiaali- ja terveystoimiala
Social- och hälsovårdssektorn
Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä ATJ Socialvårdens klientdatasystem ATJ
C9000 Toiminnanohjausjärjestelmä C9000 Verksamhetsledningssystem
Digora-kuvantamistietojärjestelmä Avbildningsdatasystemet Digora
Terveys Effica Terveys Effica (Hälsa)
Yksilö- ja perhehuoltosovellus Effica (YPH)
Individ- och familjeomsorgsapplikationen Effica
HoitoDW, terveydenhuollon tietovarasto HoitoDW, hälso- och sjukvårdens datalager
Lifecare-potilastietojärjestelmä Patientdatasystemet Lifecare
ITTE
ITTE
MaMuT, valtionkorvauslaskentajärjestelmä MaMuT, beräkningssystem för statliga ersättningar
MediGis MediGis
Mobirouter, matkojen hallinnointi Mobirouter, administration av resor
Palmu - asiakkuus- ja tilanhallintajärjestelmä
Palmu- systemet för hantering av kundhantering och lokaler
Palveluohjain
Palveluohjain
Pegasos terveystietojärjestelmä Pegasos hälsodatasystem
Pegasos-mukana, kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä Pegasos-mukana, hemvårdens verksamhetsledningssystem
POTI-potilasvaratilien ylläpito-ohjelma POTI, program för upprätthållande av patientreservkonton
Proconsona lastenvalvojajärjestelmä Systemet Proconsona för barntillsyningsmän
Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) System för servicesedlar och köptjänster (PSOP)
RAIsoft.net, RAI-arviointijärjestelmä RAIsoft.net, RAI-bedömningssystem
SAI - Infektioseurantajärjestelmä SAI - Infektionsuppföljningssystem
SAS - jononhallinta
SAS - köhantering
SosDW, sosiaalihuollon tietovarasto
SosDW, socialvårdens datalager
Tapahtumavalvontajärjestelmä SPLUNK
Händelseövervakningssystem SPLUNK
Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan epäkohdista sosiaalihuollon toteuttamisessa (SPro) Personalens anmälningsskyldighet om missförhållanden som den lägger märke till vid tillhandahållande av socialvård (SPro)
Talous- ja velkaneuvonnan asiakasrekisterijärjestelmä
Ekonomi- och skuldrådgivningens klientregistersystem
Maahanmuuttajapalvelujen asiakasmaksatuksen käteiskassajärjestelmä (Vasta) Kontantkassasystem för invandrartjänsternas klientbetalningar (Vasta

 05.04.2022 13:49