Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin rekisteriselosteet / Helsingfors stads registerbeskrivningar / The City of Helsinki's file descriptions

Helsingin kaupunki kerää henkilötietoja eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Henkilörekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, jotka on lueteltu tällä sivulla toimialoittain. Tietoja voidaan luovuttaa tieteellisiin ja historiallisiin tutkimustarkoituksiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin ja myös muihin näihin verrattaviin tarkoituksiin, mikäli kyseistä rekisteriä koskevan lainsäädännön, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain edellytykset tietojen luovuttamiselle ovat olemassa. Henkilötietoja käsitellään myös henkilörekistereihin kohdistuneiden tietopyyntöjen ja tietoturvaloukkausten yhteydessä.

Helsingfors stad samlar personuppgifter i register efter uppgifternas användningssyfte. Personregistren har registerbeskrivningar som räknas upp sektorsvis på den här sidan. Uppgifter kan överlåtas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål samt statistiska ändamål och även andra jämförbara ändamål, om förutsättningarna för utlämning av data som upptas i lagstiftningen gällande det ifrågavarande registret, EU:s allmänna dataskyddsförordning, dataskyddslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet uppfylls.

The City of Helsinki collects personal data to different registers according to the purposes of use of the data. The personal data registers have file descriptions, which have been listed on this page according to the divisions. Data may be disclosed for scientific and historic research purposes and for statistical purposes, and for other comparable purposes as well, if the requirements for disclosure in the legislation concerning the register in question, the General Data Protection Regulation (EU), the Data Protection Act and in the Act on Openness of Government Activities are met.


Rekisteriselosteet

Registerbeskrivningar / File descriptionsKaupungin yhteiset rekisterit

Stadens gemensamma register / Shared registers of the city

Helsingin kaupungin tietosuojavastaavan asiakasrekisteri
Kundregister för Helsingfors stads dataskyddsombud

Customer data file of the City of Helsinkis Data Protection Officer


Tarkastusvirasto

Revisionskontoret / Audit Department

Helsingin kaupungin lakisääteinen sidonnaisuusrekisteri
Helsingfors stads lagstadgade register över bindningar              


Keskusvaalilautakunta

Centralvalnämnden / The Central Election Committee

Vaaleissa kotona äänestävien rekisteri
Register över personer som röstar hemma i val
Vaalitoimikuntiin ja vaalilautakuntiin nimettyjen rekisteri
Register över personer som utsetts till valbestyrelser och valnämnder


Keskushallinto

Centralförvaltningen / Central AdministrationKaupunginkanslia

Stadskansliet / City Executive Office

Antolainarekisteri
Utlåningsregister
Asian- ja asiakirjahallinta
Ärende- och dokumenthantering
Avustusrekisteri
Bidragsregister

Grant Register
Helsingin kaupungin aineistopankki
Register för Helsingfors stads materialbank
Helsingin kaupungin etäyhteyden avulla toteutettujen digiopastusten asiakasrekisteri
Helsingfors stads kundregister för digitalrådgivning som ges per distanskontakt

Customer register of remote digital support services carried out by the City of Helsinki
Helsingin kaupungin sisäinen kurssien- ja koulutusten hallintajärjestelmä
Helsingfors stads interna hanteringssystem för kurser och utbildningar

City of Helsinki Trainings Management System
Helsingin väestötietojärjestelmä
Helsingfors befolkningsdatasystem
Henkilöstöhallintorekisteri

Henkilöstökassa
Intressekontoret

Personnel financial services
Kansainvälisten osaajien puolisoille suunnatun puoliso-ohjelman osallistujarekisteri
Register för deltagare i programmet riktat till internationella proffs makar

Participant register for the Spouse Programme aimed at spouses of international talent
Kaupunginkanslian asiakasviestinnän, markkinoinnin ja tilaisuuksienhallinnan rekisteri
Register över stadskansliets kundkommunikation, marknadsföring och evenemangshantering

The City Executive Office’s Register of Customer Communication, Marketing and Event Management
Kaupunginkanslian kirjastoasiakkuuksien hallinta
Hantering av stadskansliets bibliotekskunder
Kaupunkikonsernin omistajatietorekisteri
Stadskoncernens ägaruppgiftsregister

Owner data register of the City Group
Kestävän liikkumisen kokeilu, Colossus Finland Oy:n kaupunkikuormapyöräjärjestelmä
Försök för hållbar mobilitet, Colossus Finland Oy:s stadslastcykelsystem
Kunnalliskalenteri
Kommunalkalendern
Käyttäjätunnusten hallinta
Hantering av användar-id
Laskentarekisteri
Beräkningsregister
Leanlab kehittäjäyhteisön jäsenrekisteri

Oikeuspalvelujen asiakasrekisteri Rättstjänstens kundregister

Customer register of the legal services
Osallisuuden ja palautteiden rekisteri
Register över delaktighet och respons

Participation and Feedback Register
Pääkaupunkiseudun hyvinvointikysely
Huvudstadsregionens välfärdsenkät

Metropolitan Area welfare survey
Pääkaupunkiseudun toimipiste- ja palvelurekisteri
Huvudstadsregionens register över verksamhetsställen och service
Rekrytoinnin rekisteri
Register för rekrytering
Sähköisten asiointipalveluiden rekisteri
Register över e-tjänster
Talouden ja toiminnan suunnittelun ja seurannan rekisteri  Register över planeringen och uppföljningen av ekonomin och verksamheten
Tilan- ja turvallisuudenhallinta
Lokal- och säkerhetshantering
Tilasto- ja tutkimustoiminnan tietorekisteri Dataregister över statistik och forskningsverksamhet

Urban statistics and research data register
Tule liikuttamaan henkilöstöä -kokeilun rekisteri
Register för försöket Tule liikuttamaan henkilöstöä

Register for the Tule liikuttamaan henkilöstöä experiment
Työllisyyspalvelurekisteri
Registret för sysselsättningstjänster

Employment services register
Yksinyrittäjille myönnettävät avustukset COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi
Understöd för ensamföretagare som beviljas för stabilisering av ett tillfälligt försämrat ekonomiskt läge som orsakas av COVID-19-epidemin

Support granted to sole entrepreneurs for stabilisation of the financial situation, which has been temporarily weakened as a result of the COVID-19 epidemic
Yritystoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen
Stöd för företagsverksamhet och främjande av företagsamhet

Support of business and promotion of entrepreneurship


Rakentamispalveluliikelaitos (Stara)

Affärsverket byggnadstjänsten / Construction Services

Ajo-oikeus-, ajolupakoulutus- ja ajoneuvonkäyttörekisteri
Körkorts-, körtillståndsutbildnings- och fordonsanvändningsregister
Rakennustyömaiden työntekijöiden Työmaarekisteri-palvelu
Platsregistertjänst för byggnadsarbetare
Rakentamispalveluliikelaitos Staran asiakasrekisteri
Affärsverket Staras kundregister


Taloushallintopalveluliikelaitos

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten / Financial Management Helsinki

Talpan tiedotteiden, Talpa tiedottaa -uutiskirjeen ja muiden julkaisujen osoiterekisteri

Verkkokauppa-alustan tilausrekisteri

Työterveysliikelaitos

Affärsverket företagshälsan / Occupational Health Helsinki

Potilastietorekisteri
Patientregister

Patient register


Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Fostrans- och utbildningssektorn / Education Division

Ammatillisen koulutuksen opintohallintotiedon rekisteri
Studieförvaltningsregister för yrkesutbildning
Asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointiviestinnän rekisteri
Register över klienter, intressentgrupper och marknadsföringskommunikation
Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon kuraattoreiden yksilökohtaisen työn asiakasrekisteri
Klientregister för det individuellt inriktade elevvårdsarbete som utförs av kuratorer inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning
Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon psykologien yksilökohtaisen työn asiakasrekisteri
Klientregister för det individuellt inriktade elevvårdsarbete som utförs av psykologer inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning
IT-vika ja palvelupyyntöilmoitusten hallinta ja laiterekisteri
Register över IT-fel och serviceförfrågningar samt apparater
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen rekisteri
Register för ordnande av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
Lukiokoulutuksen opintohallintorekisteri
Studieförvaltningsregister för gymnasieutbildning
Opetuksen it-ympäristöjen käyttövaltuushallintarekisteri
Register över användarbehörigheter för IT-miljöer för undervisningen
Oppisopimuskoulutuksen järjestämisen rekisteri
Register för ordnande av läroavtalsutbildning
Oppivelvollisuuden valvontarekisteri
Register för övervakning av läroplikten
Perusopetuksen opintohallinnon rekisteri
Register för administration av grundläggande utbildning
Puhelinpalveluiden asiakastietorekisteri
Klientuppgiftsregister för telefontjänster
Tilojen asukaskäytön asiakasrekisteri
Kundregister för invånarnas användning av lokaler
Toisen asteen opiskelijahuollon kuraattorien asiakasrekisteri
Klientregister för kuratorerna inom studerandevården på andra stadiet
Toisen asteen opiskelijahuollon psykologien asiakasrekisteri
Klientregister för psykologerna inom studerandevården på andra stadiet
Vapaan sivistystyön rekisteri Register för den fria bildningen
Varhaiskasvatuksen asiakastietorekisteri
Klientppgifter för Helsingfors stads småbarnspedagogik
Yksityisten perhepäivähoitajien henkilörekisteri
Personregister för privata familjedagvårdare
Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien rekisteri perheiden palkkaamista työsopimussuhteisista hoitajista
Register över producenter av privat socialvård för vårdare som anställs av familjer


Kaupunkiympäristön toimiala

Stadsmiljösektorn / Urban Environment Division

Ajoneuvojen siirto- ja siirtokorvauspäätösrekisteri Registret över för flyttning av fordon och över beslut om flyttningskostnader
Alueiden käytön lupa- ja vuokrausasioiden asiakasrekisteri
Kundregister för tillstånds- och uthyrningsärenden inom områdesanvändning
ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonnan asiakasrekisteri
Klientregister över övervakningen av val av invånare till ARAhyresbostäder
Asumisoikeusasuntojen hakijarekisteri
Register över sökande till bostadsrättsbostäder inom Helsingfors stads bostadsproduktion

Applicant register for right-of-occupancy housing provided by the Housing Production department of the City of Helsinki
Asumisoikeusnumeroiden ja -asuntojen asiakasrekisteri
Klientregister över bostadsrättsnummer och -bostäder
Asumisterveysvalvonnan asiakasrekisteri
Kundregister för boendehälsoövervakning
Autohotellin asiakasrekisteri Bilhotellets klientregister
Elintarvikevalvonnan asiakasrekisteri Livsmedelstillsynens kundregister
Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan asiakasrekisteri Kundregister för tillsyn av djurskydd och djursjukdomar
Helsingin kaupungin Asuntotuotannon Hitas-asuntojen hakijarekisteri
Register över sökande till Hitas-bostäder inom Helsingfors stads bostadsproduktion

Applicant register for Hitas housing provided by the Housing Production department of the City of Helsinki
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan omistamien ja hallinnoimien tilojen ylläpidon rekisteri
Register över underhållet av de lokaler som Helsingfors stads stadsmiljösektor äger och förvaltar
Helsingin kaupungin liikenteenseurantakamerajärjestelmän rekisteri Register för Helsingfors stads kamerasystem för trafikövervakning
Helsingin kaupungin omistamien tilojen hallinnan ja omistamisen rekisteri
Register över förvaltning och ägande av lokaler i Helsingfors stads ägo
Helsingin kaupungin rakennuttamien toimitilojen ja yleisten alueiden hankintojen rekisteri
Register över lokaler som Helsingfors stad låtit bygga och över upphandlingar av allmänna områden
Helsingin kaupungin tilojen järjestämisen ja hankinnan rekisteri
Register över organisering och upphandling av Helsingfors stads lokaler
HITAS-palvelujen asunto- ja omistajarekisteri
Bostads- och ägarregister för Hitas-tjänsterna
Ihku-laskentapalvelun rekisteri

Kaavoitus-, poikkeamismenettely-, suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuskieltoprosessien lähtötietojen, vireilletulon, osallisuuden ja palautteiden rekisteri
Register för utgångsuppgifter, inledning, delaktighet och respons visavi processerna för planläggning, undantagsförfarande, planeringsbehovsavgörande och byggförbud

Land use planning process participation and feedback register
Katu-, puisto- ja ulkovalaistushankkeiden projektipankin käyttäjätunnusten hallinnan rekisteri
Register för hantering av användaruppgifter för projektbanken för gatu-, park- och utebelysningsprojekt
Kaupanvahvistuksen asiakasrekisteri
Köpvittnets kundregister
Kaupunkimittauksen rakennusvalvonta- ja mittauspalveluiden asiakasrekisteri
Kundregister för stadsmätningens byggnadstillsyns- och mätningstjänster
Kaupunkitekniikan rekisteri
Stadstekniskt register

Municipal engineering register
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun prosessien ja niihin liittyvän osallisuuden ja palautteiden rekisteri Register för processer för stadsrums- och landskapsplanering samt relaterad delaktighet och respons
Kaupunkiympäristön toimialan asiakasviestinnän ja markkinoinnin rekisteri
Stadsmiljösektorns register för kundkommunikation och marknadsföring

The Urban Environment Division’s customer communications and marketing register
Kaupunkiympäristön toimialan hankintapalveluiden asiakasrekisteri
Kundregister for stadsmiljosektorns upphandlingstjanster
Kaupunkiympäristön toimialan lakipalveluiden asiakasrekisteri
Kundregister för stadsmiljösektorns juridiska tjänster
Kaupunkiympäristön toimialan tarjoamien palveluiden sähköisen ajanvarauksen asiakasrekisteri

Kehittäjäraadin ja yritysten yhteystietolistojen rekisteri
Register över utvecklarrådet och företagens kontaktuppgiftslistor
Kevätsiivoustalkoorekisteri
Register för vårstädningstalkon
Kiinteistönmuodostuksen rekisteri
Register för fastighetsbildning
Kruunusillat-hankkeen sidosryhmäviestinnän sekä asiakaspalautteiden rekisteri

Liikenne- ja katusuunnittelun rekisteri
Register över trafik- och gatuplanering i Helsingfors stad
Liikennejärjestelmän kehittämisen rekisteri Register för utveckling av Helsingfors stads trafiksystem
Liikennepalautteiden rekisteri
Register över trafikresponser

Traffic feedback register
Liikennevalojen vika- ja vaurioilmoitusten rekisteri
Register för anmälning av fel och skador på trafikljus
Luontotietojärjestelmän havaitsijarekisteri
Naturdatasystemets observatörregister
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sidosryhmien yhteysrekisteri
Kontaktregister för Tomter och utveckling av markegendom-tjänstens
Maksullisen pysäköinnin ja pysäköintitunnusten asiakasrekisteri
Klientregister över avgiftsbelagd parkering och parkeringstillstånd
Puistokummirekisteri
Register över parkfaddrar
Pysäköintivirhemaksurekisteri
Register över parkeringsböter
Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn asiakasrekisteri
Kundregister för handläggning av tillstånd inom byggnadstillsynen
Rakennusvalvonnan rakennustyönaikaisen valvonnan rekisteri
Register för byggnadstillsynens tillsyn under byggnadsarbetet
Rakennusvalvonnan, rakennusten kunnossapidon ja käytön valvonnan rekisteri
Register för byggnadstillsyn samt tillsyn av byggnadsunderhåll och -användning
Ruokamyrkytysepäilyjen asiakasrekisteri
Kundregister för matförgiftningsmisstankar
Sisäilma-, ympäristö- ja energia-asioiden konsulttirekisteri
Konsultregister för inomhuslufts-, miljö- och energifrågor
SOTE-erityisryhmien asuntojen asiakasrekisteri
Klientregister för specialgrupper inom social- och hälsovården
Talousvesivalvonnan asiakasrekisteri
Kundregister för tillsyn av hushållsvatten
Terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan asiakasrekisteri
Kundregister för hälsoskydd och tobaksövervakning
Tonttien hankinnan ja luovutuksen asiakasrekisteri
Kundregister för anskaffning och överlåtelse av tomter
Tukkutorin asiakasrekisteri
Partitorgets kundregister

Wholesale Market customer register
Vapaarahoitteisten asuntojen asiakasrekisteri
Klientregister för bostäder med fri finansiering
Verotietojen rekisteri

Vuokra-asuntojen asukasvalintojen asiakasrekisteri
Klientregister över övervakningen av val av invånare till hyresbostäder

Customer register for rental housing tenant selections
Yleisten alueiden asiakasrekisteri
Kundregister för allmänna områden
Ympäristönsuojeluun liittyvä tutkimuksen ja tiedonkeruun rekisteri
Register för forskning och datainsamling om miljöskydd
Ympäristövalvonnan rekisteri
Miljötillsynens register
Ympäristönsuojeluyksikön asiakasviestinnän ja markkinoinnin rekisteri
Register över miljöskyddsenhetens kundkommunikation och marknadsföring

The Environmental Protection Unit’s customer communications and marketingregister
Östersundomin kaavoitusasioiden asiakaspalvelurekisteri
Kundtjänstregistret för planläggningsärenden i Östersundom


Liikenneliikelaitos

Trafikaffärsverket / Helsinki City Transport

Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräpalvelun asiakasrekisteri
Kundregister för stadscykeltjänsten i Helsingfors och Esbo
HKL:n lakipalveluiden asiakasrekisteri
Kundregister för HST:s juridiska tjänster
HKL:n viestinnän rekisteri

Liikennepeili-lehden jakelurekisteri
Utdelningsregister för tidskriften Liikennepeili
Liikenteenohjauksen ja liikenneturvallisuuden henkilörekisteri
Personregister för trafikstyrningssystemet och trafiksäkerhet
Metrovaunujen, raitiovaunujen, asemien ja kiinteistöjen kameravalvontajärjestelmän asiakasrekisteri
Kundregister för kameraövervakningssystemet i metro- och spårvagnar, stationer och andra fastigheter som administreras av HST
Raide-Jokerin asiakaspalautteiden rekisteri
Register över kundrespons på Spår-Jokern
Raide-Jokerin sidosryhmien ja sidosryhmäviestinnän rekisteri
Register över intressentgrupperna för Spår-Jokern och över intressentgruppskommunikation
Raide-Jokerin työntekijöiden ja henkilöstöviestinnän rekisteri
Register över anställda inom projektet Spår-Jokern och över personalkommunikation
Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen asiakaspalautteiden ja sidosryhmäviestinnän rekisteri
Register över kundrespons och intressentgruppskommunikation på Projektet Fiskehamnen-Böle
Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen työntekijöiden rekisteri
Register över anställda inom Projektet Fiskehamnen-Böle


Pelastuslaitos

Räddningsverket / Rescue Department

Ensihoitoyksiköiden turvakameroiden tallennus

Materiaalihallinnon toiminnanohjaus

Operatiivisista yksiköistä saadun tilannekuvan tallennus

Operatiivisten henkilöresurssien suunnittelu

Operatiivisen toiminnan virvepuheryhmät

Palomiesten fyysisen työkyvyn seuranta

Palotarkastustoiminnan johtaminen ja kehittäminen

Pelastuskoulun hallinto

Riskianalyysi sekä tilasto- ja tutkimustoiminta

Varautumisen tehtävät

VesisukellusKulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kultur- och fritidssektorn / Culture and Leisure Division

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri
Klientregister för det uppsökande ungdomsarbetet

Outreach youth work client data file
HAM näyttelylainarekisteri
HAM utställningslåneregister

HAM exhibition loan data file
Helmet-kirjastojen asiakasrekisteri
Helmet-bibliotekens kundregister

Customer register of the Helmet libraries
Henkilörekisteri Nuorten Ääni -toimitus
Personregister Redaktionen De ungas röst

Personal data file Nuorten Ääni editorial board
Henkilörekisteri Palvelutarjotin Personregister Tjänstepalett

Personal data file Palvelutarjotin
Julkisen taiteen portfoliohaun rekisteri
Register för portföljansökningar inom offentlig konst

Data file for the portfolio-based public art application process
Kaupunginmuseon kokoelmanhallintarekisteri
Stadsmuseets samlingsförvaltningsregister

Collection management data file of the City Museum
Kaupunginmuseon kuvapalvelurekisteri (Helsinkikuvia.fi)
Stadsmuseets bildtjänstregister (Helsinkikuvia.fi)

City Museum image service data file (Helsinkiphotos.fi)
Kaupunginorkesterin teos- ja esitystietorekisteri
Stadsorkesterns register över verk och framföranden

Helsinki Philharmonic Orchestra’s data file of works and performances
Kaupunginorkesterin toiminnanohjausrekisteri (OPAS)
Stadsorkesterns register för verksamhetsstyrning (OPAS)

Helsinki Philharmonic Orchestra resource planning data file (OPAS)
Kirjaston Lukuvalmentaja junior -palvelun rekisteri
Register för bibliotekets tjänst Läsinspiratör Junior

The library’s Reading Coach Junior service data file
Kirjastopalvelujen asiakastyöasema- ja tulostusrekisteri
Bibliotekstjänsternas kundarbetsstations- och utskriftsregister

Library services client workstation and printing data file
Kirjastopalvelujen infonäyttörekisteri
Bibliotekstjänsternas infovyregister

Library services information display data file
Kirjastopalvelujen Kotikirjaston asiakasrekisteri (Kotikirjasto)
Kundregister för bibliotekstjänsternas Hembibliotek (Hembiblioteket) 

Library services’ home library customer data file
Kirastot.fi-emosivuston käyttäjärekisteri
Användarregister för moderwebbplatsen Biblioteken.fi

Libraries.fi parent site user data file
Kohdennetun nuorisotyön Luotsin asiakasrekisteri
Klientregister för det riktade ungdomsarbetets lotsverksamhet

Client data file of Luotsi targeted youth work
Kulttuurin kummilapset -kummiperherekisteri
Kulturens fadderbarn – register över fadderfamiljerna

Culture Kids sponsor family data file
Kulttuuripalvelujen kanta-asiakas- ja sidosryhmärekisteri
Kulturtjänsternas register över stamkunder och intressegrupper 

Data file of regular customers and stakeholders of cultural services
Kulttuuripalvelujen tilavaraus- ja asiakasrekisteri
Kulturtjänsternas lokalboknings- och kundregister

Facility reservation and customer data file of cultural services
Liikuntapalvelujen asiakasrekisteri
Idrottstjänsternas klientregister

Sports services customer data file
Liikuntapalvelujen asiakasrekisteri/ulkomaalaistaustaisten liikuntaneuvonta
Idrottstjänsternas kundregister/motionsrådgivning för personer med utländsk bakgrund
Liikuntapalvelujen vuokrauksenhallintarekisteri
Idrottstjänsternas hyresförvaltningsregister

Sports services rental management data file
Nuorisoneuvoston vaalit (Ruuti) Val till ungdomsrådet 2019 (Krut)

Youth Council elections 2019 (Ruuti)
Nuorisopalvelujen harrastushakurekisteri
Ungdomstjänsternas register för sökning av fritidsaktiviteter

Youth services hobby search data file
Nuorisopalvelujen jäsenrekisteri
Medlemsregister för ungdomstjänsterna

Youth services membership data file
Nuorisopalvelujen kesätyösetelirekisteri
Ungdomstjänsternas register för sommarjobbssedlar

Youth services summer job voucher data file
Nuorten aloitejärjestelmä
Initiativsystem för unga

Youth initiative scheme
Rastila Camping asiakasrekisteri
Rastböle Camping kundregister

Rastila Camping customer data file
RuutiGaala-henkilörekisteri
Personregister för KrutGalan

Personal data file RuutiGaala
Taidemuseon kokoelmahallintarekisteri (TAMU/Maria) Konstmuseets samlingsförvaltningsregister (TAMU/Maria)

Art Museum collection management data file
Tilanvaraus- ja tietokantarekisteri (Varaamo ja Respa)
Lokalboknings- och databasregister (Varaamo och Respa)

Reservation and database data file (Varaamo and Respa)
Toimialan palvelujen kuvauslupien ja kuvien julkaisulupien henkilörekisteri
Sektortjänsternas personregister över fotograferingstillstånd och publiceringstillstånd för fotografier

Personal data file on photography and publication consent in sector services
Toimialan tapahtumien, kampanjoiden, arvontojen ja kilpailuiden osallistujatietorekisteri
Deltagarregister för kultur- och fritidssektorns evenemang, kampanjer, utlottningar och tävlingar

Data file of participants in events, campaigns, lotteries and competitions organised by the Culture and Leisure Division
Vapaaehtoistyön rekisteri
Register för frivilligarbetet

Volunteer work data file
Venepaikkojen varausrekisteri
Register för reserverade båtplatser

Boat berth reservation data file


Sosiaali- ja terveystoimiala

Social- och hälsovårdssektorn / Social Services and Health Care Division

Helsinki apu -hankkeen asiakasrekisteri Kundregister för projektet Helsingforshjälpen
Iäkkäiden palvelujen asiakasrekisteri Klientregister för tjänster för äldre
Kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton asiakasrekisterin osarekisteri
Delregister för klientregistret för mottagning av personer som söker internationellt skydd
Kansainvälistä suojelua saavien ja eräiden muiden maahanmuuttajien vastaanoton asiakasrekisteri
Klientregister för mottagning av invandrare som erhåller internationellt skydd och vissa andra invandrare
Kotihoidon asiakasrekisteri
Hemvårdens klientregister
Lapset SIB asiakasrekisteri
Kundregister för projektet Barn-SIB
Lapsiperheiden palvelujen asiakasrekisteri
Klientregister för service för barnfamiljer
Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri
Klientregister över barnskyddsanmälningar
Lastensuojelun rekisteri
Barnskyddets register
Perheoikeudellisten palvelujen asiakasrekisteri
Klientregister för familjerättsliga tjänster
Potilasrekisteri
Patientregister
Päihdepalvelujen asiakasrekisteri
Missbrukartjänsternas klientregister
Sosiaali- ja potilasasiamiesten asiakasrekisteri Social- och patientombudsmännens klientregister
Sosiaali- ja terveystoimialan viestinnän rekisteri
Register för social- och hälsovårdssektorns kommunikation
Tartuntatautilain mukainen tapauskohtainen rekisteri Covid-19-tartuntataudin jäljitystä ja seurantaa varten
Register över fall av en viss sjukdom enligt 39 § i lagen om smittsamma sjukdomar för spårning och uppföljning av den smittsamma sjukdomen Covid-19

Case-specific register under section 39 of the Communicable Diseases Act for tracing and tracking Covid-19
Työikäisten palvelujen asiakasrekisteri
Klientregister för service för personer i arbetsför ålder
Vammaispalvelujen asiakasrekisteri
Handikappservicens klientregister
27.09.2021 14:48