Helsingin kaupungin rekisteriselosteet / Helsingfors stads registerbeskrivningar

Tässä hakemistossa ovat henkilötietolain mukaiset Helsingin kaupungin rekisteriselosteet toimialoittain järjestettyinä. Kukin palveluntuottaja vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Henkilötietolain mukaan henkilölle on annettava tieto, että hänen henkilötietojaan tallennetaan henkilörekisteriin.
Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, tietojen luovuttamisesta ja rekisteröidyn oikeuksista. 

Detta register omfattar i personuppgiftslagen avsedda registerbeskrivningar för Helsingfors stad, ordnade förvaltningsvis. De enskilda verken och inrättningarna ansvarar för att deras egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterad.

Med stöd av personuppgiftslagen skall den vars personuppgifter införs i något personregister underrättas om detta.
Den registrerade skall dessutom underrättas om ändamålet med behandlingen av personuppgifter, om vart uppgifter i regel lämnas ut och om den registrerades rättigheter.

 

Asuntotuotantotoimisto Bostadsproduktionsbyrån
Asiakasrekisterijärjestelmä Kundregistersystemet
Helsingin Tukkutori Helsingfors Partitorg
Asiakasrekisterijärjestelmä  
Tukkutorin kameravalvontajärjestelmä  
Hakaniemen hallin kameravalvontajärjestelmä  
Hietalahden hallin kameravalvontajärjestelmä  
Hietalahden kirpputorin rekisteriseloste Kundregister för Sandvikens loppis
Henkilöstön kehittämispalvelut (Oiva Akatemia) Personalutvecklingstjänster
Helsingin kaupungin sisäinen kurssien- ja
koulutusten hallintajärjestelmä
Det interna kursförvaltningsprogrammet inom Helsingfors stad
Kaupunginkanslia Stadskansliet
Antolainajärjestelmä Lånesystemet
Elinkeinopalvelun asiakasrekisterit Kundregistersystem för näringslivsservicen
Helsingin kaupungin asian- ja asiakirjahallinnan
järjestelmäkokonaisuus
Helsingfors stads integrerade ärende- och
dokumenthanteringssystem
Helsingin kaupungin aineistopankin käyttäjärekisteri  
Helsingin kaupungin henkilöstöhallintorekisteri  
Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri Helsingfors stads kommunalkalender
Helsingin kaupungin palautejärjestelmä Helsingfors stads responssystem
Helsingin kaupungin sähköinen asiointipalvelu Register för Helsingfors stads elektroniska tjänster
Henkilöstökassajärjestelmä Intressekontorssystemet
Infochat-palvelu Infochat-service
Infopankki-verkkopalvelun asiakasrekisterit  
Kalasataman rakentamisen uutiskirjepalvelu       
Nyhetsbrevtjänst för Fiskehamnens byggande
Kaupunginkanslian Virka-Gallerian asiakasrekisterit Kundregistren för stadskansliets Virka Galleri
Kerrokantasi-palvelu Hörandetjänsten Kerrokantasi
Kerrokartalla-kyselypalvelu Enkättjänsten Kerrokartalla
Nuorten työllisyyspalvelujen asiakasrekisteri Kundregister för sysselsättningstjänsterna för unga
Oikeuspalvelujen asiakasrekisterijärjestelmä Rättstjänstens ärenderegistersystem
Omistajatietojärjestelmä AARRE  
Osallisuusmallin valmistelun henkilörekisteri Personregister för modellen för deltagande
Projektisalkun hallinnan rekisteriseloste  
SAP asiakasrekisteri SAP:s kundregister
Sopimushallintajärjestelmä Avtalshanteringssystem
Tilan- ja turvallisuudenhallinnan sekä työajanseurannan järjestelmät System för lokal- och säkerhetshanteringen och arbetstidsredovisningen
Toimipisterekisterin keskitetty tietovarasto Register över verksamhetsställen
Tulevaisuustiskin asiakasrekisteri Kundregister för Framtidsdisken
Työsuojelupakki  
Uusi Pasila -uutiskirjepalvelu
Nyhetsbrevstjänsten Uusi Pasila
Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket
Asiakastietokoneiden ajanvarausjärjestelmä Tidsreserveringssystem för bibliotekets kundarbetsstationer
Helmet-kirjastojen asiakasrekisteri  
Kameravalvontajärjestelmä Kameraövervakningssystem
Kirjastot.fi-palvelun rekisteriselosteet  
Mainio-kirjastotietokanta  
Tilavarausjärjestelmän asiakasrekisteri Kundregister för lokalreserveringssystem
Kaupunginmuseo Stadsmuseet
Abloy KeyControl -avainten ja lukostojen
hallintajärjestelmä
System för förvaltning av Abloy KeyControl-nycklar och låssystem
Asiakas- ja osoiterekisteri Kund- och adressregister
Kameravalvontajärjestelmä Kameraövervakningssystem
Kokoelmanhallintajärjestelmä MediaKsi Systemet MediaKsi för samlingsförvaltning
Sähköisen uutiskirjeen asiakas- ja osoiterekisteri E-maileri Kund- och adressregistret E-maileri för elektroniska nyhetsbrev
Kaupunginorkesteri Stadsorkestern
Asiakasrekisteri Kundregister
Kummiperherekisteri Fadderfamiljeregister
Kaupunkisuunnitteluvirasto Stadsplaneringskontoret
Kameravalvontajärjestelmä Kameraövervakningssystem
Liikenneonnettomuusrekisteri Registerbeskrivning registret över trafikolyckor
Liikenteenseurantakamerajärjestelmä Kamerasystem för trafikövervakning
Uutiskirjepalvelu Nyhetsbrevtjänst
Kiinteistövirasto Fastighetskontoret
Asunto-osasto Bostadsavdelningen
ARA-vuokratalot ARA-hyreshus
ASO-asumisoikeusjärjestelmä System för bostadsrättsbostäder
Asukasvalintajärjestelmä System för val av hyresgäster
Asunnonvaihtopörssi Bostadsbytesbörs
Hitas-järjestelmä Hitas-systemet
Korjaus- ja energia-avustustietokanta 2011 Databas för reparations- och energiunderstöd 2011
Lainajärjestelmä Lånesystemet
Puhelinjärjestelmä Telefonsystemet
Geotekninen osasto Geotekniska avdelningen
Henkilökirjausrekisteri Månadsrapportregister
Kameravalvontajärjestelmä Kamerabevakningssystemet
Laskutusohjelmisto - LaKu Faktureringsprogramvara - LaKu
Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä Systemet för passerkontroll och arbetstidskontroll
Sidosryhmärekisteri Intressegruppsregister
Hallinto-osasto Förvaltningsavdelningen
Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä (hallinto-osasto, kiinteistöjen kehittämisyksikkö ja tontti-osasto) Systemet för passerkontroll och arbetstidskontroll (förvaltningsavdelningen, enheten för fastighetsutveckling och tomtavdelningen)
Maaomaisuuden hallintajärjestelmä Förvaltning av jordegendom
Kaupunkimittausosasto Stadsmätningsavdelningen
Helsingin kaupungin kuntarekisterin kiinteistötiedot Fastighetsuppgifterna i Helsingfors stads kommunregister
Karttakori  
Kaupunkimittausosaston asiakasrekisteri Stadsmätningsavdelningens kundregister
Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä (kaupunkimittausosasto ja tilakeskus) System för passerkontroll och arbetstidskontroll (stadsmätningsavdelningen och lokalcentralen)
Tilakeskus Lokalcentralen
Kiinteistönhallintajärjestelmä HALTIA Fastighetshanteringssystemet HALTIA
Kiinteistönpidon tietojärjestelmä - Koki Datasystemet för fastighetsförvaltning - Koki
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset asunnon muutostyöt - VAPA Ändringsarbeten i bostaden enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och socialvårdslagen - VAPA
Tonttiosasto Tomtavdelningen
Facta-kuntarekisterin kauppahintaosa Facta-kommunregistrets köpeskillingsdel
Maanvuokrajärjestelmä Arrendesystemet
Tonttihakutietokanta Databas för tomtansökan
Korkeasaaren eläintarha Högholmens djurgård
Asiakasrekisterijärjestelmä Kundregister
Kameravalvontajärjestelmä Kameraövervakningssystem
Työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmä System för arbetstidsuppföljning och passerkontroll
Vapaaehtoistoiminnan rekisterijärjestelmä Registersystem för frivilligverksamheten
Kulttuurikeskus Kulturcentralen
Asiakasrekisterijärjestelmä Kundregister
ELIS-toiminnanohjausjärjestelmän asiakasrekisteri Datasystemet ELIS kundregister
Kameravalvontajärjestelmät Kameraövervakningssystem
Liikennelaitos-liikelaitos Affärsverket trafikverket
Autopaikkajärjestelmä
Bilplatssystemet
Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttäjärekisteri Register över användare av Helsingfors stadscykelsystem
Kiinteistöjen kameravalvontajärjestelmä Kameraövervakningssystemet i HST:s fastigheter
Kulunvalvontajärjestelmä ja lukitus System för passerkontroll och låsning
Liikennepeili lehden jakelurekisteri Utdelningsregister för tidskriften Liikennepeili
Metroliikenneluparekisteri Tillståndsregister för metrotrafik
Metrovaunujen kameravalvontajärjestelmä Kameraövervakningssystemet i metrovagnarna
OHJA-järjestelmä
OHJA-systemet
Palvelussuhdeasuntojärjestelmä Tjänstebostadssystem
Raide-Jokerin uutiskirjepalvelu Spårjokerns nyhetsbrevtjänst
Raitiovaunujen ajoluparekisteri Register för tillstånd till spårvagnskörning
Raitiovaunujen kameravalvontajärjestelmä Kameraövervakningssystemet i HST-Spårvägstrafiks spårvagnar
Työajanseurantajärjestelmä Arbetstidsuppföljningssystemet
Winbus-tietojärjestelmä Winbus-systemet
Helsingin Bussiliikenne Oy:n linja-autojen
kameravalvontajärjestelmä
 
Liikuntavirasto Idrottsverket
Asiakasrekisteri Kundregister
Kameravalvontajärjestelmät System för kameraövervakning
Rastila Camping Helsingin asiakashallintarekisteri Rastila Camping Helsinkis kundregister
Työajan seurantarekisteri ESMIKKO Register för arbetstidsuppföljning ESMIKKO
Varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä LEEVI Boknings- och anmälningssystem LEEVI
Venepaikkojen varausjärjestelmä System för båtplatsreservering
Vuokrauksenhallintarekisteri Register för uthyrningshantering
Nuorisoasiainkeskus Ungdomscentralen
Harrastushaun asiakasrekisteri Klientregister för tjänsten Harrastushaku
Jäsenrekisteri Medlemsregister
Ruudin ydinryhmän vaalien äänestysrekisteri Register över röstning i valet av Kruts kärngrupp
Opetusvirasto Utbildningsverket
Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri (Enter Helsinki) Klientregister över uppsökande ungdomsarbete (Enter Helsinki)
Kameravalvontajärjestelmä Systemet över kameraövervakning
Iltapäivätoiminta Eftermiddagsverksamhet
Kulunvalvonta ja työajanseurantajärjestelmä Systemet för passerkontroll och arbetstidskontroll
Innovaatio- ja strategian osallisuusjärjestelmä Orchidea Delaktighetssystemet för innovations- och strategiunderlaget Orchidea
Käyttäjätunnusten hallintajärjestelmä (OvAdmin) Ledningssystemet för användarkonton (OvAdmin)
Opiskeluhuollon kuraattoreiden asiakastietojärjestelmä (AURA) Register över kuratorernas klienter inom elevvården (AURA)
Opiskeluhuollon kuraattoreiden asiakastietojärjestelmä oppilashallinnossa (AURA) Register över kuratorernas klienter inom elevvården (AURA)
Opiskeluhuollon psykologien asiakastietojärjestelmä (AURA) Register över psykologernas klienter inom elevvården (AURA)
Opiskeluhuollon psykologien asiakastietojärjestelmä oppilashallinnossa (AURA) Register över psykologernas klienter inom elevvården (AURA)
Oppilashallintojärjestelmä MultiPrimus Skoladministrationprogram MultiPrimus
Oppilashallintojärjestelmä WINHA Skoladministrationprogram WINHA
Oppisopimusopiskelija- ja asiakastietorekisteri (Primus) Register över läroavtalsstuderande och klientdata (Primus)
Oppisopimusopiskelija- ja asiakastietojärjestelmä (Sopimus 2000) Register över läroavtalsstuderande och klientdata (Sopimus 2000)
Oppisopimusopiskelija- ja asiakastietorekisteri (Sopimus Pro) Register över läroavtalsstuderande och klientdata (Sopimus Pro)
Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kuraattoreiden asiakastietojärjestelmä (AmmAura) Register över kuratorernas klienter inom elevvården på andra stadiet (AmmAura)
Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten psykologien asiakastietojärjestelmä (AmmAura) Register över psykologernas klienter inom elevvården på andra stadiet (AmmAura)
Palvelukeskus-liikelaitos Affärsverket servicecentralen
Asiakastietorekisteri Aromi Klientdataregister Aromi
Efecte-rekrytointirekisteri Rekryteringsregister i Efecte
Genesys contact center -järjestelmä Systemet Genesys contact center
Hoiva- ja kotihälytyspalvelujen
asiakastietojärjestelmä
Vårdtjänsternas klientdatasystem
Kassajärjestelmän asiakasrekisteri Klientregister för kassasystem
Merex-informaatiojärjestelmä/
puhelinluettelotietokanta
Informationssystemet Merex/telefonkatalogdatabas
Prime-asiakas- ja sopimustietojärjestelmä Systemet Prime för hantering av klient- och avtalsuppgifter
Pelastuslaitos Räddningsverket
Ensihoitopotilastietojen dokumentinhallintajärjestelmä (ADOS) Patientens akutvårdjournal och faktureringsformulär i dokumenthanteringssystemet (ADOS)
Ensihoitoyksiköiden turvakamerajärjestelmä Säkerhetskamerasystemet vid akutvårdsenheter
Kameravalvontajärjestelmä Kameraövervakningssystem
Materiaalihallinnon toiminnanohjausjärjestelmä (ARTTU) Materialförvaltningens verksamhetsstyrningssystem (ARTTU)
Merlot - Johtamissovellus Merlot - Ledningsprogram
Merlot - Palotarkastus Merlot - Brandsyn
Onnettomuusriski-ilmoitusten toimenpiderekisteri Åtgärdsregistret för anmälan om olycksrisker
Operatiivisten henkilöresurssien suunnittelujärjestelmä (HESU) Planeringssystem för operativa personresurser (HESU)
Palomiesten fyysisten työkykytestien tulosten järjestelmä Register över brandmännens resultat i tester av fysisk arbetsförmåga
Pelastuskoulun opiskelija- ja henkilöstötietojärjestelmä StarSoft Primus Informationssystem över räddningsskolans anställda och studenterna
Tilannekeskuksen puheluiden tallennusrekisteri Register för inspelning av samtal till situationscentralen
Tilannekuvan tallennusrekisteri (Helsingin sekä Itä- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten operatiiviset yksiköt) Lagringsregistret för lägesbilden (Operativa enheterna vid
Helsingfors, Östra- och Västra Nylands räddningsverk)
Työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmä Arbetstids- och passerkontrollsystem
Varautumistehtävien henkilörekisteri (VSS-HESU) Personregister för beredskapsuppgifter (VSS-HESU)
Rakennusvalvontavirasto Byggnadstillsynsverket
Helsingin kaupungin kuntarekisterin rakennus- ja rakennusvalvontaosat Byggnadsdelen och byggnadstillsynsdelen i Helsingfors stads kommunregister
Rakennusvirasto Byggnadskontoret
Asiakaspalvelusovellus ASPA Kundserviceapplikation ASPA
Kadunvarsipysäköinnin maksutiedot -rekisteri Register för betalningsuppgifter för gatuparkering
Myyntireskontran asiakasrekisteri SAP Kundregistret för försäljningsreskontran SAP
Ostoreskontran toimittajarekisteri SAP Leverantörsregistret för inköpsreskontran SAP
Puistokummirekisteri Parkfadderegistret
Pysäköinninvalvonnan hallintajärjestelmä PASI Kundregister för systemet PASI för hantering av felparkeringsavgifter
Yleisten alueiden tapahtuma- ja
maankäyttölupajärjestelmä (Winkki)
Systemet för evenemangs- och markanvändningstillstånd
för allmänna områden (Winkki)
Rakentamispalvelu (Stara) Byggtjänsten
Asiakasrekisteri Kundregister
Mobilnote-tuotannonohjausjärjestelmän käyttäjä- ja paikkatietorekisteri Register över användare av och geografiska data i produktionsstyrningssystemet Mobilenote
Paikannin.com- tuotannonohjausjärjestelmän paikka- ja työvaihetietorekisteri  
Tukikohtien ja toimipisteiden
kameravalvontajärjestelmä
Kameraövervakningssystem för arbetsstationerna och verksamhetsställena
Työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmä System för arbetstidkontroll och passerkontroll
Uudelleensijoitus- ja työkyky- sekä resurssipankki -rekisterit Register för omplaceringsbank och bank för arbetsförmåga samt resursbank
Veronumero.fi-palvelun työntekijärekisteri Register över arbetstagare i tjänsten Veronumero.fi
Ruotsinkielinen työväenopisto (Arbis) Svenska arbetarinstitutet
Avoin yliopisto Öppna universitetet
Oppilas-ja opettajarekisteri Registret över kursdeltagare och timlärare
Kirjaston lainaajarekisteri Registret över låntagare vid biblioteket
Sosiaali- ja terveysvirasto Social- och hälsovårdsverket
Asumispalvelut Boendetjänster
Helsingin säilöönottoyksikön vierailijarekisteri Besökarregister för Helsingfors förvarsenhet
Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan epäkohdista sosiaalihuollon toteuttamisessa (SPro) Personalens anmälningsskyldighet om missförhållanden som den lägger märke till vid tillhandahållande av socialvård (SPro)
Ikääntyneiden ja monisairaiden sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen asiakasrekisteri Klientregister för tjänster för äldre och personer med många sjukdomar enligt socialvårdslagen
Kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton asiakasrekisteri Klientregister för mottagning av personer som söker internationellt skydd
Kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton  asiakasrekisteri - Säilöönoton asiakasrekisteri Klientregister för mottagning av personer som söker internationellt skydd - Förvaringsenhetens klientregister
Kansainvälistä suojelua saavien ja eräiden muiden maahanmuuttajien vastaanoton asiakasrekisteri Klientregister för mottagning av invandrare som erhåller internationellt skydd och vissa andra invandrare
Kehitysvammahuollon asiakasrekisteri Klientregister för vården av utvecklingsstörda
Kotihoidon rekisteri Hemvårdens register
Kuljetuspalvelujen asiakasrekisteri Färdtjänsternas klientregister
Kuntaan sijoitettujen lasten asiakasrekisteri Klientregister över barnen som placerats i kommunen
Kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja työllistymistä tukevan toiminnan rekisteri Register över rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsverksamhet för handikappade och verksamhet som stöder sysselsättning
Lapsiperheiden kotipalvelu ja lapsiperheiden perhetyö Hemservice och familjearbete för barnfamiljer
Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri Klientregister över barnskyddsanmälningar
Lastensuojelun asiakasrekisteri Barnskyddets klientregister
Moniresistentit bakteerit -rekisteri Registret för multiresistenta bakterier
Pakolaisten ja paluumuuttajien valtionkorvausten laskenta (MaMuT) Redovisning av statens ersättningar för flyktingar och återflyttare (MaMuT)
Palvelukeskusten asiakkuus- ja tilahallintarekisteri Servicecentralens klient- och lokalförvaltningsregister
Perheneuvonnan rekisteri Familjerådgivningens register
Perheoikeudellisten asioiden asiakasrekisteri Klientregister för familjerättsliga ärenden
Perinnän asiakasrekisteri Indrivningens klientregister
Potilasrekisteri Patientregister
Päihdepalveluiden asiakasrekisteri Missbrukartjänsternas klientregister
Sovittelutoiminnan asiakasrekisteri Medlingsverksamhetens klientregister
Talous- ja velkaneuvonnan asiakasrekisteri Ekonomi- och skuldrådgivningens klientregister
Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön rekisteri Utkomststödets och vuxensocialarbetets register
Tuotannonohjauksen rekisteri Register för produktionsstyrning
Turvakameravalvonnan rekisteri Kameraövervakningens register
Työkykyselvityksen asiakastietorekisteri Klientregister för utredning för arbetsförmåga
Vammaispalvelun asiakasrekisteri Handikappservicens klientregister
Vammaistyön lääkehoitolupien rekisteri Register över tillstånd till läkemedelsförhandling inom handikapparbetet
Vastaanottokeskuksen vierailijarekisteri Förläggningens besökarregister
Vapaaehtoistyön rekisteri Register över frivilligarbete
Välitystiliasiakastietorekisteri Dataregister över klienter med förmedlingskonto
Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien rekisteri Register över privata serviceproducenter inom socialvården
Suomenkielinen työväenopisto Finska arbetarinstitutet
Kurssienhallintajärjestelmän
(Kursor) henkilötietokanta
Persondatabas för system för kurshantering (Kursor)
Kirjastojärjestelmän asiakasrekisteri (PrettyLib) Kundregister för bibliotekssystemet PrettyLib
Turvakameravalvonnan rekisteri Register för kameraövervakningen
Työajanhallinta- ja kulunvalvontajärjestelmä Timeco Systemet för passerkontroll och tidsredovisning (Timecon)
Taidemuseo Konstmuseet
Kokoelmanhallintajärjestelmä (Tamu/Maria) System för samlingsförvaltning (Tamu/Maria)
Kokoelmakeskustoiminnan turvallisuusselvitykset  
Kontaktitietorekisteri Kontaktuppgiftsregister
Taidemuseon kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä Passerkontroll och arbetstidskontroll vid konstmuseet
Tennispalatsin tallentava videovalvontajärjestelmä System för videoövervakning med inspelning i Tennispalatset
Taloushallintopalvelu (Talpa) Ekonomiförvaltningstjänsten
Kulunvalvonta ja työajanseuranta (Hedsam) Passerkontroll och arbetstidskontroll (Hedsam)
Maksuliikennejärjestelmän (Basware) ja maksuvalmiusennustejärjestelmän (Finance) käyttäjärekisteri Register över användare av betalningsrörelsesystemet Basware och Finance
Matka- ja kuluhallintajärjestelmä M2 Systemet M2 för rese- och kostnadshantering
Ostolaskujen käsittelyjärjestelmän käyttäjärekisteri BIP Register över användare av systemet för hantering av inköpsfakturor (BIP)
Palvelukassan käyttäjärekisteri Register över användare av Servicekassa
Pro eLaskuarkisto Pro eLaskuarkisto
Sonera Laskutuspalvelu ja Nessos käyttöliittymä Sonera Faktureringstjänst och gränssnittet Nessos
Sähköinen käyttöarkisto TASA Elektroniska dokumentarkiv TASA
Työajan kohdentamisjärjestelmä (TimeFlies) Systemet för fördelning av arbetstid (TimeFlies)
Tarkastusvirasto

Helsingin kaupungin lakisääteinen sidonnaisuusrekisteri
Tietokeskus Faktacentralen
Helsingin väestötietojärjestelmä Befolkningsdatasystemet för Helsingfors
Tietokeskuksen asiakashallintarekisteri Faktacentralens kundregistersystem
Tietokeskuksen tilan- ja turvallisuudenhallinnan sekä työajanseurannan järjestelmät System för lokal- och säkerhetshanteringen och arbetstidsredovisningen vid Faktacentralen
Työterveys-liikelaitos Affärsverket företagshälsa
Työterveystietojärjestelmä Acute Datasystemet Acute för företagshälsovården
Varhaiskasvatusvirasto Barnomsorgsverket
Asiakastietojärjestelmä Klientdatasystemet
Google Apps for Education -oppimisympäristö Inlärningsmiljön Google Apps for Education
Turvakameravalvonta Kameraövervakningen
Työajanhallinta- ja kulunvalvontajärjestelmä Systemet för passerkontroll och tidsredovisning
Työvuorosuunnittelu- ja laskentajärjestelmä Systemet för planering och beräkning av arbetsskift
Yksityisten sosiaalihuollon palvelutuottajien rekisteri perheiden palkkaamista työsopimussuhteisista hoitajista Register över vårdare i anställningsförhållande som familjer anställt för privata serviceproducenter inom socialvården
Yksityisten perhepäivähoitajien rekisteri Personregister över privata familjedagvårdare
Ympäristökeskus Miljöcentralen
Meluntorjunnan suunnittelun uutiskirje
Meluntorjunnan suunnittelu -nyhetsbrevtjänst
Ruokamyrkytysten sähköinen ilmoitusjärjestelmä  
Tarkastaja by Digia - Ympäristöterveys- ja
ympäristövalvonta tietojärjestelmä
Tarkastaja by Digia datasystemet för miljöhygientillsyn och miljöövervakning
Ympäristökeskuksen luontotietojen
hallintajärjestelmä (LTJ)
Systemet för behandling av miljöcentralens naturdata (LTJ)


JAA
15.06.2017 12:17