Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin rekisteriselosteet / Helsingfors stads registerbeskrivningar

Tässä hakemistossa ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaiset Helsingin kaupungin rekisteriselosteet toimialoittain järjestettyinä. Kukin toimiala vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Detta register omfattar i EU:s allmänna dataskyddsförordning avsedda registerbeskrivningar för Helsingfors stad, ordnade förvaltningsvis. Varje sektor ansvarar för att deras egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterad.


Rekisteriselosteet

Registerbeskrivningar / Register descriptionsTarkastusvirasto

Revisionskontoret

Helsingin kaupungin lakisääteinen sidonnaisuusrekisteri
Helsingfors stads lagstadgade register över bindningar              


Keskushallinto

CentralförvaltningenKaupunginkanslia

Stadskansliet

Antolainarekisteri
Utlåningsregister
Asian- ja asiakirjahallinta
Ärende- och dokumenthantering
Avustusrekisteri
Bidragsregister
Helsingin väestötietojärjestelmä

Henkilöstöhallintorekisteri

Henkilöstökassa

Kaupunginkanslian asiakasviestinnän, markkinoinnin ja tilaisuuksienhallinnan rekisteri
Register över stadskansliets kundkommunikation, marknadsföring och evenemangshantering
The City Executive Office’s Register of Customer Communication, Marketing and Event Management
Kaupunginkanslian kirjastoasiakkuuksien hallinta

Kaupunkikonsernin omistajatietorekisteri

Koulutuksenhallinnan rekisteri

Kunnalliskalenteri

Käyttäjätunnusten hallinta

Laskentarekisteri

Oikeuspalvelujen asiakasrekisteri  
Osallisuuden ja palautteiden rekisteri
Register över delaktighet och respons
Participation and Feedback Register
Pääkaupunkiseudun toimipiste- ja palvelurekisteri

Rekrytoinnin rekisteri

Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelutoiminnan rekisteri

Sähköisten asiointipalveluiden rekisteri

Talouden ja toiminnan suunnittelun ja seurannan rekisteri  
Tilan- ja turvallisuudenhallinta

Tilasto- ja tutkimustoiminnan tietorekisteri
Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri

Yritystoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen


KeskusvaalilautakuntaVaaleissa kotona äänestävien rekisteri
Register över personer som röstar hemma i val
Vaalitoimikuntiin ja vaalilautakuntiin nimettyjen rekisteri
Register över personer som utsetts till valbestyrelser och valnämnder


Palvelukeskusliikelaitos

Affärsverket servicecentralen

Hoivapalveluiden asiakasrekisteri
Klientregister för tjänsterna inom vård och omsorg
Matkapalveluiden asiakasrekisteri
Klientregister för resetjänster
Ruokapalveluiden asiakasrekisteri
Klientregister för måltidstjänsterna


Rakentamispalveluliikelaitos (Stara)

Affärsverket byggnadstjänsten

Ajoluparekisteri

Rakentamispalveluliikelaitos Staran asiakasrekisteri

Veronumero.fi-palvelun työntekijärekisteriTaloushallintopalveluliikelaitos

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Talpan tiedotteiden, Talpa tiedottaa -uutiskirjeen ja muiden julkaisujen osoiterekisteri

Työterveysliikelaitos

Affärsverket företagshälsan

Potilastietorekisteri
Patientregister


Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Fostrans- och utbildningssektorn

Ammatillisen koulutuksen opintohallintotiedon rekisteri
Studieförvaltningsregister för yrkesutbildning
Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon kuraattoreiden yksilökohtaisen työn asiakasrekisteri
Klientregister för det individuellt inriktade elevvårdsarbete som utförs av kuratorer inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning
Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon psykologien yksilökohtaisen työn asiakasrekisteri
Klientregister för det individuellt inriktade elevvårdsarbete som utförs av psykologer inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen rekisteri
Register för ordnande av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
Lukiokoulutuksen opintohallintorekisteri
Studieförvaltningsregister för gymnasieutbildning
Oppisopimuskoulutuksen järjestämisen rekisteri
Register för ordnande av läroavtalsutbildning
Perusopetuksen opintohallinnonrekisteri
Studieförvaltningsregister för grundläggande utbildning
Sidosryhmäviestinnän rekisteri

Tilojen asukaskäytön asiakasrekisteri

Tunne Työ – suunnittele ura -hankkeen (S20945) uutiskirjeen asiakasrekisteri

Vapaan sivistystyön rekisteri Register för den fria bildningen
Varhaiskasvatuksen asiakastietorekisteri
Uppgifter om kunderna i Helsingfors stads småbarnspedagogik
Yksityisten perhepäivähoitajien henkilörekisteri
En privat familjedagvårdares personregister
Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien rekisteri perheiden palkkaamista työsopimussuhteisista hoitajista
De privata socialserviceproducenternas register över vårdare i arbetsavtalsförhållande anställts av familjer


Kaupunkiympäristön toimiala

Stadsmiljösektorn

Ajoneuvojen siirto- ja siirtokorvauspäätösrekisteri
Registret över förflyttning av fordon och över beslut om flyttningskostnader
Alueiden käytön lupa- ja vuokrausasioiden asiakasrekisteri

ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonnan asiakasrekisteri
Klientregister över övervakningen av val av invånare till ARA-hyresbostäder
Asumisoikeusasuntojen hakijarekisteri

Asumisoikeusnumeroiden ja -asuntojen asiakasrekisteri
Klientregister över bostadsrättsnummer och -bostäder
Asumisterveysvalvonnan asiakasrekisteri

Autohotellin asiakasrekisteri
Bilhotellets klientregister
Elintarvikevalvonnan asiakasrekisteri
Livsmedelstillsynens kundregister
Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan asiakasrekisteri
Kundregister för tillsyn av djurskydd och djursjukdomar
HITAS-asuntojen hakijarekisteri

HITAS-palvelujen asunto- ja omistajarekisteri
Bostads- och ägarregister för Hitas-tjänsterna
Kaavoitus-, poikkeamismenettely-, suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuskieltoprosessien lähtötietojen, vireilletulon, osallisuuden ja palautteiden rekisteri
Register för deltagande och respons inom planläggningsprocesser
Land use planning process participation and feedback register
Katu-, puisto- ja ulkovalaistushankkeiden projektipankin käyttäjätunnusten hallinnan rekisteri

Kaupanvahvistuksen asiakasrekisteri

Kaupunkimittauksen rakennusvalvonta- ja mittauspalveluiden asiakasrekisteri

Kaupunkitekniikan rekisteri

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun prosessien ja niihin liittyvän osallisuuden ja palautteiden rekisteri
Kaupunkiympäristön toimialan asiakasviestinnän ja markkinoinnin rekisteri
Register över stadsmiljösektorns kundkommunikation och marknadsföring
Kaupunkiympäristön toimialan lakipalveluiden asiakasrekisteri

Kehittäjäraadin ja yritysten yhteystietolistojen rekisteri
Register över utvecklarrådet och företagens kontaktuppgiftslistor
Kevätsiivoustalkoorekisteri

Kiinteistönmuodostuksen rekisteri

Liikennevalojen vika- ja vaurioilmoitusten rekisteri

Luontotietojärjestelmän havaitsijarekisteri
Naturdatasystemets observatörregister
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sidosryhmien yhteysrekisteri
Kontaktregister för Tomter och utveckling av markegendom-tjänstens
Maksullisen pysäköinnin ja pysäköintitunnusten asiakasrekisteri
Klientregister över avgiftsbelagd parkering och parkeringstillstånd
Puistokummirekisteri

Pysäköintivirhemaksurekisteri
Register över parkeringsböter
Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn asiakasrekisteri
Kundregister för handläggning av tillstånd inom byggnadstillsynen
Rakennusvalvonnan rakennustyönaikaisen valvonnan rekisteri
Register för byggnadstillsynens tillsyn under byggnadsarbetet
Rakennusvalvonnan, rakennusten kunnossapidon ja käytön valvonnan rekisteri
Register för byggnadstillsyn samt tillsyn av byggnadsunderhåll och –
Ruokamyrkytysepäilyjen asiakasrekisteri
Kundregister för matförgiftningsmisstankar
Sisäilma-, ympäristö- ja energia-asioiden konsulttirekisteri

SOTE-erityisryhmien asuntojen asiakasrekisteri
Klientregister för specialgrupper inom social- och hälsovården
Talousvesivalvonnan asiakasrekisteri
Kundregister för tillsyn av hushållsvatten
Terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan asiakasrekisteri

Tonttien hankinnan ja luovutuksen asiakasrekisteri

Tukkutorin asiakasrekisteri

Ulkovalaistuksen rekisteri

Vapaarahoitteisten asuntojen asiakasrekisteri
Klientregister för bostäder med fri finansiering
Vuokra-asuntojen asukasvalintojen asiakasrekisteri
Klientregister över övervakningen av val av invånare till hyresbostäder
Yleisten alueiden asiakasrekisteri

Ympäristönsuojeluun liittyvä tutkimuksen ja tiedonkeruun rekisteri
Register för forskning och datainsamling om miljöskydd
Ympäristönsuojeluvalvonnan rekisteri
Miljöskyddstillsynens register
Ympäristönsuojeluyksikön asiakasviestinnän ja markkinoinnin rekisteri
Register över miljöskyddsenhetens kundkommunikation och
The Environmental Protection Unit’s customer communications and
Östersundomin kaavoitusasioiden asiakaspalvelurekisteri
Kundtjänstregistret för planläggningsärenden i Östersundom


Liikenneliikelaitos

Trafikaffärsverket

Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräpalvelun asiakasrekisteri
Kundregister för stadscykeltjänsten i Helsingfors och Esbo
HKL:n lakipalveluiden asiakasrekisteri
Kundregister för HST:s juridiska tjänster
Kameravalvontajärjestelmän asiakasrekisteri
Kundregister för kameraövervakningssystemet
Liikennepeili-lehden jakelurekisteri
Utdelningsregister för tidskriften Liikennepeili
Liikenteenohjauksen ja liikenneturvallisuuden henkilorekisteri
Personregister för trafikstyrningssystemet och trafiksäkerhet
Raide-Jokerin asiakaspalautteiden rekisteri
Register över kundrespons på Spår-Jokern
Raide-Jokerin sidosryhmien ja sidosryhmäviestinnän rekisteri
Register över intressentgrupperna för Spår-Jokern och över intressentgruppskommunikation
Raide-Jokerin työntekijöiden ja henkilöstöviestinnän rekisteri
Register över anställda inom projektet Spår-Jokern och över personalkommunikation


Pelastuslaitos

Räddningsverket

Ensihoitoyksiköiden turvakameroiden tallennus

Materiaalihallinnon toiminnanohjaus

Operatiivisista yksiköistä saadun tilannekuvan tallennus

Operatiivisten henkilöresurssien suunnittelu

Operatiivisen toiminnan virvepuheryhmät

Palomiesten fyysisen työkyvyn seuranta

Palotarkastustoiminnan johtaminen ja kehittäminen

Pelastuskoulun hallinto

Riskianalyysi sekä tilasto- ja tutkimustoiminta

Varautumisen tehtävät

VesisukellusKulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kultur- och fritidssektorn

Avaintenluovutusrekisteri
Register över överlåtelse av nycklar
Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri
Klientregister för det uppsökande ungdomsarbetet
HAM näyttelylainarekisteri
HAM utställningslåneregister
Helmet-kirjastojen asiakasrekisteri
Helmet-bibliotekens kundregister
Kaupunginmuseon kokoelmanhallintarekisteri
Stadsmuseets samlingsförvaltningsregister
Kaupunginmuseon kuvapalvelurekisteri
Stadsmuseets bildtjänstregister
Kaupunginorkesterin kummiperherekisteri
Stadsorkesterns fadderfamiljeregister
Kaupunginorkesterin teos- ja esitystietorekisteri
Stadsorkesterns register över verk och framföranden
Kaupunginorkesterin toiminnanohjausrekisteri (OPAS)
Stadsorkesterns register för verksamhetsstyrning (OPAS)
Kirjastopalvelujen asiakastyöasema- ja tulostusrekisteri
Bibliotekstjänsternas kundarbetsstations- och utskriftsregister
Kirjastopalvelujen infonäyttörekisteri
Bibliotekstjänsternas infovyregister
Kirjastopalvelujen Kotikirjaston asiakasrekisteri (Kotikirjasto)
Kundregister för bibliotekstjänsternas Hembibliotek (Hembiblioteket) 
Kirjastot.fi-emosivuston käyttäjärekisteri
Användarregister för moderwebbplatsen Biblioteken.fi
Kohdennetun nuorisotyön Luotsin asiakasrekisteri
Klientregister för det riktade ungdomsarbetets lotsverksamhet
Kulttuuripalvelujen kanta-asiakas- ja sidosryhmärekisteri
Kulturtjänsternas register över stamkunder och intressegrupper 
Kulttuuripalvelujen tilavaraus- ja asiakasrekisteri
Kulturtjänsternas lokalboknings- och kundregister
Kulttuuripalvelujen toimija- ja uutiskirjerekisteri
Kulturtjänsternas aktörs- och nyhetsbrevsregister 
Liikuntapalvelujen asiakasrekisteri
Idrottstjänsternas klientregister
Liikuntapalvelujen vuokrauksenhallintarekisteri
Idrottstjänsternas hyresförvaltningsregister
Nuorisopalvelujen harrastushakurekisteri
Ungdomstjänsternas register för sökning av fritidsaktiviteter
Nuorisopalvelujen jäsenkorttirekisteri
Ungdomstjänsternas medlemskortsregister
Nuorisopalvelujen kesätyösetelirekisteri
Ungdomstjänsternas sommarjobbssedelregister
Nuorten ääni -toimitus
Redaktionen De ungas röst
Rastila Camping asiakasrekisteri
Rastböle Camping kundregister
RuutiGaala-henkilörekisteri
Personregister för KrutGalan
Taidemuseon kokoelmahallintarekisteri (TAMU/Maria) Konstmuseets register för förvaltning av samlingar (TAMU/Maria)
Tapahtumien, kampanjoiden, arvontojen ja kilpailuiden osallistujatietorekisteri
Deltagarregister för kultur- och fritidssektorns evenemang, kampanjer, utlottningar och tävlingar
Tilanvaraus- ja tietokantarekisteri (Varaamo ja Respa)
Lokalboknings- och databasregister (Varaamo och Respa)
Toimialan palvelujen kuvauslupien ja kuvien julkaisulupien henkilörekisteri
Sektortjänsternas personregister över fotograferingstillstånd och publiceringstillstånd för fotografier
Vapaaehtoistyön rekisteri
Register för frivilligarbetet
Venepaikkojen varausrekisteri
Register för reserverade båtplatser


Sosiaali- ja terveystoimiala

Social- och hälsovårdssektorn

Iäkkäiden palvelut Tjänster för äldre
Kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton asiakasrekisteri
Klientregister för mottagning av personer som söker internationellt skydd
Kansainvälistä suojelua saavien ja eräiden muiden maahanmuuttajien vastaanoton asiakasrekisteri
Klientregister för mottagning av invandrare som erhåller internationellt skydd och vissa andra invandrare
Kotihoidon rekisteri
Hemvårdens register
Lapsiperheiden palvelut
Tjänster för barnfamiljer
Lastensuojelu
Barnskydd
Perheoikeudelliset palvelut
Familjerättsliga tjänster
Potilasrekisteri
Patientregister
Päihdehuolto
Missbrukarvård
Työikäisten palvelut
Tjänster för personer i arbetsför ålder
Vammaispalvelut
Handikapptjänster
JAA
21.08.2019 13:26