Turvallinen ja viihtyisä kaupunki

Turvallisuus on käsitteenä laaja ja se ulottuu lähes kaikille elämän osa-alueille. Turvallisuus on myös yksi Helsingin kaupungin toimintaa ohjaavista arvoista. Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö ja kaupunkikeskusta ovat tärkeitä sekä asukkaille että kaupungissa vieraileville. 

Helsinkiläisten kokemuksia kaupungin turvallisuudesta seurataan kolmen vuoden välein tehtävin laajoin asukaskyselyin. Viimeisin tutkimus, ”Kaikesta huolimatta turvallista”, toteutettiin vuonna 2015. Tutkimuksen aineisto muodostuu 4 031 helsinkiläisen vastauksista. Tutkimus toteutettiin kaupungin ja poliisin yhteistyönä jo viidettä kertaa.

Kaupungin virastoilla ja laitoksilla on merkittävä rooli arkiturvallisuuden edistämisessä ja kunnan häiriöttömän toiminnan varmistamisessa. Viihtyisän ja toimivan kaupunkitilan lisäksi turvallisuutta edistävät hyvin toteutetut peruspalvelut, sillä peruspalveluissa ilmenevät poikkeamat ja puutteet heijastuvat arjen turvallisuuteen.

- Kaupunkisuunnittelutoimi huolehtii, että kaavoituksessa otetaan huomioon mahdollisuudet turvalliseen elinympäristöön.  Liikenneturvallisuuden parantaminen on keskeinen tavoite kaikessa liikennesuunnittelussa.

- Pelastusviranomaiset tekevät onnettomuuksien ehkäisytyötä neuvomalla, ohjeistamalla ja valvomalla kiinteistöjen paloturvallisuutta, pelastussuunnitelmien toteuttamista sekä toteuttamalla kemikaalivalvontaa. Pelastusviranomaiset järjestävät myös turvallisuuskoulutusta ja neuvovat yleisötilaisuuksien järjestäjiä turvallisuuskysymyksissä.

- Rakennustoimi huolehtii osaltaan yleisten alueiden, katujen, torien ja puistojen siisteydestä ja turvallisuudesta.

- Rakennusvalvontaviranomaiset huolehtivat yhdessä muiden viranomaisten kanssa siitä, että rakennus ja sen ympäristö on asianmukaisessa kunnossa ja täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset.

- Sosiaali- ja terveysviranomaiset vastaavat asukkaiden sosiaalihuoltoon, toimeentulotukeen, lastensuojeluun, terveyteen ja päihdehuoltoon kuuluvista asioista sekä turvallisista ja terveellisistä asumisoloista.

- Ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisten tehtäviin kuuluu huolehtia asukkaiden terveyttä uhkaavista tekijöistä asunnoissa ja ympäristössä, ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä vähentää pilaantumisesta aiheutuneita vahinkoja. Helsingissä myös eläinsuojelu kuuluu ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisille.

- Lisäksi kaupunginkansliaan kuuluva turvallisuus- ja valmiusyksikkö toimii paikallisen turvallisuussuunnittelun ja jatkuvuudenhallinnan asiantuntijana Helsingin kaupungilla ja vastaa kaupungin yleisten turvallisuusasioiden edistämisestä ja koordinoinnista.

Poliisin toiminta

Poliisi vastaa järjestyksestä yleisillä paikoilla sekä turvallisuudesta yleisillä ja yksityisillä paikoilla. Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät tiivistä yhteistyötä kaupunkiturvallisuusasioissa. Tutustu Helsingin poliisilaitoksen toimintaan ja palveluihin poliisin verkkosivuilla poliisi.fi/helsinki.JAA
28.04.2017 15:35