Suoraan sisältöön

Turvallisuus- ja valmius

Sofiankatu 2
00170 Helsinki
PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1641
Toimipiste kartalla

Turvallinen ja viihtyisä kaupunki

Turvallisuus on käsitteenä laaja ja se ulottuu lähes kaikille elämän osa-alueille. Turvallisuus on myös yksi Helsingin kaupungin toimintaa ohjaavista arvoista. Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö ja kaupunkikeskusta ovat tärkeitä sekä asukkaille että kaupungissa vieraileville. 

Helsinkiläisten kokemuksia kaupungin turvallisuudesta seurataan kolmen vuoden välein tehtävin laajoin asukaskyselyin. Viimeisin kyselytutkimus toteutettiin vuonna 2018. 

Helsingin kaupungilla on merkittävä rooli arkiturvallisuuden edistämisessä ja kunnan häiriöttömän toiminnan varmistamisessa. Viihtyisän ja toimivan kaupunkitilan lisäksi turvallisuutta edistävät hyvin toteutetut peruspalvelut, sillä peruspalveluissa ilmenevät poikkeamat ja puutteet heijastuvat arjen turvallisuuteen.

Peruspalvelut

Kaupunki huolehtii, että kaavoituksessa otetaan huomioon mahdollisuudet turvalliseen elinympäristöön.  
Kaavoitus ja suunnittelu

Liikenneturvallisuuden parantaminen on keskeinen tavoite kaikessa liikennesuunnittelussa.  
Liikennesuunnittelu

Pelastusviranomaiset tekevät onnettomuuksien ehkäisytyötä neuvomalla, ohjeistamalla ja valvomalla kiinteistöjen paloturvallisuutta, pelastussuunnitelmien toteuttamista sekä toteuttamalla kemikaalivalvontaa. Pelastusviranomaiset järjestävät myös turvallisuuskoulutusta ja neuvovat yleisötilaisuuksien järjestäjiä turvallisuuskysymyksissä.
Pelastuslaitos

Kaupunki huolehtii osaltaan yleisten alueiden, katujen, torien ja puistojen siisteydestä ja turvallisuudesta.
Stara

Kaupunki huolehtii yhdessä muiden viranomaisten kanssa siitä, että rakennus ja sen ympäristö on asianmukaisessa kunnossa ja täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset.
Kaupunki rakentaa 

Sosiaali- ja terveysviranomaiset vastaavat asukkaiden sosiaalihuoltoon, toimeentulotukeen, lastensuojeluun, terveyteen ja päihdehuoltoon kuuluvista asioista sekä turvallisista ja terveellisistä asumisoloista.
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kaupungin tehtäviin kuuluu huolehtia asukkaiden terveyttä uhkaavista tekijöistä asunnoissa ja ympäristössä, ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä vähentää pilaantumisesta aiheutuneita vahinkoja. Helsingissä myös eläinsuojelu kuuluu ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisille.   

Ympäristönsuojelu 

Lisäksi kaupunginkansliaan kuuluva turvallisuus- ja valmiusyksikkö toimii paikallisen turvallisuussuunnittelun ja jatkuvuudenhallinnan asiantuntijana Helsingin kaupungilla ja vastaa kaupungin yleisten turvallisuusasioiden edistämisestä ja koordinoinnista.

Ohjeita ja tietoa ongelmatilanteisiin

Helsinkiturva -sivusto tietoa seudun turvallisuusasioista ja poikkeustilanteiden tiedotusta.

InfoFinland -sivusto  tietoa ongelmatilanteista useilla eri kielillä

Päivystys  terveyspalvelut ja sosiaali- ja kriisipalvelut

Poliisin toiminta

Poliisi vastaa järjestyksestä yleisillä paikoilla sekä turvallisuudesta yleisillä ja yksityisillä paikoilla. Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät tiivistä yhteistyötä kaupunkiturvallisuusasioissa. Tutustu Helsingin poliisilaitoksen toimintaan ja palveluihin poliisin verkkosivuilla poliisi.fi/helsinki.17.12.2020 16:03