Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm.

  • vanhempainillat
  • vanhempainvartit
  • yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän kautta

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja oppivelvollisuudesta. Koulun tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja oppimista kouluyhteisön jäsenenä.

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan ehdottamat edustajat. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Johtokunta

  • hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja
  • hyväksyy järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset
  • erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Usein kouluissa toimii myös vanhempainyhdistys, joka tukee koko koulun toimintaa. JAA
19.03.2018 12:45