Suoraan sisältöön

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuus laajeni vuodesta 2021 alkaen niin, että jokaisella peruskoulun päättävällä yhdeksäsluokkalaisella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa. Tavoitteena on turvata jokaiselle nuorelle elämässä ja yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja sivistys.

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen kytkeytyy oikeus maksuttomaan koulutukseen. Maksuton koulutus päättyy, kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen koulutuksen, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jona opiskelija täyttää 20 vuotta.

Miksi oppivelvollisuus laajeni?

Oppivelvollisuuden laajentamisella halutaan taata kaikille nuorille riittävä koulutus ja hyvät eväät työelämään. Tavoitteena on lisätä kouluttautumista ja osaamista kaikilla koulutusasteilla, vähentää oppimiseroja, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja nuorten hyvinvointia. Laajennetun oppivelvollisuuden tarkoitus on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen, eli lukiokoulutuksen tai ammatillisen tutkinnon.

Apua opiskelupaikan valintaan

Toisen asteen koulutuspaikkaa haetaan pääsääntöisesti yhteishaussa, joka järjestetään keväisin. Oman koulun opinto-ohjaajat antavat jokaiselle nuorelle ohjausta ja neuvontaa eri koulutusvaihtoehdoista. Lisäksi Stadin AO:hon voi hakea joustavasti ympäri vuoden jatkuvassa haussa.

Nuoret, jotka eivät ole missään koulussa tai oppilaitoksessa, saavat ohjausta Ohjaamo Helsingistä.

Tutustu myös Helsingin kaupungin tarjoamiin toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin Lukio-opinnot -sivulta ja Stadin AO:n nettisivuilta.

Jos nuori ei saa opiskelupaikkaa

Jokaiselle nuorelle turvataan parhaiten soveltuva opiskelupaikka. Perusopetuksen järjestäjän vastuulla on ohjata ja valvoa hakeutumista. Jos nuori ei saa paikkaa kevään yhteishaussa, peruskoulun opinto-ohjaaja antaa hänelle ohjausta kesän ajan tai siihen saakka, kun hän saa opiskelupaikan. Jos nuori on vielä syksylläkin ilman opiskelupaikkaa, ohjausta saa Ohjaamo Helsingistä

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa. Nykyisiä nivelvaiheen koulutuksia ovat perusopetuksen lisäopetus (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA).

Näihin koulutuksiin haetaan Opintopolku.fi:n kautta. Kaikki hakukelpoiset pääsevät perusopetuksen lisäopetukseen, eli kymppiluokalle. VALMA-koulutukseen voi hakea joka kuukausi. Katso ohjeet VALMA-koulutukseen hakeutumiseen.

Lue lisää:

TUVA – nivelvaiheen koulutus yhteishaussa 2022 

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa. Syksystä 2022 lähtien aiemmat peruskoulun nivelvaiheen koulutukset (VALMA, LUVA, kymppiluokat) korvaa tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA. TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa ja jotka haluavat:

 • vahvistaa valmiuksiaan hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen
 • selkeyttää suunnitelmiaan jatko-opintojen ja työelämään liittyvien toiveiden ja tavoitteiden suhteen
 • vahvistaa edellytyksiään opiskella ja saavuttaa ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto.

TUVA-koulutuksen opiskeluaika on enintään yksi vuosi (38 viikkoa).

TUVA-koulutuksen yleisenä tavoitteena on saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joiden avulla opiskelija voi hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen ja suoriutua näistä opinnoista. Opiskeluvalmiuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi opiskelu/tutkintokielen osaamista, soveltuvia opiskelutaitoja sekä elämänhallinnan taitoja. Lisäksi TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi. Tämän lisäksi opiskelija voi suorittaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintoja. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja tarvittaessa erityisen tuen suunnitelma.

Vaativan erityisen tuen oppijat voivat suorittaa oppivelvollisuutta myös ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämässä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa TELMA-koulutuksessa.

Erityinen tuki ja oppivelvollisuus

Kaikissa nivelvaiheen koulutuksissa ja toisen asteen tutkintokoulutuksissa opiskelijalla on oikeus oppimisen tukeen. Lisätietoja erityisen tuen järjestämisestä saa oman oppilaitoksen erityisopettajalta.

Lue lisää:

Maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa

Kaikille opiskelijoille taataan maksuton opiskelu. Opiskelun maksuttomuus jatkuu oppivelvollisuusikää pidemmälle, eli se ei pääty kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Maksuttomuus päättyy kun toisen asteen tutkinto on suoritettu, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Mitä maksuttomuus pitää sisällään?

Opiskelijalle maksuttomia ovat:

 • opetus 
 • päivittäinen ruokailu
 • osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppilaitoksen osoittamat oppikirjat ja muut materiaalit
 • osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppilaitoksen osoittamat työvälineet, -asut ja -aineet 
 • tietokone
 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat (Kelan koulumatkatukijärjestelmän kautta)
 • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Mitä maksuttomuus ei kata?

Maksuttomuuden piiriin eivät kuulu erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä.

Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja. Koulutuksen järjestäjä voi myös tarjota esimerkiksi soveltavia erikoiskursseja- tai opintojaksoja, joihin sisältyvistä muista kuin opetukseen liittyvistä kustannuksista voidaan periä maksuja.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä säädetään oppivelvollisuuslaissa. Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytetään pääsääntöisesti määräaikaisesti eli oppivelvollisuuden suorittamisen esteenä olevan olosuhteen arvioidun keston ajaksi.

Perusteita oppivelvollisuuden suorittamisen määräaikaiselle keskeyttämiselle ovat:

 • oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa (käytännössä vanhempainpäivärahan saamisen ajalta)
 • tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu, perhe muuttaa tilapäisesti ulkomaille)
 • elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen.

Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää toistaiseksi ainoastaan silloin, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään oppivelvollisen huoltajan tai muun laillisen edustajansa hakemuksesta. Kun oppivelvollisuuden keskeyttämistä haetaan sairauden tai vamman perusteella, tarvitaan hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunto tai asiantuntijalausunto.

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä päättää opetuksen tai koulutuksen järjestäjä. Jos nuorella ei ole opiskelupaikkaa, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta. Lisätietoja saa omasta koulusta tai oppilaitoksesta. Mikäli nuorella ei ole opiskelupaikkaa, lisätietoja saa Ohjaamo Helsingistä.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen määräajaksi -hakemuslomake    
Oppivelvollisuuden keskeyttäminen toistaiseksi -hakemuslomake 

Lue lisää oppivelvollisuuden laajentamisesta:14.12.2021 15:07