Suoraan sisältöön

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että jokaisella peruskoulun päättävällä yhdeksäsluokkalaisella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa. Tavoitteena on turvata jokaiselle nuorelle elämässä ja yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja sivistys.

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen kytkeytyy oikeus maksuttomaan koulutukseen. Maksuton koulutus päättyy, kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen koulutuksen tai täyttää 20 vuotta.

Miksi oppivelvollisuus laajennee?

Oppivelvollisuuden laajentamisella halutaan taata kaikille nuorille riittävä koulutus ja hyvät eväät työelämään. Tavoitteena on lisätä kouluttautumista ja osaamista kaikilla koulutusasteilla, vähentää oppiseroja, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja nuorten hyvinvointia.

Laajennetun oppivelvollisuuden tarkoitus on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen, eli lukiokoulutuksen tai ammatillisen tutkinnon.

Mistä saan apua opiskelupaikan valintaan?

Toisen asteen koulutuspaikkaa haetaan yhteishaussa, joka järjestetään keväisin. Oman koulun opinto-ohjaajat antavat jokaiselle nuorelle ohjausta ja neuvontaa eri koulutusvaihtoehdoista.

Tutustu myös Helsingin kaupungin tarjoamiin toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin Lukio-opinnot -sivulta ja Stadin AO:n nettisivuilta.

Opiskelupaikka pitää vastaanottaa viimeistään 1.7.

Yhteishaussa saatu opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 1.7.2021. Jos paikkaa ei ota vastaan tähän mennessä, sen menettää pysyvästi.

Mitä jos en saa opiskelupaikkaa?

Jokaiselle nuorelle turvataan parhaiten soveltuva opiskelupaikka. Perusopetuksen järjestäjän vastuulla on ohjata ja valvoa hakeutumista. Jos nuori ei saa paikkaa kevään yhteishaussa, peruskoulun opinto-ohjaaja antaa hänelle ohjausta myös kesäaikana, 27.8. asti tai siihen saakka, kun nuori on saanut opiskelupaikan.

Opinto-ohjaajan kesäloman aikana tukea opiskelupaikan löytämiseen saa Etsivästä nuorisotyöstä, josta ollaan yhteydessä opiskelupaikkaa ilman jääneisiin. Elokuun lopun jälkeen vastuu nuoren opiskelupaikan löytämisestä siirtyy kunnalle eli Helsingin kaupungille.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa. Nykyisiä nivelvaiheen koulutuksia ovat perusopetuksen lisäopetus (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA).

Näihin koulutuksiin haetaan Opintopolku.fi:n kautta. Lisäopetuksen jatkuva haku on käynnissä 1.8. saakka. Kaikki hakukelpoiset pääsevät lisäopetukseen. VALMA-koulutukseen voi hakea joka kuukausi. Kesä-elokuussa haku on käynnissä 18.6.–15.8.2021. Katso ohjeet VALMA-koulutukseen hakeutumiseen

Lue lisää:

Maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa

Oppivelvollisuuden laajentuessa kaikille opiskelijoille taataan maksuton opiskelu. Opiskelun maksuttomuus jatkuu oppivelvollisuusikää pidemmälle, eli se ei pääty kun opiskelija täyttää 18 vuotta, vaan voi jatkua 20 vuoteen asti. Maksuton koulutus jatkuu siihen saakka, kunnes opiskelija on suorittaa toisen asteen koulutuksen tai täyttää 20 vuotta.

Mitä maksuttomuus pitää sisällään?

Opiskelijalle maksuttomia ovat:

 • opetus 
 • päivittäinen ruokailu
 • osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppilaitoksen osoittamat oppikirjat ja muut materiaalit
 • osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppilaitoksen osoittamat työvälineet, -asut ja -aineet 
 • tietokone
 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat (Kelan koulumatkatukijärjestelmän kautta)
 • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Mitä maksuttomuus ei kata?

Maksuttomuuden piiriin eivät kuulu erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä.

Oppivelvollisilta voidaan jatkossakin periä maksuja opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä ja muusta vastaavasta toiminnasta.

 • Maksuja voidaan periä vain opiskelijalle vapaaehtoisesta toiminnasta, joten maksullinen toiminta ei saa olla ainoa mahdollisuus kyseisen kurssin, opintojakson tai tutkinnon osan suorittamiseen. 
 • Koulutuksen järjestäjän tulee aina tarjota myös maksuton vaihtoehto. Yhdenvertaisuuden turvaamiseksi maksuton vaihtoehto ei saa olla työläämpi tai muutoin vaikeampi suorittaa kuin tarjolla oleva maksullinen vaihtoehto. 
 • Koulutuksen järjestäjä voi tarjota esimerkiksi soveltavia erikoiskursseja- tai opintojaksoja, joihin sisältyvistä muista kuin opetukseen liittyvistä kustannuksista voitaisiin periä maksuja.

Lue lisää oppivelvollisuuden laajentamisesta24.06.2021 14:03