Suoraan sisältöön

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tältä sivulta löydät vastauksia yleisimpiin Helsingin kaupungin tarjoamia perusopetuksen eri kielisiä vaihtoehtoja koskeviin kysymyksiin. Mikäli et löytänyt vastausta kysymykseesi, voit soittaa Kasvatuksen ja koulutuksen neuvontaan numeroon +358 9 310 44986 (ma–pe klo 10–12 ja 13–15), tai ottaa yhteyttä koulutuskoordinaattoriin: eduguidance@hel.fi.


Mitä vaihtoehtoja on tarjolla lapsille ja nuorille, joilla ei vielä ole suomen tai ruotsin kielen taitoa?

Lapset, joilla ei vielä ole perusopetukseen osallistumisessa tarvittavia suomen tai ruotsin kielen taitoja, ohjataan niin sanottuun perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Sen tavoitteena on saavuttaa riittävät perustaidot suomen tai ruotsin kielessä, jotta oppilas voisi siirtyä suomen- tai ruotsinkielisen perusopetuksen luokkaan opiskelemaan. Valmistava opetus järjestetään 1. ja 2. vuosiluokilla osana yleisopetuksen ryhmää omassa lähikoulussa, ja 3.-9. vuosiluokkien osalta omissa valmistavan opetuksen ryhmissä. Valmistavassa opetuksessa opiskelun pääpaino on suomen tai ruotsin kielen opinnoissa, mutta opetus sisältää myös muiden perusopetuksen aineiden opintoja, joiden kautta oppilas oppii kaiken aikaa myös kieltä. Oppilaat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös yleisopetuksen ryhmien opetukseen tietyissä aineissa heti, kun se on kehittyvän kielitaidon puolesta mahdollista. Lisätietoa valmistavasta opetuksesta löytyy sivulta Valmistava opetus.

Perusopetuksessa on mahdollista opiskella myös muilla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Helsingin kaupunki järjestää englanninkielistä opetusta muutamissa kouluissa, ja lisäksi Helsingissä on useita yksityisiä englanninkielistä opetusta tarjoavia kouluja. Myös kaksikielistä opetusta on tarjolla useissa kouluissa eri kielillä, mutta niissä opiskelu edellyttää yleensä ainakin jonkin verran suomen kielen taitoja. Lista yksityisistä kouluista löytyy tämän sivun lopusta. Helsingin kaupungin järjestämästä englanninkielisestä perusopetuksesta löytyy tietoa kohdasta Englanninkielinen opetus ja kaksikielisestä perusopetuksesta kohdasta Kaksikielinen opetus.

Haluan saada lapseni englanninkieliseen perusopetukseen. Mitkä ovat vaihtoehdot?

Helsingin kaupungin kouluissa on tarjolla kokonaan englanninkielistä opetusta, kaksikielistä suomi-englanti -perusopetusta sekä englantirikasteista perusopetusta. Eri vaihtoehdot eroavat toisistaan suomen ja englannin kielen määrän sekä hakeutumisen menettelyjen osalta. Lisätietoa löytyy sivulta Englanninkieliset vaihtoehdot.

Lisäksi pääkaupunkiseudulla on useita englanninkielistä opetusta tarjoavia yksityiskouluja, ja Espoon ja Vantaan kansainväliset koulut järjestävät myös opetusta englanniksi. Lisätietoa muusta koulutustarjonnasta sekä linkit oppilaitosten verkkosivuille löytyvät tämän sivun lopusta. Yksityiskoulujen mahdolliset lukukausimaksut kannattaa ottaa huomioon.

Miksi englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen on soveltuvuuskoe?

Englanninkielisessä perusopetuksessa opiskelu edellyttää äidinkielenomaista tai lähes äidinkielenomaista englannin kielen taitoa, koska kaikki opetus järjestetään englanniksi. Tämän vuoksi hakijan englannin kielen taitoa on arvioitava. Soveltuvuuskoe on suunniteltu niin, että se mittaa hakijan taitoa selviytyä englanninkielisessä opetuksessa, ja soveltuvuuskokeessa on tietty vähimmäispistemäärä, joka hakijan on saavutettava voidakseen tulla hyväksytyksi. Kokeessa testataan englannin sanaston ja rakenteiden hallitsemisen lisäksi myös esimerkiksi kykyä toimia englanninkielisten ohjeiden mukaan.

Englanninkieliseen perusopetukseen haettaessa ei yleensä edellytetä suomen kielen taitoa. Ressun peruskoulussa 8. ja 9. luokille haettaessa vaaditaan kuitenkin suomen kielen suullinen taito (tasolla A1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan perusopetuksen oppimäärään kuuluu tietty määrä suomen kielen ja kirjallisuuden opintoja joko äidinkielen tai suomi toisen kielenä -oppimäärän mukaisesti, ja näiden opintojen suorittaminen yhden tai kahden vuoden aikana ei ole mahdollista ilman edeltävää suomen kielen perustason osaamista.

Kaksikielisen opetuksen kohdalla riittää, että hakija osaa ensimmäisen luokan alkaessa joko suomea tai opetuksen kohdekieltä. Kaksikielisen opetuksen tavoitteena on saavuttaa sujuva kielitaito molemmissa kielissä ilman aiempaa osaamista, ja siksi ensimmäiselle luokalle haettaessa kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskoe mittaa vain hakijan yleisiä kielellisiä valmiuksia. Kokeen voi suorittaa joko suomeksi tai opetuksen kohdekielellä. Ylemmille luokille edettäessä hakijoilta edellytetään ikätason mukaan kasvavaa osaamista molempien kielten osalta, ja siksi 2. vuosiluokasta ylöspäin soveltuvuuskokeessa arvioidaan molempien kielten taitoa.

Millainen soveltuvuuskoe englanninkieliseen perusopetukseen on? Voiko siihen valmistautua jotenkin?

Soveltuvuuskoe mittaa hakijan edellytyksiä suoriutua opiskelusta englanninkielisessä opetuksessa, ja soveltuvuuskokeessa on saavutettava tietty minimipistemäärä, jotta voi tulla hyväksytyksi. Tämä tarkoittaa paitsi englannin kielen sanaston ja rakenteiden hallintaa myös kykyä seurata ohjeita englanniksi ja toimia niiden mukaan. Ensimmäiselle luokalle haettaessa hakijan ei tarvitse osata lukea eikä kirjoittaa. Toisesta luokasta ylöspäin haettaessa myös englannin kielen luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen taitojen vaatimukset kasvavat ikätason mukaan.

Ensimmäiselle luokalle haettaessa soveltuvuuskokeessa on kirjallinen osuus sekä lyhyt haastattelu. Ensimmäisen luokan soveltuvuuskokeen kirjalliseen osuuteen ei kuulu varsinaista lukemista tai kirjoittamista vaan erilaisten tehtävien suorittamista paperille testaajan ohjeiden mukaan. Muille luokille haettaessa soveltuvuuskokeessa on vain kirjallinen osuus, johon kuitenkin kuuluu myös kuullun ymmärtämisen tehtäviä.

Soveltuvuuskokeeseen ei tarvitse eikä voi valmistautua mitenkään. Lasta tai nuorta voi kannustaa yrittämään parhaansa ja toimimaan koetilanteessa testaajan ohjeiden mukaan.

Olemme muuttamassa Helsinkiin ulkomailta. Voiko ulkomailta käsin hakea?

Kyllä, voitte hakea ulkomailta käsin. Hakemuksen voi lähettää myös ulkomailta, mutta soveltuvuuskokeeseen on osallistuttava paikan päällä ilmoitettuna päivämääränä. Soveltuvuuskokeeseen ei ole mahdollista osallistua etäyhteyksien kautta. On myös hyvä huomata, että oppilaaksiottopäätöstä tehtäessä hakijalla on oltava osoite Helsingissä, jotta hänet voidaan katsoa helsinkiläiseksi. Rehtori tekee oppilaaksiottopäätökset pian soveltuvuuskokeiden jälkeen. Helsinkiläiset hakijat asetetaan oppilaaksiotossa etusijalle.

Asumme Espoossa. Voimmeko hakea helsinkiläiseen kouluun?

Kyllä, muiden kuntien asukkaat voivat hakea oppilaaksi Helsingin kaupungin kouluihin. Helsinkiläiset hakijat asetetaan oppilaaksiotossa kuitenkin etusijalle, ja muiden kuntien asukkaat huomioidaan oppilaaksiotossa vasta sitten, jos helsinkiläisten hakijoiden jälkeen vapaita paikkoja on vielä jäljellä.

Onko Helsingin kaupungin ylläpitämien koulujen lisäksi olemassa muita kouluja, joissa tarjotaan muun kuin suomen- tai ruotsinkielistä perusopetusta?

Kyllä, kaupungin koulujen lisäksi pääkaupunkiseudulla on useita yksityisiä, valtion ylläpitämiä sekä muiden kuntien ylläpitämiä kouluja. Näissä kouluissa tarjotaan opetusta esimerkiksi englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Alla olevista linkeistä löytyy lisätietoa tarjonnasta sekä koulujen yhteystiedot kiinnostuneille. Yksityiskoulujen mahdolliset lukukausimaksut kannattaa ottaa huomioon.

Helsinki:

Saksalainen koulu

Ranskalainen Jules Verne -koulu 

Englantilainen koulu

Helsingin eurooppalainen koulu

Suomalais-venäläinen koulu

Helsingin kansainvälinen koulu 

Kielo International School

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu


Espoo:

Espoon kansainvälinen koulu


Vantaa:

Vantaan kansainvälinen koulu07.12.2021 12:32