Suoraan sisältöön

Oppimisen arviointi

Koulussa tapahtuvan arvioinnin tehtävä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppimisen arviointi pohjautuu opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.

Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti yksilölliset tavoitteet huomioiden.

Lukuvuoden aikainen arviointi

Oppilas saa lukuvuoden aikana päivittäin arviointipalautetta osana opetusta ja työskentelyä. Palaute on luonteeltaan laadullista ja kuvailevaa, ja sen tavoitteena on tukea oppilaan tavoitteiden toteutumista.

Oppilas ymmärtää ja näkee konkreettisesti arvioinnin perusteet ja eri arviointimuodot sekä sen, miten itse voi vaikuttaa oppimiseensa ja edistymiseensä.

Arviointi lukuvuoden päättyessä

Lukuvuoden päättyessä oppilas saa lukuvuositodistuksen. Se ilmaisee sanallisesti tai numeroin, miten oppilas on lukuvuoden aikana saavuttanut tavoitteet eri oppiaineissa.

  • Vuosiluokkien 1–2 todistuksissa käytetään yksinomaan sanallista arviointia ja se kohdistuu ensisijaisesti oppilaan edistymiseen sekä yleisiin opiskelu- ja työskentelytaitoihin.
  • Vuosiluokilla 3–7 arviointi on sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää.
  • Vuosiluokkien 8–9 todistuksissa käytetään aina numeroarviointia.
  • 9. luokalla oppilas hakee jatko-opintoihin perusopetuksen päättötodistuksella.18.03.2020 14:33