Suoraan sisältöön

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tukimuotoja, kuten tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, tulkitsemis- ja avustajapalveluita sekä erityisiä apuvälineitä, voidaan käyttää kaikilla tuen tasoilla joko yksittäin tai samanaikaisesti toisiaan täydentävinä.

Yleinen tuki on tarkoitettu kaikille oppilaille, jotka tarvitsevat tukea silloin tällöin. Yleistä tukea on esimerkiksi tukiopetus.

Tehostettua tukea saa oppilas, joka tarvitsee oppimisessa ja koulunkäynnissä säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja samanaikaisesti. Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon. Tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Erityistä tukea annetaan silloin, kun tehostettu tuki ei riitä. Tuen tarve on huomattava ja pitkäaikainen tai on tarvetta oppiaineiden yksilöllistämiselle. Erityinen tuki perustuu pedagogiseen selvitykseen ja tarvittaessa asiantuntijalausuntoon. Erityisestä tuesta tehdään päätös, johon on mahdollista hakea oikaisua. Erityistä tukea saavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisen tuen päätös on määräaikainen ja sitä tarkistetaan 2. vuosiluokan lopussa ja kuudennen luokan aikana tai tuen tarpeen muuttuessa.

Erityinen tuki järjestetään omassa lähikoulussa muun opetuksen yhteydessä, erityisluokassa tai erityiskoulussa.

Lisätietoa oppimisen tuesta saa lähikoulun rehtorilta ja oman alueen erityissuunnittelijalta.

Erityissuunnittelijat

Eteläinen suurpiiri (1) ja Keskinen suurpiiri (3):
Henna Tiainen (henna.p.tiainen), puh 09 310 71926

Kaakkoinen suurpiiri (6) ja Vuosaari (7):
suunnittelija, puh. 09 310 71827

Koillinen suurpiiri (5):
Anna-Maria Hotari, puh 09 310 80197

Pohjoinen suurpiiri (4) ja Läntinen suurpiiri (2):
Minna Koistinen (minna.k.koistinen), puh 09 310 71853

Itäinen suurpiiri: Manner-Itä (7):
Ann-Marie Kauppinen, puh 09 310 83038

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hel.fi.

Koulut alueittain

Kouluhaku30.01.2023 10:45