Suoraan sisältöön

Ohjeita yksityisen päivähoidon tuottajille

Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista edellytetään, että palvelujen tuottaja laatii omavalvontasuunnitelman palvelujensa laadun varmistamiseksi. Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista. 

Suunnitelmassa esitetään toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja valvontaohjelmien edellyttämät laatuvaatimukset sekä palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset.

Omavalvontasuunnitelmasta selviää lisäksi miten asiakkaat voivat antaa palautetta ja miten asiakaspalautteiden tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 

Suunnitelmassa nimetään henkilöt, jotka vastaavat toiminnasta ja joille mm. palautteet osoitetaan. Suunnitelman on oltava julkisesti nähtävissä toimintayksikössä.

Lisätietoja omavalvonnasta Valviran sivustolta.

Yksityiset päiväkodit

Uusi palveluntuottaja toimittaa aluehallintoviraston Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta -lomakkeen liitteineen varhaiskasvatusalueen päällikölle ennen toiminnan aloittamista.

Lomake löytyy Yrityssuomen sivustolta.

Toimintayksiköllä tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että toimintayksikössä toteutettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. Lisäksi palvelujen tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta varhaiskasvatusalueen päällikölle.

Lomakkeet löytyvät Yrityssuomen sivustolta.

Henkilöstön on täytettävä samat kelpoisuudet kuin mitä kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä vastaavissa tehtävissä vaaditaan.

Lisätietoa löytyy Finlexin sivustolta.

Päivähoitoon liittyvistä ehdoista ja käytännöistä sovitaan lapsen huoltajan ja palveluntuottajan välisellä yksityisoikeudellisella sopimuksella (hoitosopimus). Kunta ei ole sopimuksen osapuoli.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluvastaava toimii yhteistyössä yksityisen päiväkodin vastuuhenkilön kanssa antaen toiminnan järjestämisessä tarpeellista ohjausta ja neuvontaa. Hän seuraa päiväkodin toimintaa vuosittaisilla käynneillä ja muissa tapaamisissa sekä erilaisten yhteydenottojen yhteydessä.

Tapaamisissa keskustellaan yksikön omavalvontasuunnitelmasta. Suunnitelmasta tarkastetaan erityisesti

  • henkilöstön määrä ja pätevyys sekä muu sopivuus tehtävään (mm. tutkintotodistukset ja rikostaustan selvitys)
  • turvallisuusasiat sekä päiväkodin tiloissa että ulkoilun aikana
  • pedagogiset toimintaperiaatteet
  • terveydelliset olosuhteet kuten ruokahuolto ja hygienia.

Lisäksi lainsäädännön muuttuessa tarkistetaan, että vastuuhenkilö on tietoinen muutoksista.

Palveluvastaava voi tarvittaessa tarjota päiväkodin käyttöön kaupungin hyviä toimintakäytäntöjä ja ohjeita kuten turvallisuus-, ruokahuolto- ja siivousohjeita. Yksityiset päiväkodit ovat osa alueellista palveluverkkoa sekä mukana alueellisessa yhteistyössä.

Yksityinen perhepäivähoito

Kunnallisen perhepäivähoidon ohjaajan tehtäviin kuuluu myös yksityisen perhepäivähoidon ohjaus, neuvonta ja valvonta. Perhepäivähoidon ohjaaja tekee vuosittain tarkastuskäynnin hoitajan kotiin, jonka aikana tarkastetaan mm. seuraavat asiat:

  • hoitoryhmän koko
  • leikki-, lepo- ja ulkoilujärjestelyt
  • turvallisuus ja arkipäivän työkäytännöt
  • perhepäiväkodin toimintaolosuhteet kuten ruokahuolto ja hygienia
  • keskeisen päivähoitoa koskevan lainsäädännön tuntemuksen varmistaminen.

Hoitaja omaan kotiin

Kun perhe palkkaa työsopimussuhteisen hoitajan kotiinsa, lapsen vanhemmat valitsevat tehtävään sopivan henkilön. Perhe on työnantaja, jota sitovat työnantajan velvollisuudet. 

Perhe ja hoitaja laativat kirjallisen työsopimuksen. 

Toiminnan hyväksyntää varten työsopimussuhteinen hoitaja tai hoitaja varaa ajan haastattelua varten Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Tapaamisaika varataan varhaiskasvatuspalvelujen neuvonnasta
puh. 09 3104 4986
ma-pe klo 10-12 ja 13-15JAA
06.12.2019 01:28