Suoraan sisältöön

Ohjeita huoltajille

Näitä ohjeita ja käytäntöjä noudatetaan kunnallisissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, kerhoissa sekä soveltuvin osin yksityisissä päiväkodeissa.

Vastuut

 • Lapsen hakeminen
 • Vaatetus ja varusteet
 • Lapsen aiheuttama vahinko

Hoitoaika ja säännölliset poissaolot

Ruokailu

 • Päiväkodin ruokalista
 • Erityisruokavalio

Päiväunet ja lepohetki

Terveys

 • Terveydenhoito
 • Päivittäinen hygienia
 • Lasten hampaiden hoito

Sairastaminen

 • Sairastaminen ja paluu päiväkotiin tai perhepäivähoitoon
 • Lääkehoito
 • Epidemian hoitaminen
 • Käärmeen purema, ampiaisen pistos ja punkki
 • Muut puremahaavat
 • Sairauden vaikutus asiakasmaksuun
 • Hyödyllisiä numeroja ja linkkejä

Tapaturmat

 • Tapaturman hoitaminen
 • Tapaturman ilmoittaminen vakuutusyhtiölle ja hoitokulujen korvaaminen

Vanhempien toimikunnat

Yhteishuoltajuus

Isyysvapaa

Retket ja tapahtumat

Lapsen siirtäminen toiseen hoitopaikkaan

Varhaiskasvatuksen keskeyttäminen ja irtisanominen

Varhaiskasvatuksen kuntarajat ylittävä käyttö


Äkillinen, ennakoimaton hoidon tarve

Hoitopaikan saaminen ja vastaanottaminen

Hoitopaikkaan tutustuminen

Loma-aikojen huomioon ottaminen lapsen aloittaessa

Muutoksen hakeminen päätökseenJAA
12.02.2019 12:43