Suoraan sisältöön

Kielikylpy

Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa lapset oppivat toisen kotimaisen kielen kuulemalla ja käyttämällä sitä päiväkodissa ja koulussa. Helsingin kielikylpypäiväkodeissa ja -kouluissa opetuskielenä on ruotsi. Tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys ja vankka kielitaito kielikylpykielessä. 

Varhainen täydellinen kielikylpy alkaa aikaisintaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää neljä vuotta. Kielikylpyopetuksen aloittavilta ei edellytetä ruotsin kielen osaamista vaan he voivat käyttää omaa äidinkieltään, kunnes heillä on riittävä valmius käyttää ruotsin kieltä. Kielikylpyyn haetaan 31.3. mennessä ja perheet saavat päätöksen huhtikuun loppuun mennessä. 

Hakeminen tapahtuu normaalisti varhaiskasvatushakemuksella. Jos lapsi on jo varhaiskasvatuksessa, huoltaja voi sopia siirtohakemuksesta lapsen hoitopaikan kanssa.

Päiväkodissa henkilökunta käyttää lasten kanssa vain kielikylpykieltä, mutta he ymmärtävät myös suomea. Lapset voivat vapaasti käyttää kumpaa kieltä tahansa. Vähitellen lapset siirtyvät itsestään käyttämään kielikylpykieltä ja heitä kannustetaan siihen. Sanojen ja ilmaisujen merkitystä täydennetään muun muassa ilmeillä ja eleillä.

Kielikylvyn edellytyksiä

  • 4-6 vuoden ikä
  • ruotsin kieli on lapselle uusi kieli
  • yksi perheen kotona puhuttava kieli on suomi
  • huoltajat ovat valmiita sitoutumaan kielikylpypolkuun varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
Kielikylpypolku

Kielikylpyyn sitoutuminen tarkoittaa koko kielikylpypolun läpikäymistä. Päiväkodin jälkeen kielikylpy jatkuu lapsilla alakoulusta aina yläkouluun saakka. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa opetuskielenä on vain ruotsin kieli. 1–2 –luokilla opetuksesta noin 90 prosenttia on ruotsin kielellä, 3–4-luokalla noin 70 prosenttia ja 5–9-luokalla noin puolet opetuksesta on ruotsin kielellä.

Kielikylpyyn valinnan periaatteet

  • Kielikylpyryhmään valitaan lapset siten, että lapsi voi jatkaa kielikylpyluokalla kielikylpyopetuksessa.
  • Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelujen tarjonta huomioon ottaen on mahdollista.
  • Kielikylpypolun turvaamiseksi ja vanhempien kielikylpyyn sitoutumisen tukemiseksi samassa kielikylpypäiväkodissa tai kielikylpypolkua jatkavan alakoulun 1. tai 2. luokalla olevien lasten sisarukset asetetaan valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta arvonnalla.
  • Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta arvonnalla.


JAA
26.09.2019 08:49