Suoraan sisältöön

Esiopetuksen velvoittavuus

Lapsen tulee osallistua oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Perusopetuslain mukaista virallista maksutonta esiopetusta annetaan kunnan päättämissä päiväkodeissa ja kouluissa. Lisäksi jotkut opetuksen järjestäjät ovat saaneet valtiolta luvan järjestää esiopetusta. 

Esiopetuksen tavoitteet

Esiopetus on opetussuunnitelmaan perustuvaa lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä tukevaa opetusta vertaisryhmässä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. 

Esiopetuksen tavoitteet saavuttava muu toiminta

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Päivähoito ei ole esiopetuksen tavoitteet saavuttavaa toimintaa.

Jos huoltajat eivät hae lapselle paikkaa kunnan päättämistä virallisista esiopetuspaikoista, huoltajien on järjestettävä lapselle esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta muulla tavoin. 

Esiopetuksen tavoitteet on määritelty Opetushallituksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa: 

Esiopetus ei ole osa oppivelvollisuutta eikä kunnalla ole valvontavelvollisuutta vaikka lapsi ei osallistu perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn esiopetukseen. 

Lisää aiheesta

Esiopetuksen velvoittavuutta koskevaan lainsäädäntöön perusteluineen voi tutustua tarkemmin Finlexin sivulla:
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 a ja 35 §:n muuttamisesta31.08.2020 14:21