Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 22111
Toimipiste kartalla

Rengaslukko

Milloin rengaslukko voidaan kiinnittää ajoneuvoon?

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 4 §:n mukaan ajoneuvoon voidaan kiinnittää rengaslukko

  • heti, jos ajoneuvolle on määrätty viidestä eri teosta pysäköintivirhemaksu ja määrätyt virhemaksut ovat suorittamatta eikä niihin voi hakea muutosta
  • kahden vuorokauden kuluttua, jos ajoneuvo on pysäköity virheellisesti.

Myös yksityisellä alueella tai maastossa sijaitsevaan ajoneuvoon voidaan samoin perustein ja alueen omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä kiinnittää rengaslukko.

Kun ajoneuvoon kiinnitetään rengaslukko, kielletään samalla myös ajoneuvon liikuttaminen (rikoslaki 16 luku, 10 §:n 1 mom. 3 kohta). Rengaslukon irrottaminen on niin ikään lailla kielletty. 

Rengaslukon irrottaminen

Helsingissä rengaslukon käyttämisestä peritään yleisten töiden lautakunnan päätöksen (28.5.2013) mukainen korvaus. Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaisesti rengaslukkoa ei tarvitse irrottaa ennen kuin korvaus ja rengaslukon käyttämisen edellytyksenä olevat pysäköintivirhemaksut on suoritettu.

Korvaus rengaslukon käyttämisestä ja suorittamatta jääneet pysäköintivirhemaksut maksetaan kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa sen aukioloaikoina. Maksujen suorittamisen jälkeen pysäköinnintarkastajat irrottavat rengaslukon virka-aikana.

Rengaslukon käyttämistä koskeva päätös ja muutoksenhaku

Rengaslukkoa koskeva päätöksen tekee pysäköinnintarkastaja, ja se lähetetään seitsemän päivän kuluessa korvauksesta vastuussa olevalle ajoneuvon omistajalle tai haltijalle tiedoksi kirjeellä. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Rengaslukkoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan päätökseen voidaan vaatia oikaisua kunnalliselta pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Määräajan jälkeen tehty oikaisuvaatimus tutkitaan, jos myöhästymiseen on ollut erityinen syy ja oikaisuvaatimus on tehty niin pian kuin se on ollut mahdollista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Siinä on mainittava muutoksenhakijan nimi ja osoite, ajoneuvon rekisteritunnus sekä päätöksen numero. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksessa vedotaan. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa pysäköinninvalvontaan postitse, sähköpostitse (asysiirrot@hel.fi), faksilla tai kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalveluun henkilökohtaisesti. 06.12.2019 00:45