Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 22111
Toimipiste kartalla

Muutoksenhaku pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimuspäätökseen


Jos pysäköintivirhemaksusta tekemääsi oikaisuvaatimusta ei hyväksytä, sinulla on mahdollisuus hakea päätökseen muutosta hallintovalituksella.

Milloin voi valittaa?

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Postitse tavallisena kirjeenä lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Kenelle valitus tehdään?

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Katso Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot

Miten valitus tehdään ja mitä sen pitää sisältää?

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi tehdä myös sähköisessä asiointipalvelussa tai sähköpostitse.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Tarkemmat ohjeet valituksen tekemisestä hallinto-oikeuden sivuilla

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Katso tuomioistuinten maksut

Hyvä tietää

Valituksen tekeminen hallinto-oikeudelle ei pidennä maksuaikaa eikä keskeytä perintää, ellei hallinto-oikeus toisin määrää. Hallinto-oikeuden päätöksen mukainen mahdollinen maksun palautus suoritetaan muutoksenhakijalle ilman eri hakemusta.
06.12.2019 00:46