Ajoneuvojen siirrot

AUTO HUKASSA?

Tekstaa AS (väli) rekisteritunnus numeroon 040 8481 857, niin paluuviesti kertoo siirretyn auton osoitteen. Esimerkkiviesti: AS ABC-123. Yhden haun hinta on 0,047 euroa.
 

LÄHISIIRTO

Kaupunki voi siirtää ajoneuvon, jos se haittaa tiellä tehtävää työtä tai tiealueella järjestettävää tapahtumaa. Tällöin ajoneuvo siirretään yleensä lähietäisyydelle, esimerkiksi kadun toiselle puolelle tai läheiselle kadulle.

Tiellä tehtävästä työstä ja siihen liittyvästä ajoneuvojen siirtokehotuksesta ilmoitetaan siirtokehotustauluilla vähintään kahta vuorokautta ennen siirtoihin ryhtymistä. Poikkeuksellisissa tilanteissa siirtoja voidaan tehdä myös ilmoittamatta niistä ennakkoon, mutta tällaisessa tapauksessa ajoneuvon lähisiirto on maksuton.

Ajoneuvolle voidaan tehdä lähisiirto myös virheellisen pysäköinnin vuoksi. Tällöin siirtoon voidaan kuitenkin ryhtyä vasta kahden vuorokauden kuluttua virheellisen pysäköinnin alkamisesta. Jos ajoneuvon pysäköinnistä kuitenkin aiheutuu huomattavaa haittaa tien käytölle, lähisiirto voidaan toimittaa heti.

Ajoneuvon lähisiirrosta aiheutuneista kustannuksista vastaa yleensä ajoneuvon omistaja tai haltija. Lähisiirto on kuitenkin maksuton, jos ajoneuvo on ollut pysäköitynä ennen siirtokehotustaulujen pystyttämistä tai tauluja ei ole käytetty.

Esimerkkikuva siirtokehotuskyltistä

Toinen esimerkkikuva siirtokehotuskyltistä

VARASTOSIIRTO

Tiellä tehtävää työtä tai järjestettävää tapahtumaa haittaava ajoneuvo voidaan siirtää kunnan varastoon, mikäli sille ei voida tilan puutteen tai muiden vastaavien syiden vuoksi tehdä lähisiirtoa. Samoin myös virheellisesti pysäköity ajoneuvo voidaan siirtää varastoon kahden vuorokauden kuluttua virheellisen pysäköinnin alkamisesta. Jos ajoneuvon pysäköinnistä kuitenkin aiheutuu huomattavaa haittaa tien käytölle, siirto voidaan toimittaa heti. Ajoneuvo voidaan siirtää varastoon myös silloin, kun ajoneuvolle on eri teoista määrätty viisi pysäköintivirhemaksua, jotka ovat lainvoimaisia ja maksamatta.

Varastosiirrosta tehdään kirjallinen päätös, joka annetaan tiedoksi ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Päätöksessä kehotetaan vastaanottajaa noutamaan ajoneuvo 60 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen.

Varastosiirrosta sekä ajoneuvon säilyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta on vastuussa ajoneuvon omistaja tai haltija. Ajoneuvo luovutetaan varastosta ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, kun siirto- ja varastointikustannukset on maksettu. Mikäli ajoneuvo on siirretty varastoon maksamattomien lainvoimaisten pysäköintivirhemaksujen vuoksi, myös nämä virhemaksut pitää maksaa ennen ajoneuvon luovuttamista.

Miten ajoneuvon saa takaisin?

Varastoon siirretyn ajoneuvon saa takaisin, kun ajoneuvon siirto- ja säilytyskustannukset sekä siirtoon mahdollisesti liittyvät pysäköintivirhemaksut on suoritettu. Ajoneuvo luovutetaan vain ajoneuvon omistajalle tai haltijalle tai tämän valtuuttamalle henkilölle. Kustannukset:

  • Henkilö- ja pakettiauto: 165,00 euroa ensimmäiseltä 7 vuorokaudelta
  • Nelivetoiset ja muut henkilö- ja pakettiautot, joiden siirtämiseen tarvitaan apulaitteita: 179,00 euroa ensimmäiseltä 7 vuorokaudelta
  • Jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden jaksolta peritään 26 euroa. 
  • Jos ajoneuvo on viety varastoon maksamattomien pysäköintivirhemaksujen vuoksi, myös ne pitää maksaa.
  • Polkupyörät: 20,20 euroa ensimmäiseltä 7 vuorokaudelta + 5,20 / vko.

 

Muutoksenhaku

Siirtokustannusten korvaamista koskevaan päätökseen, varastosiirtopäätökseen ja rengaslukkoa koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta. Kun on kyse virheellisen pysäköinnin johdosta siirretystä ajoneuvosta tai rengaslukkoa koskevasta päätöksestä, oikaisuvaatimus osoitetaan kunnalliselle pysäköinninvalvojalle. Kun kyse on tiellä tehtävän työn tai tapahtuman vuoksi siirretystä ajoneuvosta, oikaisuvaatimus osoitetaan siirtopäällikölle.

Lähi- ja varastosiirrosta aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua ajoneuvon omistaja tai haltija. Rengaslukkoa koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua ajoneuvon omistajan ja haltijan lisäksi myös ajoneuvon kuljettaja.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Siinä on mainittava päätös, johon oikaisua vaaditaan ja vaatimuksen perusteet sekä liitettävä ne asiakirjat, joihin asiassa halutaan vedota. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä oheisella sähköpostilla (pysakointi@hel.fi) tai kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa.

Asiakaspalvelu on muuttanut osoitteeseen Sörnäistenkatu 1.

 

Ajoneuvon siirtyminen kaupungin omistukseen

Ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen, jos omistaja ei nouda sitä 60 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon siirrosta. Helsingin kaupunki lähettää tiedon ajoneuvon siirrosta postitse virkakirjeenä. Jos ajoneuvon omistaja ei ole tiedossa, siirrosta annetaan tieto kuuluttamalla Helsingin kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (Pohjoisesplanadi 11–13) ja kaupunkiympäristön toimialan verkkosivuilla. Kuulutuslista on nähtävillä myös kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa ja siirtokeskuksessa.JAA
12.01.2018 14:30