Pakokaasut

Pakokaasujen hiukkaspäästöt sisältävät erilaisia haitallisia yhdisteitä

Helsingissä ilmanlaatua heikentävät eniten autoliikenteen päästöt, koska ne purkautuvat lähelle hengityskorkeutta.  Pakokaasupäästöt ovat myös suurimmillaan ruuhka-aikoina vilkasliikenteisillä alueilla, joilla ihmisiä usein liikkuu runsaasti, jolloin he altistuvat pakokaasupäästöille.

Autojen pakokaasut sisältävät lukuisan määrän erilaisia kaasumaisessa ja hiukkasmaisessa muodossa olevia epäpuhtauksia. Kaasumaisia epäpuhtauksia ovat mm. typpidioksidi (NO2), typpimonoksidi (NO), hiilimonoksidi (CO) eli häkä ja erilaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) kuten bentseeni. 

Pakokaasun pienhiukkaset (PM2,5) koostuvat puolestaan pääasiassa mustasta hiilestä ja monista orgaanisia yhdisteistä kuten polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (PAH). Lisäksi pakokaasun hiukkasissa on hieman erilaisia metalliyhdisteitä. Pakokaasujen hiukkaspäästöt ovat peräisin pääosin dieselautoista.

Dieselautojen suorat typpidioksidipäästöt kasvaneet

Pakokaasut heikentävät edelleen merkittävästi ilmanlaatua vilkasliikenteisten katujen ja pääväylien läheisyydessä, vaikka autojen katalysaattorit ja hiukkassuodattimet ovatkin vähentäneet pakokaasuperäisiä päästöjä vuosien kuluessa. Dieselautojen suorat typpidioksidipäästöt ovat kasvaneet hiukkaspäästöjen vähentämiseksi tehtyjen tekniikkaratkaisujen myötä.

Kun ilmanlaatu heikkenee huonoksi, siitä voi aiheutua terveyshaittoja herkille yksilöille, joita ovat hengitys- ja sydänsairaat, kaikenikäiset astmaatikot, lapset sekä iäkkäät.

Typpidioksidin raja-arvo ylittyy vilkasliikenteisissä katukuiluissa

Liikenteen pakokaasujen vaikutuksesta typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy paikoin Helsingin vilkasliikenteisissä katukuiluissa.

Typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksille annetut kansalliset ohjearvot sekä Maailman terveysjärjestön pienhiukkasille antamat ohjearvot puolestaan ylittyvät laajemmalla alueella, ts. monien pääkaupunkiseudun katujen ja pääväylien läheisyydessä. Pakokaasut aiheuttavat ohjearvoylityksiä etenkin tyynellä säällä, koska tällöin saasteiden leviäminen ja laimeneminen on heikkoa.JAA
23.05.2017 10:44