Melu

Liikennemelu Helsingissä

Helsingin maapinta-alasta noin kolmannes on liikenteen melualuetta. Lähes 40 % helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla liikenteen melutaso ylittää päiväajan ohjearvotason 55 dB. Tie- ja katuliikenne on selvästi suurin meluhaittojen aiheuttaja. Kantakaupungin alueella myös raitioliikenteen melulle altistujia on runsaasti.

Meluhaittojen ehkäisyssä maankäytön suunnittelu on avainasemassa

Maankäytön suunnittelu on tehokas keino ennaltaehkäistä meluongelmien syntymistä ja myös ratkaista niitä. Pyrkimys tiivistää kaupunkirakennetta etenkin hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle on meluntorjunnan kannalta vaativa ratkaisu.

Melun aiheuttamia haittoja pyritään torjumaan melupäästöön vaikuttamalla eli vaimentamalla melulähdettä esimerkiksi vähentämällä ajoneuvojen melupäästöjä, rajoittamalla liikenteen määrää tai sen nopeutta. 

Melun leviämistä voidaan estää maaston muotoilulla, toimintojen sijoittelulla tai erilaisin meluestein. Meluntorjuntaa toteutetaan myös suojaamalla melulle herkkää kohdetta tai toimintoa esimerkiksi rakennusten sijoittelulla, asuntojen pohjaratkaisuilla tai ääneneristävyyden parantamisella.

Melulla negatiivisia vaikutuksia

Melu vähentää elinympäristön viihtyisyyttä ja laatua erityisesti asumiseen käytettävillä alueilla ja virkistysalueilla. Liikenteen melu voi vaikuttaa myös ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Meluhaitat ilmenevät useimmiten koettuna häiritsevyytenä, unihäiriöinä sekä levon, keskittymisen ja oppimisen vaikeutumisena.  

Huomioi melu

Asuinpaikkaa valittaessa on mahdollisuuksien mukaan hyvä miettiä etukäteen, millaisessa ääniympäristössä on valmis asumaan. Katsomalla karttaa, kuuntelemalla ja kysymällä etukäteen, voi välttää suuret yllätykset muuton jälkeen.

Jokainen voi omilla liikkumisvalinnoillaan vaikuttaa liikenteen melupäästöihin kulkemalla auton sijasta jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Autoillessa ajotavalla on huomattava vaikutus myös syntyvään meluun.

Neuvoja kiinteistöjen omatoimiseen liikennemelun torjuntaan -opas

Oppaan tarkoituksena on antaa kuntalaisille perustiedot toimenpiteistä, joilla on mahdollista parantaa asuinpaikan melutilannetta omatoimisesti. Oppaassa annetaan tietoa mm. rakennusten tontille sijoittelun ja rakennesuunnittelun, kuten ikkuna- ja seinärakenteiden, merkityksestä melun vaimentamisessa sekä meluaitojen rakentamisesta. JAA
08.10.2018 10:49