Suoraan sisältöön

Moottoriajoneuvoliikenteen määrät


Helsingin moottoriajoneuvoliikenteen kehitystä seurataan neljällä kehämäisellä ja yhdellä poikittaislaskentalinjalla. Laskentalinjoilla mitataan Helsingin niemen rajan, kantakaupungin rajan, kaupungin nykyisen sekä vuoden 2008 mukaisen rajan ylittävä moottoriajoneuvoliikenteen määrä. Poikittaislaskentalinjalla mitataan itä–länsisuuntaisen liikenteen määrä keskuspuiston käytävän kohdalla. Laskentalinjat kattavat kaikki säteittäiset ja poikittaiset pääväylät.

Karttakuva Helsingin kaupungin moottoriajoneuvoliikenteen laskentapisteistä ja laskentalinjoista. Kaupungin sisin laskentalinja niemen raja koostuu yhteensä yhdeksästä laskentapisteestä. Toiseksi sisin laskentalinja kantakaupungin raja koostuu 11 laskentapisteestä sekä uloin laskentalinja kaupungin raja 24 laskentapisteestä. Keskuspuiston kohdalla kulkevaan poikittaislaskentalinjaan kuuluu yhteensä kuusi laskentapistettä.

Liikenteen kehityksen seurannassa käytettävät laskentalinjat

Vuonna 2020 liikkumiseen ja myös autoliikenteen määriin vaikutti selvästi koronaepidemian myötä muuttuneet elämäntavat ja liikkumistarpeet. Vuoden 2020 syysarkipäivänä Helsingin niemen rajan ylitti keskimäärin 169 000, kantakaupungin rajan 293 000, kaupungin vuoden 2008 mukaisen rajan 517 000 ja poikittaislinjan 221 000 autoa ja raitiovaunua. Verrattuna edelliseen vuoteen liikennemäärät laskivat kaikilla laskentalinjoilla erityisesti koronaepidemian vaikutuksista johtuen.

Viivakuvio moottoriajoneuvoliikenteen laskentalinjojen kehityksestä vuosina 1971-2020. Vuosikymmenien aikana kasvu on ollut suurinta kaupungin rajalla kun taas niemen rajalla ja kantakaupungin rajalla määrät ovat kääntyneet loivaan laskuun. Poikittaislinjalla liikennemäärät kasvoivat ennen vuosituhannen vaihdetta, mutta ovat sen jälkeen pysyneet lähes samana. Vuonna 2020 liikennemäärät laskivat poikkeuksellisen paljon kaikilla linjoilla.

Moottoriajoneuvoliikenteen kehitys linjoittain 1971-2020

Viimeisen kymmenen vuoden aikana niemen rajan autoliikenteen määrät ovat pudonneet yhteensä 29 %. Viimeisen viiden vuoden aikana laskua on ollut puolestaan 22 %. Kantakaupungin rajan autoliikenne on vähentynyt kymmenessä vuodessa 17 % ja viidessä vuodessa 14 %. Kaupungin vuoden 2008 mukaisen rajan ylittävä autoliikenne laski nyt kymmenen vuoden takaiseen verrattuna 9 % ja viiden vuoden takaiseen verrattuna 11 %. Kaupungin rajan liikennemäärät ovat yleisesti olleet loivassa kasvussa ennen vuoden 2020 poikkeuksellista liikennetilannetta. Myös yleisesti tasaisena pysyneet poikittaislaskentalinjan liikennemäärät laskivat nyt kymmenen vuoden takaiseen verrattuna noin 10 %. Verrattuna viiden vuoden takaiseen poikittaislinjan liikenne-määrät laskivat 9 %. Kaikki laskentalinjat yhteenlaskettuna autoliikenteen määrä syksyllä 2020 oli 14 % pienempi kuin vuonna 2010. Viiden vuoden takaisesta linjojen yhteenlaskettu autoliikennemäärä laski 13 %. Verrattuna edelliseen vuoteen autoliikenteen yhteenlaskettu määrä tippui 9 %.

Taulukko liikennemäärien muutoksista laskentalinjoittain kymmenen, viiden ja yhden vuoden aikana. Vuoteen 2010 verrattuna liikennemäärät ovat laskeneet vuonna 2020 nimen rajalla 29 %, Kantakaupungin rajalla 17 %, vuoden 2008 mukaisella kaupungin rajalla 9 %, nykyisellä kaupungin rajalla 10% ja poikittaislaskentalinjalla 10 %. Vuoteen 2019 verrattuna liikennemäärät laskivat vuonna 2020 niemen rajalla 9 %, Kantakaupungin rajalla 8 %, vuoden 2008 mukaisella kaupungin rajalla 10 %, nykyisellä kaupungin rajalla 10% ja poikittaislaskentalinjalla 9 %.

Moottoriajoneuvoliikenteen kehitys viimeisen kymmenen, viiden ja yhden vuoden aikana

Tarkempaa tietoa liikennemäärien laskentalinjakohtaisesta kehityksestä löytyy esitteestä: Liikenteen kehitys Helsingissä 2020.

Vuoden 2020 lopussa Helsingissä oli rekisteröity noin 325 500 autoa, joista liikennekäytössä oli 252 100. Rekisteröityjen autojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 6900:lla ja liikennekäytössä olevien noin 5300:lla. Viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröityjen autojen määrä on lisääntynyt 29 600:lla ja liikennekäytössä olevien määrä 15 600 autolla.

Vuonna 2020 henkilöautoja oli Helsingissä rekisterissä 276 900 ja liikennekäytössä 219 300. Rekisteröityjen henkilöautojen määrä 1 000 asukasta kohden (eli henkilöautotiheys) oli Helsingissä vuoden 2020 lopussa 422. Henkilöautotiheys kasvoi nyt 1,47 % edellisestä vuodesta. Vuonna 2020 Helsingissä oli liikennekäytössä 334 henkilöautoa 1 000 asukasta kohden. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta 1,73 %. Verrattuna viiden vuoden takaiseen, rekisteröityjen henkilöautojen tiheys kasvoi 4,45 % ja liikennekäytössä olevien henkilöautojen tiheys kasvoi 1,71 %.

Viivakuvio rekisteröityjen ja liikennekäytössä olevien autojen sekä henkilöautotiheyden kehityksestä Helsingissä vuosina 1970-2020. Henkilöautojen luvut on ilmoitettu tuhatta asukasta kohden. Rekisteröityjen autojen määrä on kasvanut tasaisesti vuoden 1970 10 000 autosta vuoden 2020 325 000 autoon. Kehityksessä tapahtui notkahdus 90-luvun alkupuolella. Liikennekäytössä olevien autojen ja henkilöautojen seuranta alkoi vuonna 2007. Näiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta suhteellisesti vähemmän kuin rekisteröityjen autojen tai henkilöautojen. Vuonna 2020 rekisteröityjä autoja oli hieman yli  250000. Rekisteröityjen henkilöautojen määrä tuhatta asukasta kohden on kasvanut loivasti vuoden 1970 170 henkilöautosta vuoden 2020 noin 420 henkilöautoon. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä tuhatta asukasta kohden on laskenut loivasti lähes vuosittain vuoden 2007 jälkeen. Vuonna 2020 luku oli 334.

Helsingissä rekisteröidyt ja liikennekäytössä olevat autot sekä henkilöautotiheys (1970-2020)
25.08.2021 17:29