Suoraan sisältöön

Liikenneonnettomuudet

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää liikenneonnettomuusrekisteriä, jonka tiedot perustuvat poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin. Liikenneonnettomuusrekisteriin viedään Helsingin maanteillä, kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuneet onnettomuudet, jotka on pystytty paikantamaan tarkasti ja joista pystytään piirtämään tapahtumakuva eli sijoittamaan osallisten liikkumissuunnat kartalle. Yksityisillä pysäköinti- ja piha-alueilla tapahtuneita onnettomuuksia ei tallenneta rekisteriin. Tämän sivuston tilastot ja muut tiedot on koottu Helsingin liikenneonnettomuusrekisteristä.

Liikenneonnettomuusrekisteri kattaa kaikki kuolemantapaukset ja arviolta noin 2030 % henkilövahingoista. Sen avulla saadaan luotettava kuva vakavista henkilövahingoista, lukuun ottamatta jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja mopoilijoiden yksittäisonnettomuuksia sekä näiden keskinäisiä onnettomuuksia. Omaisuusvahinko-onnettomuuksien kirjaaminen poliisin tietojärjestelmään on vähentynyt siinä määrin, ettei onnettomuuksien kokonaismäärää voida kattavasti seurata rekisterin avulla. Suurta osaa omaisuusvahinko-onnettomuuksista ei ilmoiteta poliisille.

Helsingin liikenteessä tapahtui 1970-luvulla pahimmillaan vuodessa yli 1700 henkilövahinko-onnettomuutta eli kuolemaan tai loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta. Viimeisen viiden vuoden aikana määrä on ollut alle 400 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. Moottoriajoneuvoliikenteen suorite on kuitenkin samaan aikaan yli kaksinkertaistunut 1970-luvulta. Tarkat luvut onnettomuuksista löytyvät taulukosta.

 Henkilövahinko-onnettomuudet ja moottoriajoneuvoliikenteen suorite Helsingissä vuosina 1970-2018.

Helsingin liikenteessä kuolleiden määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. 1980-luvulla ja vielä 1990-luvun alkupuolella kuolemia tapahtui noin 2030 vuosittain. Tämän jälkeen kuolemien määrä alkoi vähentyä selkeästi. 2010-luvulla Helsingin liikenteessä kuoli keskimäärin seitsemän henkilöä vuodessa. Suurin osuus kuolleista on ollut lähes joka vuosi jalankulkijoita. Vuonna 2019 ei kuollut yhtään jalankulkijaa Helsingissä. Edellinen vuosi ilman jalankulkijoiden kuolemia on ollut 1900-luvun alkupuoliskolla.

Liikenneonnettomuuksissa kuolleet Helsingissä kulkumuodottain jaoteltuna vuosina 1980-2019.

Helsingin liikenteen uhrien (kuolleet ja loukkaantuneet) lukumäärä on myös vähentynyt 1980-luvun jopa noin 1200 vuosittaisesta uhrista viime vuosien alle 500 uhriin. Jalankulkijoiden uhrimäärä on vähentynyt noin neljäsosaan 1980-luvun tilanteesta.

Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Helsingissä kulkumuodottain jaoteltuna vuosina 1980-2018.

Eniten liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu nykyään auton kuljettajia. Viimeisten 20 vuoden aikana kaikkien liikkujaryhmien uhrimäärät ovat vähentyneet mopojen ja moottoripyörien kuljettajia lukuun ottamatta. Mopojen ja moottoripyörien määrä Helsingissä on kuitenkin samaan aikaan moninkertaistunut.

Liikenneonnettomuuksien uhrit liikkujaryhmittäin Helsingissä vuosina 1999-2018.

Eniten uhreja asukasmäärään suhteutettuna on 1524 -vuotiaiden ikäluokassa. Riski joutua onnettomuuteen tässä ikäluokassa on erityisen suuri auton kuljettajana tai matkustajana. Uhrimäärät ovat kuitenkin vähentyneet suhteellisesti eniten juuri lasten ja nuorten ikäluokissa viisivuotisjaksojen 20092013 ja 20142018 välillä.

    Uhrit ikäryhmittäin ja kulkumuodoittain 100 000 asukasta kohden vuosina 2009-2013 ja 2014-2018.

Jalankulkijoiden liukastumisia, kaatumisia ja kompastumisia ei tilastoida liikenneonnettomuuksina. Helsingin Rakennusviraston tutkimuksen (vuodelta 2000) mukaan jalankulkijoiden tapaturmia sattuu Helsingissä vuosittain noin 4 400 tapausta. Luvussa ovat mukana piha-alueilla tapahtuneet kaatumiset. Jalankulkijoiden yksittäisonnettomuudet ovat merkittävästi yleisempiä kuin ajoneuvojen kanssa tapahtuneet onnettomuudet. Poliisin tilastoimat noin 100 jalankulkijauhria vuosittain kattavat arviolta noin 80 % ajoneuvojen ja jalankulkijoiden välisistä liikenneonnettomuuksista.

Jalankulkijoiden henkilövahinko-onnettomuuksien vastapuolista 64 % oli henkilöautoja vuosina 20092018. Linja-autojen osuus vastapuolista oli noin 12 %. Raitiovaunujen, pakettiautojen ja polkupyörien osuus oli kullakin noin 6 %. Kuorma-autojen osuus oli 4  %. Mopot ja moottoripyörät ovat vastapuolina yhteensä noin 2 %:ssa onnettomuuksista. 

Jalankulkijoiden henkilövahinko-onnettomuuksien vastapuolien jakauma vuosina 2009-2018.

Polkupyöräilijöiden henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista poliisin aineisto kattaa arviolta vajaan viidenneksen. Polkupyöräilijöiden yksittäisonnettomuudet tulevat hyvin harvoin poliisin tietoon, auton ja polkupyörän väliset huomattavasti paremmin. Poliisi tilastoi Helsingissä pyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksia sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden keskinäisiä onnettomuuksia noin 5–10 vuodessa. Rakennusviraston tutkimuksen (vuodelta 2000) mukaan Helsingissä loukkaantui noin 1 600 pyöräilijää onnettomuuksissa, joissa ei ollut moottoriajoneuvo-osallista. Piha-alueilla sattuneet tapaukset ovat mukana luvussa.

Pyöräilijöiden henkilövahinko-onnettomuuksien vastapuolista yli 70 % oli henkilöautoja vuosina 20092018. Kahden polkupyörän välisten onnettomuuksien osuus oli 6 %. Pakettiauto oli vastapuolena vajaassa 6 %:ssa onnettomuuksista. Jalankulkijoiden osuus vastapuolista oli noin 5 % ja mopoilijoiden 4 %. Raitiovaunujen osuus vastapuolista oli selvästi pienempi kuin jalankulkijoiden onnettomuuksissa, vain noin puoli prosenttia.

Polkupyöräilijöiden henkilövahinko-onnettomuuksien vastapuolien jakauma vuosina 2009-2018.

Helsingissä tapahtuneista liikenneonnettomuuksista aiheutuu vuosittain keskimäärin noin 71 miljoonan euron yhteiskunnalliset kustannukset (vuosien 20142018 keskiarvo). Kustannuksista pääosa (95 %) syntyy kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista. Kustannusarvio perustuu Trafin ja Liikenneviraston teettämään tutkimukseen, jossa on huomioitu onnettomuuksien sekä yhteiskunnalle aiheutuvat taloudelliset menetykset että hyvinvoinnin menetys. Kustannukset on määritelty vuoden 2015 hintatasossa.

Liikenneonnettomuuksien kustannukset Helsingissä vuosina 2009-2018.

Helsingissä on viime vuosina tapahtunut vuosittain keskimäärin hieman yli 100 päihdeonnettomuutta, joista yleensä 3040 on johtanut henkilövahinkoon. 1990-luvulla päihdeonnettomuuksia tilastoitiin pahimmillaan lähes 600 vuodessa. Vuonna 2018 tapahtui vain 23 henkilövahinkoon johtanutta päihdeonnettomuutta.

  Helsingissä tapahtuneet päihdeonnettomuudet (henkilö- ja omaisuusvahingot) vuosina 1980-2018.

Päihdeonnettomuuksien osuus onnettomuuksista vähentyi 2010-luvulla verrattuna aiempiin vuosikymmeniin. Henkilövahinko-onnettomuuksista keskimäärin noin 9 % on ollut päihdeonnettomuuksia viimeisimpinä vuosina ja omaisuusvahingoista vajaa 5 %. Päihdetapausten osuus kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on kuitenkin kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana ollen nykyisin noin 44 % (vuosien 20142018 keskiarvo).

Päihdeonnettomuuksien %-osuudet kuolemaan, henkilövahinkoon ja omaisuusvahinkoon johtaneista onnettomuuksista vuosina 1982-2018.

Helsingin karttapalvelussa on esitetty liikenneonnettomuuksien tilastotietoa kartalla vuodesta 1978 alkaen jaoteltuna suurpiireittäin sekä kantakaupungin ja esikaupunkien välillä. Enemmän onnettomuustilastoja ja niiden analysointia on saatavissa Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2014—2016 -raportista. Julkaisut-osiosta löytyvät myös vanhemmat liikenneonnettomuusraportit.
09.04.2020 12:48