Suoraan sisältöön

Liikenneonnettomuudet

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää liikenneonnettomuusrekisteriä, jonka tiedot perustuvat poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin. Liikenneonnettomuusrekisteriin viedään Helsingin maanteillä, kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuneet onnettomuudet, jotka on pystytty paikantamaan tarkasti ja joista pystytään piirtämään tapahtumakuva eli sijoittamaan osallisten liikkumissuunnat kartalle. Yksityisillä pysäköinti- ja piha-alueilla tapahtuneita onnettomuuksia ei tallenneta rekisteriin. Tämän sivuston tilastot ja muut tiedot on koottu Helsingin liikenneonnettomuusrekisteristä.

Liikenneonnettomuusrekisteri kattaa kaikki kuolemantapaukset ja arviolta noin 2030 % henkilövahingoista. Sen avulla saadaan luotettava kuva vakavista henkilövahingoista, lukuun ottamatta jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja mopoilijoiden yksittäisonnettomuuksia sekä näiden keskinäisiä onnettomuuksia. Omaisuusvahinko-onnettomuuksien kirjaaminen poliisin tietojärjestelmään on vähentynyt siinä määrin, ettei onnettomuuksien kokonaismäärää voida kattavasti seurata rekisterin avulla. Suurta osaa omaisuusvahinko-onnettomuuksista ei ilmoiteta poliisille.

Helsingin liikenteessä tapahtui 1970-luvulla pahimmillaan vuodessa yli 1700 henkilövahinko-onnettomuutta eli kuolemaan tai loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta. Viimeisen kuuden vuoden aikana määrä on ollut alle 400 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. Vuonna 2019 tapahtui 344 henkilövahinko-onnettomuutta. Moottoriajoneuvoliikenteen suorite on kuitenkin samaan aikaan yli kaksinkertaistunut 1970-luvulta. Tarkat luvut onnettomuuksista löytyvät taulukosta.

 Henkilövahinko-onnettomuudet ja moottoriajoneuvoliikenteen suorite Helsingissä vuosina 1970-2019.

Helsingin liikenteessä kuolleiden määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. 1980-luvulla ja vielä 1990-luvun alkupuolella kuolemia tapahtui noin 2030 vuosittain. Tämän jälkeen kuolemien määrä alkoi vähentyä selkeästi. 2010-luvulla Helsingin liikenteessä kuoli keskimäärin seitsemän henkilöä vuodessa. Suurin osuus kuolleista on ollut lähes joka vuosi jalankulkijoita. Vuonna 2019 ei kuollut yhtään jalankulkijaa Helsingissä. Edellinen vuosi ilman jalankulkijoiden kuolemia on ollut 1900-luvun alkupuoliskolla.

Liikenneonnettomuuksissa kuolleet Helsingissä kulkumuodottain jaoteltuna vuosina 1980-2020.

Helsingin liikenteen uhrien (kuolleet ja loukkaantuneet) lukumäärä on myös vähentynyt 1980-luvun jopa noin 1200 vuosittaisesta uhrista viime vuosien 400500 uhriin. Jalankulkijoiden uhrimäärä on vähentynyt noin neljäsosaan 1980-luvun tilanteesta. Vuonna 2019 uhreja oli yhteensä 420.

Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Helsingissä kulkumuodottain jaoteltuna vuosina 1980-2019.

Eniten poliisin tietoon tulleissa liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu nykyään auton kuljettajia. Viimeisten 20 vuoden aikana kaikkien kulkumuotojen uhrimäärät ovat vähentyneet mopojen kuljettajia lukuun ottamatta. Mopojen määrä Helsingissä on kuitenkin samaan aikaan moninkertaistunut.

Liikenneonnettomuuksien uhrit kulkumuodottain Helsingissä vuosina 2000-2019.

Eniten uhreja asukasmäärään suhteutettuna on 1524 -vuotiaiden ikäluokassa. Riski joutua onnettomuuteen tässä ikäluokassa on erityisen suuri auton kuljettajana tai ajoneuvon matkustajana. Uhrimäärät ovat kuitenkin vähentyneet suhteellisesti eniten juuri lasten ja nuorten ikäluokissa viisivuotisjaksojen 20102014 ja 20152019 välillä.

    Uhrit ikäryhmittäin ja kulkumuodoittain 100 000 asukasta kohden vuosina 2010-2014 ja 2015-2019.

Jalankulkijoiden liukastumisia, kaatumisia ja kompastumisia ei tilastoida liikenneonnettomuuksina. Helsingin Rakennusviraston tutkimuksen (vuodelta 2000) mukaan jalankulkijoiden tapaturmia sattuu Helsingissä vuosittain noin 4 400 tapausta. Luvussa ovat mukana piha-alueilla tapahtuneet kaatumiset. Jalankulkijoiden yksittäisonnettomuudet ovat merkittävästi yleisempiä kuin ajoneuvojen kanssa tapahtuneet onnettomuudet. Poliisin tilastoimat noin 100 jalankulkijaonnettomuutta vuosittain kattavat arviolta noin 80 % ajoneuvojen ja jalankulkijoiden välisistä liikenneonnettomuuksista.

Jalankulkijoiden henkilövahinko-onnettomuuksien vastapuolista noin 64 % oli henkilöautoja vuosina 20102019. Linja-autojen osuus vastapuolista oli noin 13 % ja pakettiautojen noin 6 %. Raitiovaunujen ja polkupyörien osuus oli molemmilla noin 5 %. Kuorma-autojen osuus oli 3,5  %. Mopot ja moottoripyörät olivat vastapuolina yhteensä noin 2 %:ssa onnettomuuksista. 

Jalankulkijoiden henkilövahinko-onnettomuuksien vastapuolien jakauma vuosina 2010-2019.

Polkupyöräilijöiden henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista poliisin aineisto kattaa arviolta vajaan viidenneksen. Polkupyöräilijöiden yksittäisonnettomuudet tulevat hyvin harvoin poliisin tietoon, auton ja polkupyörän väliset huomattavasti paremmin. Poliisi tilastoi Helsingissä pyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksia sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden keskinäisiä onnettomuuksia noin 5–10 vuodessa. Rakennusviraston tutkimuksen (vuodelta 2000) mukaan Helsingissä loukkaantui noin 1 600 pyöräilijää onnettomuuksissa, joissa ei ollut moottoriajoneuvo-osallista. Piha-alueilla sattuneet tapaukset ovat mukana luvussa.

Pyöräilijöiden henkilövahinko-onnettomuuksien vastapuolista lähes 72 % oli henkilöautoja vuosina 20102019. Pakettiauto oli vastapuolena noin 6 %:ssa onnettomuuksista. Kahden polkupyörän välisten onnettomuuksien osuus oli noin 5 %. Jalankulkijoiden osuus vastapuolista oli 4,4 % ja mopoilijoiden 3,4 %. Raitiovaunujen osuus vastapuolista oli selvästi pienempi kuin jalankulkijoiden onnettomuuksissa, vain noin puoli prosenttia.

Polkupyöräilijöiden henkilövahinko-onnettomuuksien vastapuolien jakauma vuosina 2010-2019.

Helsingissä tapahtuneista liikenneonnettomuuksista aiheutuu vuosittain keskimäärin noin 68 miljoonan euron yhteiskunnalliset kustannukset (vuosien 20152019 keskiarvo). Kustannuksista pääosa (95 %) syntyy kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista. Kustannusarvio perustuu Trafin ja Liikenneviraston teettämään tutkimukseen, jossa on huomioitu onnettomuuksien sekä yhteiskunnalle aiheutuvat taloudelliset menetykset että hyvinvoinnin menetys. Kustannukset on määritelty vuoden 2015 hintatasossa.

Liikenneonnettomuuksien kustannukset Helsingissä vuosina 2010-2019.

Helsingissä on viime vuosina tapahtunut vuosittain keskimäärin hieman yli 100 päihdeonnettomuutta, joista noin 30 on johtanut henkilövahinkoon. 1990-luvulla päihdeonnettomuuksia tilastoitiin pahimmillaan lähes 600 vuodessa. Vuonna 2019 tapahtui 29 henkilövahinkoon johtanutta päihdeonnettomuutta.

Helsingissä tapahtuneet päihdeonnettomuudet (henkilö- ja omaisuusvahingot) vuosina 1980-2019.

Päihdeonnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista vähentyi 2010-luvulla verrattuna aiempiin vuosikymmeniin. Henkilövahinko-onnettomuuksista keskimäärin noin 9 % on ollut päihdeonnettomuuksia viimeisimpinä vuosina ja omaisuusvahingoista noin 5 %. Päihdetapausten osuus kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on kuitenkin kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana ollen nykyisin noin 38 % (vuosien 20152019 keskiarvo).

Päihdeonnettomuuksien %-osuudet kuolemaan, henkilövahinkoon ja omaisuusvahinkoon johtaneista onnettomuuksista vuosina 1982-2019.

Helsingin karttapalvelussa on esitetty liikenneonnettomuuksien tilastotietoa kartalla vuodesta 1978 alkaen jaoteltuna suurpiireittäin sekä kantakaupungin ja esikaupunkien välillä. Enemmän onnettomuustilastoja ja niiden analysointia on saatavissa Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2014—2016 -raportista. Julkaisut-osiosta löytyvät myös vanhemmat liikenneonnettomuusraportit.
23.12.2020 14:47