Suoraan sisältöön

Pakokaasut

Pakokaasujen hiukkaspäästöt sisältävät erilaisia haitallisia yhdisteitä

Helsingissä ilmanlaatua heikentävät eniten autoliikenteen päästöt, koska ne purkautuvat lähelle hengityskorkeutta. Pakokaasupäästöt ovat myös suurimmillaan ruuhka-aikoina paljon liikennöidyillä alueilla. Niillä usein liikkuu runsaasti ihmisiä, jolloin he altistuvat pakokaasupäästöille.

Autojen pakokaasut sisältävät lukuisan määrän erilaisia kaasumaisessa ja hiukkasmaisessa muodossa olevia epäpuhtauksia. Kaasumaisia epäpuhtauksia ovat mm. typpidioksidi (NO2), typpimonoksidi (NO), hiilimonoksidi (CO) eli häkä ja erilaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) kuten bentseeni.

Pakokaasun pienhiukkaset (PM2,5) koostuvat puolestaan pääasiassa mustasta hiilestä ja monista orgaanisia yhdisteistä kuten polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (PAH). Lisäksi pakokaasun hiukkasissa on hieman erilaisia metalliyhdisteitä. Pakokaasujen hiukkaspäästöt ovat peräisin pääosin dieselautoista.

Typpidioksidin raja-arvo ylittyy vilkkaissa katukuiluissa

Liikenteen pakokaasupäästöt aiheuttavat edelleen korkeita typpidioksidin (NO2) pitoisuuksia keskustan vilkasliikenteisissä katukuiluissa. Pitoisuudet ovat kuitenkin viime vuosina olleet laskusuunnassa. Vuonna 2020 HSY:n mittauksin ei havaittu NO2:n vuosiraja-arvon ylityksiä.

Typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksille annetut kansalliset ohjearvot sekä Maailman terveysjärjestön pienhiukkasille antamat ohjearvot puolestaan ylittyvät laajemmalla alueella, ts. monien pääkaupunkiseudun katujen ja pääväylien läheisyydessä. Pakokaasut aiheuttavat ohjearvoylityksiä etenkin tyynellä säällä, koska tällöin saasteiden leviäminen ja laimeneminen on heikkoa.

Typpidioksidin paikoitellen suuret pitoisuudet ja raja-arvon ylittyminen aiheutuvat autoliikenteen, erityisesti dieselautojen päästöistä. Dieselautojen osuus lähti nopeasti nousuun vuonna 2008 voimaan tulleen veromuutoksen myötä. Tuolloin uusien dieselautojen suorat typpidioksidipäästöt kasvoivat hiukkaspäästöjen vähentämiseksi tehtyjen tekniikkaratkaisujen myötä. Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa valmistettavien dieselautojen typenoksidipäästöjen arvioidaan olevan matalampia myös todellisessa ajossa. Siihen ovat vaikuttaneet uudenlaiset testausmenetelmät ja lakisääteiset testaussyklit, jotka pakottavat autonvalmistajat vähentämään päästöjä.

Ajankohtaisin tieto löytyy HSY:n ilmanlaatusivustolta

Ilmanlaatusivustolta saa tietoa ilmansaasteista ja niiden terveysvaikutuksista sekä toimintaohjeita tilanteisiin, jolloin ilmanlaatu on huono tai erittäin huono.

Ilmanlaatusivusto (HSY)
08.06.2022 15:56