Suoraan sisältöön

Pakokaasut

Pakokaasujen hiukkaspäästöt sisältävät erilaisia haitallisia yhdisteitä

Helsingissä ilmanlaatua heikentävät eniten autoliikenteen päästöt, koska ne purkautuvat lähelle hengityskorkeutta. Pakokaasupäästöt ovat myös suurimmillaan ruuhka-aikoina paljon liikennöidyillä alueilla. Niillä usein liikkuu runsaasti ihmisiä, jolloin he altistuvat pakokaasupäästöille.

Autojen pakokaasut sisältävät lukuisan määrän erilaisia kaasumaisessa ja hiukkasmaisessa muodossa olevia epäpuhtauksia. Kaasumaisia epäpuhtauksia ovat mm. typpidioksidi (NO2), typpimonoksidi (NO), hiilimonoksidi (CO) eli häkä ja erilaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) kuten bentseeni.

Pakokaasun pienhiukkaset (PM2,5) koostuvat puolestaan pääasiassa mustasta hiilestä ja monista orgaanisia yhdisteistä kuten polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (PAH). Lisäksi pakokaasun hiukkasissa on hieman erilaisia metalliyhdisteitä. Pakokaasujen hiukkaspäästöt ovat peräisin pääosin dieselautoista.

Dieselautojen suorat typpidioksidipäästöt kasvaneet

Autojen katalysaattorit ja hiukkassuodattimet ovat vähentäneet pakokaasupäästöjä vuosien kuluessa. Siitä huolimatta pakokaasut heikentävät edelleen merkittävästi ilmanlaatua vilkasliikenteisten katujen ja pääväylien läheisyydessä. Dieselautojen suorat typpidioksidipäästöt ovat kasvaneet hiukkaspäästöjen vähentämiseksi tehtyjen teknisten ratkaisujen myötä.

Kun ilmanlaatu heikkenee huonoksi, siitä voi aiheutua terveyshaittoja herkille yksilöille, joita ovat hengitys- ja sydänsairaat, kaikenikäiset astmaatikot, lapset sekä iäkkäät.

Typpidioksidin raja-arvo ylittyy vilkkaissa katukuiluissa

Liikenteen pakokaasujen vaikutuksesta typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy paikoin Helsingin vilkasliikenteisissä katukuiluissa.

Typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksille annetut kansalliset ohjearvot sekä Maailman terveysjärjestön pienhiukkasille antamat ohjearvot puolestaan ylittyvät laajemmalla alueella, ts. monien pääkaupunkiseudun katujen ja pääväylien läheisyydessä. Pakokaasut aiheuttavat ohjearvoylityksiä etenkin tyynellä säällä, koska tällöin saasteiden leviäminen ja laimeneminen on heikkoa.

Ajankohtaisin tieto löytyy HSY:n ilmanlaatusivustolta

Ilmanlaatusivustolta saa tietoa ilmansaasteista ja niiden terveysvaikutuksista sekä toimintaohjeita tilanteisiin, jolloin ilmanlaatu on huono tai erittäin huono.

Ilmanlaatusivusto (HSY)
06.12.2019 01:00