Suoraan sisältöön

Tie- ja katuliikenteen meluhaitat

Tieliikenne merkittävin meluhaittojen aiheuttaja

Vajaa 40 prosenttia helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla katujen ja maanteiden liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB. Melualueilla olevia asuinrakennuksia on erityisesti kantakaupungissa, sisääntuloväylien varrella sekä Kehä I:n ja Tuusulanväylän liittymäalueen ympäristössä.

Tieliikenteen melu syntyy pääosin moottorin ja renkaiden äänistä, suurilla nopeuksilla myös ilmavirtauksen aiheuttamasta äänestä. Moottorin melu on määräävä pienillä nopeuksilla, suuremmilla nopeuksilla määräävä tekijä on renkaiden ja tienpinnan kosketuksesta syntyvä melu.

Maankäytön suunnittelu osa meluntorjuntaa

Maankäytön ja liikenteen suunnittelulla on liikennemelun ennaltaehkäisyssä ensisijainen asema. Melu huomioidaan jo maankäytön suunnitteluvaiheessa. Tavoite on, että melutaso ei haitallisesti ylitä ohjearvoja ulkona leikki- ja oleskelualueilla sekä parvekkeilla ja asuntojen sisätiloissa.

Meluntorjunta toteutetaan ensisijaisesti rakennusten sijoittelulla ja rakentamista ohjaavilla asemakaavamääräyksillä.

Melupäästön vähentäminen

Meluntorjunnan keinot ovat tehokkaimpia silloin, kun ne vaikuttavat suoraan syntyvään melupäästöön.

Katu- ja tiemelun osalta melun syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. liikennemäärä, ajoneuvojen nopeus, raskaiden ajoneuvojen osuus, liikenteen sujuvuus, autojen renkaat, ajoradan päällyste. Näihin vaikuttamalla, voidaan melutasoja ja melulle altistumista vähentää.

Kaupungissa, etenkin kantakaupungissa, ikkunoiden ja raitisilmaventtiileiden äänieristyksen parantaminen on meluntorjuntakeino, jolla saadaan nopeasti myönteisiä vaikutuksia.

Jo vanhojen ikkunoiden tiivistäminen tai lisälasin lisääminen nykyisten ikkunoiden sisäpuolelle, voivat parantaa asumisviihtyisyyttä huomattavasti. Parannettaessa ikkunoiden ääneneristävyyttä parannetaan useimmiten myös energiatehokkuutta.

Meluesteitäkin tarvitaan edelleen

Paikoin melun leviämistä voidaan estää rakentamalla meluesteitä. Meluesteisiin tulisi turvautua vasta viimeisenä keinona. Meluesteiden rakentaminen harkitaan tarkoin kohdekohtaisesti, koska katujen varsilla niiden kustannus-hyötysuhde on usein huono. 

Kiinteistön piha-aitana toteutettava tonttimeluaita on usein varteen otettava vaihtoehto kadun varteen sijoitettavalla meluesteelle.

Kaupunki vastaa kaduista, valtio maanteistä

Kaupungin ylläpitämän katuverkon meluntorjuntatyötä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri kaupungin toimijoiden kesken. 

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa maankäytön ja liikenteen suunnittelusta, meluesteistä ja katujen päällysteistä, melutilanteen seurannasta ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien valmistelusta.

Helsingin alueella sijaitsevien maanteiden (esim. Kehä I, Länsiväylä, Tuusulanväylä) meluntorjunnasta kuten meluesteistä, nopeusrajoituksista ja päällystevalinnoista vastaa pääosin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Meluntorjunta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kaupungin kanssa.06.12.2019 00:59