Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

HKL, Helsinki

Hämeentie 86
00550 Helsinki
PL 55250, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1071
Toimipiste kartalla

Raideliikenne

Rautatieliikenteen melulle altistuminen

Vuoden 2017 meluselvityksen mukaan noin 14 prosenttia Helsingin asukkaista asuu alueilla, joilla rautatieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB. Melulle altistumista on pitkällä aikavälillä hieman vähentänyt tavaraliikenteen poistuminen pääradalta Vuosaaren sataman avautumisen jälkeen sekä aiempaa hiljaisempi junakalusto. Viime vuosina liikennemäärät pääradalla ovat kuitenkin kasvaneet ja kaukoliikenteen junien nopeustaso on noussut, joka on kasvattanut altistujamääriä vuoteen 2012 verrattuna.

Raitiolinjat kulkevat kantakaupungin tiheästi asutuilla kaduilla, jolloin meluhaittoja ei täysin ole mahdollista välttää. Päiväajan keskiäänitasoilla tarkasteltuna altistujamäärät ovat kasvaneet aiempaan verrattuna uuden rataverkoston ja uuden asuinrakentamisen myötä. Myös metroliikenteen laskennallisia altistujamääriä on kasvattanut uusi asuinrakentaminen. Uudessa rakentamisessa huomioidaan kuitenkin meluntorjunta.

Raitioliikenteen meluntorjunta

Raitioliikenteen melua pyritään ensisijaisesti ehkäisemään jo ennalta reittien ja ratojen linjaamisessa, pysäkkien sijoittelussa, liikennejärjestelyissä ja kalustovalinnoissa sekä huolto- ja kunnossapitotöissä.

Melun kannalta ongelmallisimpia ovat ratojen kaarteet ja vaihteet. Kaarteiden kirskuntaa estetään voitelulla ja hionnalla sekä nopeusrajoituksin.

Vaihteissa liikennöinti voi aiheuttaa kolinaa ja tärinää. Tätä on vaikea kokonaan välttää. Ongelmien minimoimiseksi vaihdealueet rakennetaan ja ylläpidetään huolellisesti.

Raitioteiden aiheuttamaan meluun vaikuttaa myös kuljettajien ajotapa, johon pyritään vaikuttamaan kuljettajien ajotapakoulutuksella.

Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL vastaa raitiovaunujen liikennöinnistä sekä ratojen hoidosta.

Metron meluntorjunta

Metroliikenne aiheuttaa sekä ilma- että runkoääntä ja tärinää. Metron melua pyritään ehkäisemään mahdollisimman hyvin jo ennalta. Myös kalustohankinnoissa kiinnitetään huomiota meluun.

Metroradan kunnossapito kiskoja hiomalla sekä kaluston kunnossapito pyöriä sorvaamalla, ovat ensisijaisia keinoja metromelun vähentämisessä.

Meluntorjuntaa on toteutettu myös rakentamalla meluesteitä sekä melukaiteita siltojen peruskorjausten yhteydessä.

HKL vastaa metrojen liikennöinnistä sekä ratojen, asemien ja varikoiden hoidosta.

Rautateiden meluntorjunta

Pääosa rautatieliikenteen melusta syntyy veturin ja vaunujen pyörien ja kiskojen kosketuskohdista. Tätä melua voidaan vähentää jonkin verran kiskojen hionnalla. Suurimmilla nopeuksilla liikkuvissa junissa ilmavirtauksen aiheuttama melu on merkittävää. Myös radan kunnossapitotyöt aiheuttavat melua.

Rautateiden melun- ja tärinäntorjunnasta vastaa Liikennevirasto yhteistyössä kunnan kanssa. Lähivuosina rautateiden meluntorjunnan pääpaino on pääkaupunkiseudun ulkopuolella eikä esim. uusia meluesteitä ole suunnitteilla Helsingin alueella. 

Melu- ja tärinähaittojen ehkäisyssä kaavoitus on avainasemassa. Kun rautateiden varteen kaavoitetaan uutta asutusta, selvitetään tarvittava melun- ja tärinäntorjunta.06.12.2019 00:59