Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

HKL, Helsinki

Hämeentie 86
00550 Helsinki
PL 55250, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1071
Toimipiste kartalla

Melu

Liikennemelu Helsingissä

Helsingin maapinta-alasta noin kolmannes on liikenteen melualuetta. Lähes 40 % helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla liikenteen melutaso ylittää päiväajan ohjearvotason 55 dB. Tie- ja katuliikenne on selvästi suurin meluhaittojen aiheuttaja. Kantakaupungin alueella myös raitioliikenteen melulle altistujia on runsaasti.

Meluhaittojen ehkäisyssä maankäytön suunnittelu on avainasemassa

Maankäytön suunnittelu on tehokas keino ennaltaehkäistä meluongelmien syntymistä ja myös ratkaista niitä. Pyrkimys tiivistää kaupunkirakennetta etenkin hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle on meluntorjunnan kannalta vaativa ratkaisu.

Melun aiheuttamia haittoja pyritään torjumaan melupäästöön vaikuttamalla eli vaimentamalla melulähdettä esimerkiksi vähentämällä ajoneuvojen melupäästöjä, rajoittamalla liikenteen määrää tai sen nopeutta. 

Melun leviämistä voidaan estää maaston muotoilulla, toimintojen sijoittelulla tai erilaisin meluestein. Meluntorjuntaa toteutetaan myös suojaamalla melulle herkkää kohdetta tai toimintoa esimerkiksi rakennusten sijoittelulla, asuntojen pohjaratkaisuilla tai ääneneristävyyden parantamisella.

Melulla negatiivisia vaikutuksia

Melu vähentää elinympäristön viihtyisyyttä ja laatua erityisesti asumiseen käytettävillä alueilla ja virkistysalueilla. Liikenteen melu voi vaikuttaa myös ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Meluhaitat ilmenevät useimmiten koettuna häiritsevyytenä, unihäiriöinä sekä levon, keskittymisen ja oppimisen vaikeutumisena.  

Huomioi melu

Asuinpaikkaa valittaessa on mahdollisuuksien mukaan hyvä miettiä etukäteen, millaisessa ääniympäristössä on valmis asumaan. Katsomalla karttaa, kuuntelemalla ja kysymällä etukäteen, voi välttää suuret yllätykset muuton jälkeen.

Jokainen voi omilla liikkumisvalinnoillaan vaikuttaa liikenteen melupäästöihin kulkemalla auton sijasta jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Autoillessa ajotavalla on huomattava vaikutus myös syntyvään meluun.

Liikennemelu ja koti – neuvoja asuintalon meluntorjuntaan

Oppaassa annetaan vinkkejä toimenpiteistä, joilla oman kodin ääneneristystä ja meluntorjuntaa voi parantaa. Oppaassa kerrotaan mm. ikkuna- ja seinärakenteiden merkityksestä melun vaimentamisessa.06.12.2019 00:59

Liikenteen melukartat

Vuoden 2017 selvityksessä arvioitiin liikennemelun leviämistä Helsingissä.

Tie- ja katuliikenne

Tieliikenne on merkittävin meluhaittojen aiheuttaja.

Raideliikenne

Raideliikenteen melulle altistuu noin 10 % helsinkiläisistä.

Lentoliikenne

Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueella asuu noin 12 000–14 000 asukasta.