Suoraan sisältöön

Yleiset määräykset

1 § Tavoite, soveltamisala ja suhde muihin säädöksiin

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) täytäntöön panemiseksi on Helsingin kaupungissa noudatettava näitä ympäristönsuojelumääräyksiä. Määräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella, jollei jäljempänä toisin määrätä.

Määräyksiä ei sovelleta toimintaan, joka on ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista tai rekisteröitävää. Määräyksiä ei myöskään sovelleta ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaiseen toimintaan, 120 §:n mukaisiin tilanteisiin tai 136 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitusmenettelyyn, puolustusvoimien toimintaan tai rajavartiolaitoksen toimintaa.

Määräyksiä ei sovelleta kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin laajamittaista tai vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavassa lupa- tai ilmoitusvelvollisessa laitoksessa.

Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti. Tällaisia määräyksiä ovat mm. pääkaupunkiseudun yleiset jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestys.

2 § Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 

Ympäristönsuojelumääräysten antaminen on delegoitu Helsingin kaupungin hallintosäännössä (kvsto 3.5.2017, 206 §) kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, joka antaa määräykset ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, mikä on Helsingissä kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto sekä Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut (kaupunkiymparisto@hel.fi, 09 310 1635).

3 § Paikalliset olosuhteet

Helsingin kaupungissa on alueita, joilla ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja määräyksiä.

Tärkeillä pohjavesialueilla tarkoitetaan Vartioharjun, Tattarisuon, Vuosaaren, Santahaminan, Isosaaren ja pääosin Vantaan puolelle sijoittuvan Fazerilan pohjavesialueita.  Pohjavesialueet on kuvattu esimerkiksi Helsingin karttapalvelussa (Kartta.hel.fi -> Ympäristö ja luonto -> Geotekniset kohteet).

Tulvavaara-alueella tarkoitetaan alueita, jotka jäävät veden alle kerran viidessäkymmenessä vuodessa tapahtuvan meritulvan aikana. Alueet on esitetty Suomen ympäristökeskuksen tulvakarttapalvelussa.

Paikallisina olosuhteina pidetään myös sitä, että Helsinki koostuu pääosin tiheästi rakennetuista alueista ja Helsingissä on paljon ranta-alueita ja saaria, joihin ei ole tieyhteyttä.
06.12.2019 06:10