Suoraan sisältöön

Ilmastonsuojelu

Helsinki tavoittelee hiilineutraalisuutta 2035


Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia Helsingin luontoon, rakennettuun ympäristöön ja talouteen. Ilmastonmuutosta tulee hillitä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja muutokseen sopeutua.

Helsinki kuuluu kansainväliseen Carbon Neutral Cities Alliance -verkostoon (CNCA), jonka kaikki jäsenkaupungit tavoittelevat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80‒100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä tai aikaisemmin. Verkostoon kuuluvat kaupungit suhtautuvat ilmastonmuutoksen torjuntaan vakavasti ja voivat innovaatioillaan ja esimerkillään vaikuttaa omaa osuuttaan merkittävämmällä tavalla ihmiskunnan tulevaisuuteen.

Helsingin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasuja 60 % vuoteen 2030 mennessä ja olla hiilineutraali vuonna 2035.  Kaupungin ilmastotyöstä on kerrottu tarkemmin Helsingin ilmastoteot -sivustolla.

Hiilineutraalisuustavoite on asetettu Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021.

Energiatulevaisuus

Globaalin ilmastohaasteen ratkaisuun tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiatulevaisuus.  

Tulevaisuudessa tuotetaan merkittävä määrä aurinko- ja tuulivoimaa, mutta entistäkin enemmän kierrätettyä energiaa sekä tulevaisuuden uusilla tekniikoilla tuotettua energiaa. Talvisin tarvitaan vielä toistaiseksi polttamalla tuotettua lämpöä. Jatkossakin energiaa tuotetaan kaupungissa, lähellä asiakkaita. 

Pitkällä aikavälillä Helenin tavoitteena on kokonaan ilmastoneutraali energiantuotanto. Tavoitteena vuoteen 2025 mennessä on:

  • Vähentää päästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta.
  • Kasvattaa uusiutuvan energian osuus 25 prosenttiin.
  • Puolittaa kivihiilen käyttö.

Yleiskaava

Yleiskaavoituksella vaikutetaan tulevaisuuden asumiseen ja liikkumiseen.

Helsinki sopeutuu ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutoksen hillintätoimista huolimatta ilmasto lämpenee. Yhteiskuntien tulee varautua niihin muuttuvan ilmaston aiheuttamiin sosiaalisiin, yhteiskunnallisiin, terveydellisiin ja ympäristöllisiin seurauksiin, joita ei voida enää välttää.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa kaupungeilla on erityinen rooli, sillä suuri osa keinoista on kaupunkien toimivallassa. Helsinki varautuu ilmastonmuutokseen mm. hulevesien luonnonmukaisen hallinnan keinoin ja kehittämällä työkaluja suunnittelijoiden käyttöön. Helsinki on koonnut sopeutumisen visiot, prioriteetit ja keinot yhteiseen suunnitelmaan, Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksiin 2019– 2025.

Kaupunginhallitus hyväksyi linjaukset toukokuussa 2019. Linjauksia toteuttamalla Helsinki voi sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Toimillaan kaupunki pyrkii vähentämään ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden haitallisia vaikutuksia yhteiskunnan toimintakykyyn, talouteen, luontoon ja ihmisten arkipäivään. Kaupunki pyrkii myös hyödyntämään mahdollisia muuttuvasta ilmastosta aiheutuvia etuja.

Tulviin ja sään ääri-ilmiöihin varaudutaan

Kaupungin tavoitteena on parantaa tulva- ja hulevesien sekä lumen hallintaa ja sään ääri-ilmiöihin varautumista. Helsingin kaupungin hulevesiohjelman kautta pyritään mm. hulevesien aiheuttamien tulvimishaittojen ehkäisyyn ja poistamiseen.

Helsingin tulvastrategiassa esitetään keinoja merivesi-ja vesistötulvien aiheuttamien vahinkojen vähentämiseen ja estämiseen. Asukkaille suunnattu Helsingin kaupungin tulvaohje neuvoo, kuinka asukkaat voivat varautua tulviin ennalta, kuinka suojata omaisuuttaan ja kiinteistönsä tulvilta ja mitä ovat asukkaan, kiinteistönomistajan ja vuokranantajan velvollisuudet tulvatilanteessa.22.09.2020 11:18