Suoraan sisältöön

Ilmastonsuojelu

Helsingin kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Jotta kaupunki on turvallinen ja ilmastonkestävä myös muuttuvissa olosuhteissa, Helsinki myös sopeutuu ilmastonmuutokseen.

YK:n ilmastosopimuksen periaatteen mukaan kehittyneillä mailla on erityinen velvoite johtaa toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomen pääkaupunkina Helsinki haluaa näyttää mallia modernin ilmastovastuun kantajana. Tämä näkyy suorina tekoina ja mittavina päästövähennyksinä kaupungin omassa toiminnassa. Samanaikaisesti huolehdimme myös helsinkiläisten yksilöiden ja yhteisöjen ottamisesta mukaan ilmastotyöhön. Lue lisää kaupungin ilmastotyöstä Helsingin ilmastoteot -sivustolta.

Hiilineutraali Helsinki vuonna 2030

Ilmastonmuutoksen hillinnällä pyritään estämään vaarallinen ilmaston lämpeneminen, joka nykytietämyksen mukaan tarkoittaa korkeintaan 1,5–2 °C.een maapallon keskilämpötilan nousua. Helsingissä tämä tarkoittaisi noin 2–3 °C:een lämpenemistä vuosisadan loppuun mennessä.

Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2030. Tällöin Helsingin alueella tapahtuva toiminta ei enää aiheuta ilmaston lämpenemistä. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että Helsingin alueella syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin Helsingin alueen sitomat päästöt.

Kaupungin ilmastoasioista kerrotaan vuosittain kootusti ympäristöraportissa  Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelman etenemistä voi seurata Ilmastonvahdin kautta.  

Helsinki sopeutuu ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutoksen hillintätoimista huolimatta ilmasto lämpenee ja myös Helsinki varautuu muuttuvan ilmaston aiheuttamiin sosiaalisiin, yhteiskunnallisiin, terveydellisiin ja ympäristöllisiin seurauksiin, joita ei voida enää välttää. Merkittävimpiä sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä Helsingissä ovat tulvat, talvien muuttuva ilmasto ja liukkaiden kelien lisääntyminen, kuumuuden aiheuttamat terveysriskit ja uhat luonnon monimuotoisuudelle. Lue lisää sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä (2018) (pdf).

Helsinki varautuu ilmastonmuutokseen muun muassa hulevesien luonnonmukaisen hallinnan keinoin, luontopohjaisilla ratkaisuilla ja kehittämällä työkaluja suunnittelijoiden käyttöön. Helsinki on koonnut sopeutumisen visiot ja keinot Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksiin 2019–2025 (pdf). Lue lisää sopeutumisen toimenpiteistä Helsinginilmastoteot.fi.

Sivustoja

Strategiat ja ohjelmat
21.01.2022 09:25