Suoraan sisältöön

Valvontasuunnitelma ja maksut

Ympäristönsuojeluun liittyvän valvonnan tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja jo tapahtuneesta pilaantumisesta aiheutuneiden haittojen korjaaminen. Lisäksi valvonnan tavoitteena on jätteistä ja jätehuollosta aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen ja jätteiden hyötykäytön edistäminen.

Valvonnan kohteina ovat mm. ympäristönsuojelulain nojalla lupa- ja ilmoitusvelvolliset laitokset ja toiminnat, muu teollinen toiminta, rakentamisen meluntorjunta ja jätehuolto sekä vesilain mukaiset valvontakohteet.

Valvonnassa seurataan ja tarvittaessa huolehditaan siitä, että kaupungin alueella toimitaan ympäristönsuojelua ja jätehuoltoa koskevien lakien, asetusten ja ympäristöviranomaisten päätösten mukaisesti. Valvonnan avulla vähennetään päästöjä pinta- ja pohjavesiin, ilmaan ja maaperään sekä edistetään meluntorjuntaa. Valvonnalla myös vähennetään haitallisten aineiden käyttöä ja huolehditaan, että jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely toimivat lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Valvonnalla ja tarkastuksilla välitetään toiminnanharjoittajille tietoa lainsäädännön vaatimuksista, toiminnan ympäristövaikutuksista ja ympäristön pilaantumisherkkyydestä.06.12.2019 06:12